Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần XXVI - năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm th&uacute;c đẩy v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, đồng thời ph&aacute;t hiện, tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy những năng khiếu trẻ về tin học g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; qua đ&oacute; tuyển chọn đội tuyển th&agrave;nh phố tham dự Hội thi Tin học trẻ to&agrave;n quốc lần XXI năm 2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh v&agrave; Hội Tin học th&agrave;nh phố tổ chức &ldquo;Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần XXVI năm 2017. Hội thi sẽ diễn ra từ th&aacute;ng 2 đến th&aacute;ng 6 năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27700/Hoi%20thi%20Tin%20hoc%20tre%20TPHCM%20(16).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng tham gia Hội thi l&agrave; học sinh đang theo học c&aacute;c bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điểm mới của Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017 l&agrave; Ban Tổ chức Hội thi mời học sinh tỉnh Champasak (Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o) v&agrave; Th&agrave;nh phố Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) tham gia V&ograve;ng Chung kết Hội thi để tăng cường t&iacute;nh giao lưu, kết nối, thắt chặt th&ecirc;m mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước Đ&ocirc;ng Dương. Năm 2017, Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 2 nội dung ch&iacute;nh:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ nhất</em></strong> l&agrave; thi kiến thức, kỹ năng tin học được chia l&agrave;m 3 bảng. Bảng A d&agrave;nh cho học sinh Tiểu học, bảng B d&agrave;nh cho học sinh Trung học Cơ sở v&agrave; bảng C d&agrave;nh cho học sinh Trung học Phổ th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ hai</em></strong> l&agrave; thi phần mềm s&aacute;ng tạo tin học (PMST) được chia l&agrave;m 4 bảng. Bảng A d&agrave;nh cho học sinh Tiểu học, bảng B1 d&agrave;nh cho học sinh Trung học Cơ sở, bảng C1 d&agrave;nh cho học sinh Trung học Phổ th&ocirc;ng v&agrave; bảng D d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp Chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&iacute; sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ th&ocirc;ng c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung. Th&iacute; sinh bảng D chỉ tham gia nội dung phần mềm s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXVI năm 2017 được chia l&agrave;m 03 giai đoạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 1</em></strong> l&agrave; tổ chức v&ograve;ng sơ tuyển cấp quận - huyện v&agrave; triển khai V&ograve;ng thi Tin học trẻ trực tuyến. Thời gian tổ chức v&ograve;ng sơ tuyển cấp quận huyện đến hết ng&agrave;y 05/4/2017. Hạn cuối nộp hồ sơ dự thi cấp th&agrave;nh phố l&agrave; ng&agrave;y 10/4/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 2</em></strong> l&agrave; tổ chức V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học trẻ cấp th&agrave;nh phố v&agrave; Lễ tổng kết trao giải dự kiến được tổ chức v&agrave;o đầu th&aacute;ng 6/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Giai đoạn 3</em></strong> l&agrave; tuyển chọn, tập huấn đội tuyển v&agrave; tham dự Hội thi to&agrave;n quốc. Ban tổ chức hội thi tin học trẻ th&agrave;nh phố căn cứ v&agrave;o kết quả hội thi cấp th&agrave;nh phố để chọn những th&iacute; sinh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao v&agrave; mở lớp huấn luyện. Kết th&uacute;c kh&oacute;a huấn luyện sẽ c&oacute; kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; để th&agrave;nh lập đội tuyển tham dự Hội thi to&agrave;n quốc lần thức XXIII năm 2017 v&agrave;o th&aacute;ng 08/2017 tại Bắc Ninh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng gi&aacute; trị giải thưởng của Hội thi l&agrave; <strong>105 triệu</strong> đồng.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;