Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017: Vì tình yêu trẻ thơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điều dưỡng l&agrave; c&ocirc;ng việc &ldquo;l&agrave;m d&acirc;u trăm họ&rdquo;, bởi t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c với nhiều bệnh nh&acirc;n v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n của họ, hỗ trợ người bệnh vượt qua những giai đoạn kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị. Nhưng đối với một điều dưỡng bệnh nhi, c&ocirc;ng việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi nhiều hơn chỉ chăm s&oacute;c, hướng dẫn. Nhưng Trần Thị Th&ugrave;y Linh (sinh năm 1985, c&ocirc;ng t&aacute;c tại bệnh viện Nhi Đồng 2) kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một điều dưỡng vi&ecirc;n y đức m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhiệt huyết của cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27619/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Điều dưỡng l&agrave; c&aacute;nh tay đắc lực của b&aacute;c sĩ trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị của bệnh nhi.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Khi nh&igrave;n thấy bệnh nhi phục hồi v&agrave; ra về, trong l&ograve;ng m&igrave;nh thấy vui lắm!&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được sự ủng hộ của gia đ&igrave;nh, Th&ugrave;y Linh theo đuổi đam m&ecirc; l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh y, phục vụ cho cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp cử nh&acirc;n điều dưỡng trường Đại học Y Dược TP. HCM, Linh lựa chọn c&ocirc;ng t&aacute;c tại khoa nội thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 từ năm 2005, Linh t&acirc;m sự: &ldquo;M&igrave;nh rất l&agrave; y&ecirc;u trẻ nhỏ! N&ecirc;n ra trường l&agrave; m&igrave;nh quyết định gắn b&oacute; với nơi n&agrave;y ngay&rdquo;. Linh chia sẻ th&ecirc;m, c&ocirc;ng việc điều dưỡng đặc biệt lại l&agrave; điều dưỡng cho bệnh nhi cũng c&oacute; đ&ocirc;i l&uacute;c khiến c&ocirc; rất &aacute;p lực. V&igrave; bệnh nh&acirc;n ở khoa thần kinh tuy kh&ocirc;ng đau đớn nhiều về thể x&aacute;c nhưng cần phải theo d&otilde;i li&ecirc;n tục những biểu hiện bệnh, hơn nữa phụ huynh bệnh nhi cũng rất căng thẳng v&agrave; lo lắng khi c&oacute; con bệnh. Song những &aacute;p lực đ&oacute; dường như kh&ocirc;ng cản trở được c&ocirc; theo đuổi đam m&ecirc; c&ocirc;ng việc n&agrave;y bởi: &ldquo;Khi nh&igrave;n thấy bệnh nhi phục hồi v&agrave; ra về, trong l&ograve;ng m&igrave;nh thấy vui lắm!&rdquo; Linh b&agrave;y tỏ. Được tận mắt chứng kiến Th&ugrave;y Linh chăm s&oacute;c cho c&aacute;c bệnh nhi, mới thấy r&otilde; được sự kh&oacute; khăn của c&ocirc;ng việc điều dưỡng n&agrave;y. C&aacute;c y t&aacute; vừa phải l&agrave; người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thao t&aacute;c nhanh ch&oacute;ng, thuần thục c&aacute;c kỹ thuật y khoa, vừa phải l&agrave; người bạn, người &ldquo;mẹ&rdquo; &acirc;n cần để bệnh nhi tin tưởng v&agrave; hợp t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiểu được c&ocirc;ng việc đang l&agrave;m l&agrave; rất quan trọng, l&agrave; người trực tiếp theo d&otilde;i bệnh nh&acirc;n c&ugrave;ng b&aacute;c sĩ, Linh lu&ocirc;n nỗ lực để trau dồi th&ecirc;m kiến thức cũng như n&acirc;ng cao kỹ năng nghề nghiệp. Cũng ch&iacute;nh c&aacute;i t&acirc;m với c&aacute;i nghiệp đ&atilde; chọn, Trần Thị Th&ugrave;y Linh đ&atilde; thực hiện những nghi&ecirc;n cứu khoa học cũng như c&oacute; những s&aacute;ng kiến phục vụ cho c&ocirc;ng việc được hiệu quả hơn. Năm 2014, c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu &ldquo;Kiến thức, th&aacute;i độ, h&agrave;nh vi của th&acirc;n nh&acirc;n bệnh nhi đo điện n&atilde;o đồ tại khoa Thần kinh bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2014&rdquo; v&agrave; s&aacute;ng kiến &ldquo;Tờ bướm truyền th&ocirc;ng về quy tr&igrave;nh đo điện n&atilde;o đồ&rdquo; nhằm gi&uacute;p cho bệnh nh&acirc;n v&agrave; phụ huynh c&oacute; kiến thức cơ bản về đo điện n&atilde;o để hợp t&aacute;c tốt hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị. Với nghi&ecirc;n cứu v&agrave; s&aacute;ng kiến n&agrave;y c&ugrave;ng với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trước đ&oacute;, Th&ugrave;y Linh đ&atilde; nhận được giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần IV năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến năm 2016 vừa qua, Th&ugrave;y Linh tiếp tục triển khai th&ecirc;m một đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu c&ugrave;ng với một đồng nghiệp của m&igrave;nh: &ldquo;Đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của th&acirc;n nh&acirc;n bệnh nhi khi tiến h&agrave;nh lau m&aacute;t cho trẻ &lt; 5 tuổi bị sốt đang điều trị tại khoa Thần Kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2016&rdquo;. Linh cho biết trong nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh, v&igrave; sốt l&agrave; một triệu chứng phổ biến trong nhi khoa- một trong những ảnh hưởng của sốt g&acirc;y nguy hiểm v&agrave; sợ h&atilde;i cho than nh&acirc;n l&agrave; t&igrave;nh trạng co giật. Khi thấy bệnh nhi c&oacute; dấu hiệu sốt, nhiều th&acirc;n nh&acirc;n rất lo lắng, muốn giảm sốt nhanh ch&oacute;ng cho con em v&agrave; một trong những phương ph&aacute;p được lựa chọn đa phần l&agrave; lau m&aacute;t cho trẻ. Nhưng sau thời gian quan s&aacute;t, Th&ugrave;y Linh nhận thấy phương ph&aacute;p lau m&aacute;t d&acirc;n gian cho trẻ của phụ huynh chưa thực sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, c&ocirc; quyết định tiến h&agrave;nh nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y, xem x&eacute;t th&aacute;i độ của th&acirc;n nh&acirc;n khi điều dưỡng tiến h&agrave;nh lau m&aacute;t để c&oacute; phương ph&aacute;p ph&ugrave; hợp hướng dẫn phụ huynh thao t&aacute;c lau m&aacute;t cho bệnh nhi. Linh mỉm cười: &ldquo; Trong thời gian thực hiện đề t&agrave;i, nhiều phụ huynh cũng chưa nắm được &yacute; nghĩa nghi&ecirc;n cứu n&ecirc;n ban đầu chưa hợp t&aacute;c, m&igrave;nh phải ki&ecirc;n nhẫn giải th&iacute;ch, hướng dẫn cặn kẽ, sau đ&oacute; phụ huynh hiểu ra v&agrave; rất hợp t&aacute;c với m&igrave;nh, gi&uacute;p m&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mẫu khảo s&aacute;t.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với Th&ugrave;y Linh, việc li&ecirc;n tục học hỏi v&agrave; nghi&ecirc;n cứu dường như l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y cũng như con đường d&agrave;i theo đuổi c&aacute;i nghề &ldquo;d&acirc;u trăm họ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Một c&aacute;n bộ đo&agrave;n nhiệt huyết</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cường độ l&agrave;m việc ở m&ocirc;i trường bệnh viện kh&aacute; cao, nh&agrave; lại ở xa (Th&ugrave;y Linh hiện đang sinh sống tại huyện Củ Chi), nhưng Linh vẫn sắp xếp khoảng thời gian ngo&agrave;i ca l&agrave;m &iacute;t ỏi để tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n của cơ quan. Linh cởi mở chia sẻ: &ldquo;Hồi trước m&igrave;nh cũng kh&aacute;&hellip;..nh&aacute;t. N&ecirc;n m&igrave;nh quyết định tham gia c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n để r&egrave;n luyện th&ecirc;m khả năng giao tiếp cũng như c&oacute; th&ecirc;m cơ hội cống hiến sức lực cho x&atilde; hội. N&ecirc;n cứ c&oacute; thời gian l&agrave; m&igrave;nh hoạt động, bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.&rdquo; Hiện tại Linh đang giữ vị tr&iacute; Ủy vi&ecirc;n ban&nbsp; chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n 4, bệnh viện Nhi Đồng 2. C&ocirc; điều dưỡng vi&ecirc;n nhỏ nhắn tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, tổ chức chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y tết qu&ecirc; em, Ng&agrave;y Chủ Nhật Xanh, tham gia những chuyến đi kh&aacute;m chữa bệnh- tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng bệnh cho b&agrave; con v&ugrave;ng xa B&igrave;nh Phước, Củ Chi, &hellip; Th&ugrave;y Linh bồi hồi nhớ lại, c&oacute; những chuyến đi m&agrave; c&ocirc; rất x&uacute;c động v&igrave; &aacute;nh mắt của đ&aacute;m trẻ nhỏ nơi đ&acirc;y khi c&aacute;i kẹo c&aacute;i b&aacute;nh c&ograve;n l&agrave; thứ lạ lẫm, điều kiện rất thiếu thốn, từ đ&oacute; c&ocirc; c&agrave;ng muốn cống hiến, muốn đi nhiều hơn để mang lại những gi&aacute; trị cho x&atilde; hội, cũng l&agrave; nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn của ch&iacute;nh m&igrave;nh. &nbsp;Với Linh, &nbsp;tuổi trẻ của c&ocirc; l&agrave; những năm th&aacute;ng miệt m&agrave;i nghi&ecirc;n cứu, hoạt động v&igrave; x&atilde; hội kh&ocirc;ng ngừng nghỉ. Chứng minh r&otilde; r&agrave;ng nhất cho tuổi trẻ năng động của Linh l&agrave; nhiều năm liền c&ocirc; được khen thưởng danh hiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n xuất sắc, Danh hiệu Lao động ti&ecirc;n tiến, giấy khen của Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Sở y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều danh hiệu kh&aacute;c. Để mi&ecirc;u tả lại qu&aacute; tr&igrave;nh nhiều năm tuổi trẻ của m&igrave;nh, Trần Thị Th&ugrave;y Linh chỉ n&oacute;i rất ngắn gọn: &ldquo;Tuổi trẻ m&agrave;! M&igrave;nh c&oacute; nhiệt huyết th&igrave; cứ theo đuổi đam m&ecirc;, theo đuổi những việc muốn l&agrave;m!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>YẾN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;