Ngày hội Học sinh, sinh viên với ngoại ngữ “English Camp 2017”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Học sinh, sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ &ldquo;English Camp 2017&rdquo; sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 8g00 &ndash; 12g30 ng&agrave;y 19/3/2017 (Chủ nhật) tại Nh&agrave; văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n. Ng&agrave;y hội d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn học sinh <em>(từ lớp 6 trở l&ecirc;n)</em>, sinh vi&ecirc;n đang học tập tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội năm nay c&oacute; chủ đề FLY - Until you spread your wings, you don&rsquo;t know how far you can fly, mong muốn chắp c&aacute;nh c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n bay thật xa, đến khắp nơi tr&ecirc;n thế giới, sử dụng ngoại ngữ kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n, t&igrave;m hiều c&aacute;c nền văn h&oacute;a, tri thức đề hội nhập c&ugrave;ng thế giới. C&aacute;c trạm dừng ch&acirc;n được thiết kế m&ocirc; phỏng c&aacute;c s&acirc;n bay lớn tr&ecirc;n thế giới với nhiều hoạt động phong ph&uacute; để c&aacute;c &ldquo;h&agrave;nh kh&aacute;ch&rdquo; c&ugrave;ng tấm v&eacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n tay c&oacute; thể tham gia trải nghiệm Anh ngữ trong Ng&agrave;y hội v&agrave; nhận&nbsp; những phần qu&agrave; gi&aacute; trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc;n ngữ sử dụng l&agrave; Tiếng Anh, tạo điều kiện giao lưu v&agrave; trao đổi với nhau bằng tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nội dung ch&iacute;nh: </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh&nbsp; tr&igrave;nh của c&aacute;c bạn trẻ tham gia ng&agrave;y hội l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c kh&ocirc;ng gian Anh ngữ với mỗi trạm dừng l&agrave; một cuộc trải nghiệm th&uacute; vị, với mục đ&iacute;ch nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn ho&agrave;n thiện khả năng Anh ngữ, l&agrave;m quen với m&ocirc;i trường giao tiếp ho&agrave;n to&agrave;n bằng tiếng Anh. Cụ thể như:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;L&agrave;m bạn với tiếng Anh&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English Test: kiểm tra tr&igrave;nh độ tiếng Anh cho người tham dự bằng b&agrave;i thi tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi đ&aacute;nh vần, ph&aacute;t &acirc;m từ vựng, gh&eacute;p từ với h&igrave;nh ảnh, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;Chơi với tiếng Anh&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English Games: bao gồm c&aacute;c tr&ograve; chơi đ&ograve;i hỏi người chơi phải sử dụng vốn kiến thức về từ vựng, ngữ ph&aacute;p tiếng Anh để trả lời; bao gồm c&aacute;c tr&ograve; chơi c&aacute; nh&acirc;n, tập thể: khu vực &ldquo;Đấu trường tiếng Anh&rdquo;, English maze, Scramble Words, Fun Fact, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, địa danh, m&oacute;n ăn, lễ hội nổi tiếng của Việt Nam bằng tiếng Anh;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu c&aacute;c thuật ngữ tiếng Anh của Đo&agrave;n - Hội - Đội;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi &Acirc;m nhạc với Anh ngữ, điện ảnh với Anh ngữ;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Những tr&ograve; chơi lớn sẽ được tổ chức d&agrave;n trải theo từng khung giờ cụ thể, tr&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; giữa s&acirc;n chung, dự kiến bao gồm: Tr&ograve; chơi theo h&igrave;nh thức Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng/Chung sức, Chiếc n&oacute;n kỳ diệu, Người đứng vững...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;T&agrave;i năng Anh ngữ&rdquo;:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;I&rsquo;m a Tour guide kid&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 2):</em> mỗi quận, huyện th&agrave;nh lập đội thi tham gia đ&oacute;ng vai hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, giới thiệu v&agrave; dẫn kh&aacute;ch du lịch nước ngo&agrave;i đi tham quan c&aacute;c điểm du lịch, di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&acirc;n chơi English Sing &ldquo;Got Talent&rdquo; <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 2,3)</em>: tr&igrave;nh diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Cuộc thi H&ugrave;ng biện tiếng Anh &ldquo;English speaking contest&rdquo;: với chủ đề &ldquo;Get ready to fly&rdquo; gồm 2 bảng thi d&agrave;nh cho học sinh cấp 2 v&agrave; c&aacute;c đối tượng c&ograve;n lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ Anh văn to&agrave;n Th&agrave;nh <em>(d&agrave;nh cho học sinh cấp 3 v&agrave; sinh vi&ecirc;n ĐH-CĐ)</em>, giao lưu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tổ chức &ldquo;English Zone&rdquo; tại c&aacute;c trường ĐH-CĐ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&aacute;c s&acirc;n chơi tương t&aacute;c giao lưu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ; s&acirc;n khấu t&agrave;i năng Anh ngữ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trạm dừng &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- English talkshow: gặp gỡ với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, văn nghệ sĩ để c&ugrave;ng trao đổi bằng tiếng Anh về h&agrave;nh trang hội nhập, phương ph&aacute;p học tiếng Anh của c&aacute;c bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c nền văn h&oacute;a tr&ecirc;n thế giới v&agrave; nổi bật của c&aacute;c nước c&oacute; nền gi&aacute;o dục ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới như Anh, Ph&aacute;p, Mỹ, &Uacute;c, New Zealand&hellip; gắn với c&aacute;c kh&ocirc;ng gian, tr&ograve; chơi trải nghiệm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Triển l&atilde;m c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng tin, tư vấn về c&aacute;c chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết quốc tế; giải đ&aacute;p những thắc mắc về việc du học, du học li&ecirc;n kết v&agrave; những lợi &iacute;ch của n&oacute;; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Anh ngữ của c&aacute;c trung t&acirc;m Anh ngữ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; C&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n sẽ được tiếp x&uacute;c v&agrave; t&igrave;m hiểu với c&aacute;c hệ thống gi&aacute;o dục quốc tế v&agrave; c&oacute; cơ hội được nhận những học bổng c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Giao lưu, tr&ograve; chuyện với gi&aacute;o vi&ecirc;n bản ngữ, sinh vi&ecirc;n, người nước ngo&agrave;i đang học tập tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- X&acirc;y dựng kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch, caf&eacute; s&aacute;ch, nơi c&aacute;c bạn được đọc, thảo luận về c&aacute;c t&aacute;c phẩm Anh ngữ, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Website:</strong> http://englishcamp.hoisinhvientphcm.com</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;