Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần XXVI - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, đồng thời ph&aacute;t hiện, tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy những năng khiếu trẻ về tin học g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; qua đ&oacute; tuyển chọn đội tuyển th&agrave;nh phố tham dự Hội thi Tin học trẻ to&agrave;n quốc lần XXI năm 2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh v&agrave; Hội Tin học th&agrave;nh phố tổ chức &ldquo;Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần XXVI năm 2017. Hội thi sẽ diễn ra từ th&aacute;ng 2 đến th&aacute;ng 6 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27700/Hoi%20thi%20Tin%20hoc%20tre%20TPHCM%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng tham gia Hội thi l&agrave; học sinh đang theo học c&aacute;c bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm mới của Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017 l&agrave; Ban Tổ chức Hội thi mời học sinh tỉnh Champasak (Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o) v&agrave; Th&agrave;nh phố Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) tham gia V&ograve;ng Chung kết Hội thi để tăng cường t&iacute;nh giao lưu, kết nối, thắt chặt th&ecirc;m mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước Đ&ocirc;ng Dương. Năm 2017, Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 2 nội dung ch&iacute;nh:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ nhất</em></strong> l&agrave; thi kiến thức, kỹ năng tin học được chia l&agrave;m 3 bảng. Bảng A d&agrave;nh cho học sinh Tiểu học, bảng B d&agrave;nh cho học sinh Trung học Cơ sở v&agrave; bảng C d&agrave;nh cho học sinh Trung học Phổ th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ hai</em></strong> l&agrave; thi phần mềm s&aacute;ng tạo tin học (PMST) được chia l&agrave;m 4 bảng. Bảng A d&agrave;nh cho học sinh Tiểu học, bảng B1 d&agrave;nh cho học sinh Trung học Cơ sở, bảng C1 d&agrave;nh cho học sinh Trung học Phổ th&ocirc;ng v&agrave; bảng D d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp Chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&iacute; sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ th&ocirc;ng c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung. Th&iacute; sinh bảng D chỉ tham gia nội dung phần mềm s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXVI năm 2017 được chia l&agrave;m 03 giai đoạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 1</em></strong> l&agrave; tổ chức v&ograve;ng sơ tuyển cấp quận - huyện v&agrave; triển khai V&ograve;ng thi Tin học trẻ trực tuyến. Thời gian tổ chức v&ograve;ng sơ tuyển cấp quận huyện đến hết ng&agrave;y 05/4/2017. Hạn cuối nộp hồ sơ dự thi cấp th&agrave;nh phố l&agrave; ng&agrave;y 10/4/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 2</em></strong> l&agrave; tổ chức V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học trẻ cấp th&agrave;nh phố v&agrave; Lễ tổng kết trao giải dự kiến được tổ chức v&agrave;o đầu th&aacute;ng 6/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 3</em></strong> l&agrave; tuyển chọn, tập huấn đội tuyển v&agrave; tham dự Hội thi to&agrave;n quốc. Ban tổ chức hội thi tin học trẻ th&agrave;nh phố căn cứ v&agrave;o kết quả hội thi cấp th&agrave;nh phố để chọn những th&iacute; sinh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao v&agrave; mở lớp huấn luyện. Kết th&uacute;c kh&oacute;a huấn luyện sẽ c&oacute; kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; để th&agrave;nh lập đội tuyển tham dự Hội thi to&agrave;n quốc lần thức XXIII năm 2017 v&agrave;o th&aacute;ng 08/2017 tại Bắc Ninh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của Hội thi l&agrave; <strong>105 triệu</strong> đồng.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;