Khánh thành giai đoạn 1 khu lưu niệm vùng căn cứ kháng chiến miền Đông Nam Bộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>S&aacute;ng 18/3, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; mặt tại khu Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt (x&atilde; An T&acirc;y, huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương) tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh giai đoạn 1 khu lưu niệm căn cứ kh&aacute;ng chiến v&agrave; &ocirc;n lại truyền thống đấu tranh của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đầu tư x&acirc;y dựng, đến th&aacute;ng 3/2017 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1. Đến tham dự buổi lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa -&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Anh Tuấn, B&iacute; thư TW Đo&agrave;n TNCS HCM; đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trự c- Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. HCM, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. HCM, Chủ nhiệm CLB Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ, nguy&ecirc;n quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực CLB Truyền Thống&nbsp; Th&agrave;nh Đo&agrave;n&hellip; c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, người d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&ugrave;ng căn cứ quan trọng miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM) đ&atilde; x&acirc;y dựng căn cứ ở nhiều nơi tại tỉnh B&igrave;nh Dương v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, để đ&agrave;o tạo, huấn luyện c&aacute;n bộ, cơ sở hoạt động b&iacute; mật trong l&ograve;ng địch, tổ chức c&aacute;c hội nghị v&agrave; học tập nghị quyết của Đảng, x&acirc;y dựng đội ngũ, cổ vũ c&aacute;c phong tr&agrave;o đấu tranh trong khu đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định. Căn cứ đầu ti&ecirc;n của khu đo&agrave;n được x&acirc;y dựng tại Củ Chi. Đến năm 1960, sau phong tr&agrave;o Đồng Khởi l&agrave;m tiền đề cho phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị lớn mạnh, căn cứ của thanh ni&ecirc;n, học sinh-sinh vi&ecirc;n, tiền th&acirc;n khu đo&agrave;n (Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y nay) được triển khai qua huyện Bến C&aacute;t, thuộc địa đạo Tam gi&aacute;c Sắt, b&igrave;nh dương. Với &yacute; nghĩa quan trọng của v&ugrave;ng căn cứ, nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống, phục dựng khu căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng Việt Nam, khu đo&agrave;n khu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai thực hiện dự &aacute;n Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27836/1.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ </span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">được c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo kh&aacute;nh th&agrave;nh s&aacute;ng ng&agrave;y 18/3.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n với kinh ph&iacute; 2 tỷ đồng c&oacute; hai giai đoạn thực hiện tr&ecirc;n 4747 m<sup>2</sup>. Giai đoạn 1 được tiến h&agrave;nh thi c&ocirc;ng từ th&aacute;ng 10/2016-3/2017 với c&aacute;c hạng mục: nghiệm thu trồng v&agrave; t&aacute;i tạo rừng ( trồng c&acirc;y linh chi&ecirc;u, cẩm lai, sao đen,..), đắp đồi đặt bia lưu niệm (đồi cao 4m, bia đ&aacute; xanh tự nhi&ecirc;n&nbsp; c&oacute; k&iacute;ch thước 2mx1,3m, cao 4m nặng 17 tấn đặt ở trung t&acirc;m dự &aacute;n), Hạng mục bảo dưỡng c&acirc;y cối, đ&aacute; tự nhi&ecirc;n trang tr&iacute;,&hellip;.chi ph&iacute; thi c&ocirc;ng giai đoạn 1 l&agrave; 875 triệu đồng. Sắp tới, giai đoạn 2 của c&ocirc;ng tr&igrave;nh với c&aacute;c hạng mục: x&acirc;y dựng Khu nghỉ dưỡng, sinh hoạt ngoại kh&oacute;a 150 m2 (3 nh&agrave; mỗi nh&agrave; 50m2), vật dụng t&aacute;i hiện cảnh kh&aacute;ng chiến, khu vệ sinh, m&ocirc; phỏng hố bom,&hellip;. Dự kiến chi ph&iacute; khoảng 1,2 tỷ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực-nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. HCM, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. HCM, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền Thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho biết: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y sẽ trở th&agrave;nh một địa điểm sinh hoạt, &ocirc;n lại truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất của d&acirc;n tộc, truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n TNCS HCM v&agrave; thế hệ trẻ Việt Nam thời kh&aacute;ng chiến, gắn kết c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, gi&uacute;p thế hệ trẻ ng&agrave;y nay phần n&agrave;o hiểu về một thời h&agrave;o h&ugrave;ng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố HCM trong thời k&igrave; chiến tranh &aacute;c liệt đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang&rdquo;. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh kỉ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những kỉ niệm kh&aacute;ng chiến kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau buổi lễ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đại biểu tham dự chia th&agrave;nh hai đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; hai gia đ&igrave;nh v&ugrave;ng căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n: gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Đặng C&ocirc;ng T&acirc;m-B&iacute; danh S&aacute;u Học v&agrave; gia đ&igrave;nh m&aacute; &Uacute;t Hột (đều l&agrave; gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ). Tại những m&aacute;i nh&agrave; lịch sử, những c&acirc;u chuyện kh&aacute;ng chiến h&agrave;o h&ugrave;ng tưởng như chưa bao giờ hết sống động qua lời kể của những c&aacute;n bộ đ&atilde; về hưu-những chiến sĩ c&aacute;ch mạng bất khuất một thời. Những khoảnh khắc bom dội tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave;, khoảnh khắc c&ugrave;ng nhau đi qua biển lửa hay những ng&agrave;y b&igrave;nh y&ecirc;n hiếm hoi c&ugrave;ng nhau đ&agrave;n h&aacute;t đều được thuật lại đầy ho&agrave;i niệm v&agrave; x&uacute;c động. Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa cũng c&oacute; những kỉ niệm rất đơn sơ với m&aacute; &Uacute;t Hột trong những ng&agrave;y th&aacute;ng l&agrave;m c&aacute;ch mạng, được m&aacute; chăm s&oacute;c từng miếng ăn giấc ngủ. Đồng ch&iacute; chia sẻ: &ldquo;M&aacute; thương mấy chị em lắm! L&uacute;c giặc tới nh&agrave;, m&aacute; đang g&oacute;i b&aacute;nh &uacute; th&igrave; x&acirc;u liền chục c&aacute;i b&aacute;nh &uacute; th&agrave;nh d&acirc;y cho mấy chị em đeo l&ecirc;n cổ. M&aacute; dặn ở dưới địa đạo mỗi ng&agrave;y ăn một c&aacute;i th&ocirc;i, đặng khi n&agrave;o giặc đ&oacute;ng l&acirc;u qu&aacute; th&igrave; kh&ocirc;ng bị đ&oacute;i&rdquo;. Kết th&uacute;c chuyến đi thăm tại nh&agrave; m&aacute; &Uacute;t Hột, đo&agrave;n đại biểu c&ograve;n được thưởng thức giọng h&aacute;t của người con thứ của m&aacute;, b&agrave;i h&aacute;t m&agrave; b&agrave; đ&atilde; ấp ủ rất l&acirc;u d&agrave;nh cho người đồng ch&iacute;-đồng đội của m&igrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y cưới. Mảnh đất Bến C&aacute;t l&agrave; một chứng nh&acirc;n lịch sử, l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i c&aacute;ch mạng để đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay trở lại học tập v&agrave; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định một thời.</span></span></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:700px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t (Tam gi&aacute;c sắt) nằm tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất 3 x&atilde;: An Điền, An T&acirc;y, Ph&uacute; An thuộc khu vực ph&iacute;a T&acirc;y Nam thị x&atilde; Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương, c&aacute;ch trung t&acirc;m TP.Thủ Dầu Một 15 km về ph&iacute;a Nam. Với vị tr&iacute; v&agrave; tầm v&oacute;c trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược, Địa đạo T&acirc;y Nam Bến C&aacute;t được Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch xếp hạng l&agrave; Di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a cấp Quốc gia ng&agrave;y 18/3/1996, c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 230.000m2.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; YẾN NHI &ndash; PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;