Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở Việt Nam, cứ mỗi ng&agrave;y qua, tai nạn giao th&ocirc;ng lại cướp đi sinh mạng của hơn 20 người v&agrave; l&agrave;m cho gần 70 người l&acirc;m v&agrave;o cảnh t&agrave;n phế suốt đời. Tai họa ập đến bất ngờ n&agrave;y mang đến sự đớn đau tột c&ugrave;ng cho h&agrave;ng trăm gia đ&igrave;nh Việt Nam mỗi ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; điều kh&ocirc;ng thể chấp nhận được với một d&acirc;n tộc đang sống trong h&ograve;a b&igrave;nh. Thiệt hại to lớn về nh&acirc;n mạng l&agrave; kh&ocirc;ng g&igrave; b&ugrave; đắp được. Di chứng thương đau của tai nạn giao th&ocirc;ng l&agrave; nỗi &aacute;m ảnh kh&ocirc;ng thể xo&aacute; nh&ograve;a trong k&yacute; ức của mỗi người th&acirc;n, bạn b&egrave;, người bị nạn, khiến x&atilde; hội cũng bị tổn thương nghi&ecirc;m trọng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&agrave;ng năm, gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước vẫn phải bỏ ra h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng để khắc phục hậu quả của tai nạn giao th&ocirc;ng, đe dọa cơ hội ph&aacute;t triển của h&agrave;ng chục ng&agrave;n gia đ&igrave;nh, l&agrave;m x&oacute;i m&ograve;n những th&agrave;nh quả của tăng trưởng kinh tế v&agrave; l&agrave;m tổn thương nghi&ecirc;m trọng h&igrave;nh ảnh một đất nước y&ecirc;n b&igrave;nh, th&acirc;n thiện trong mắt bạn b&egrave;, đối t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức s&acirc;u sắc về t&aacute;c hại kh&ocirc;n lường của tai họa n&agrave;y đến to&agrave;n bộ tiến tr&igrave;nh vươn l&ecirc;n của d&acirc;n tộc, đến sự ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh của giống n&ograve;i. Mỗi ch&uacute;ng ta phải dũng cảm v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật để c&oacute; nhận thức một c&aacute;ch s&acirc;u sắc l&agrave; trong nỗi đau tai nạn giao th&ocirc;ng c&oacute; lỗi v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của từng c&aacute; nh&acirc;n, của cả cộng đồng v&agrave; Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bằng nhiều h&agrave;nh động mạnh mẽ, th&ocirc;ng qua c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch quốc gia v&agrave; những cam kết x&atilde; hội, ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m mọi c&aacute;ch để giảm thiểu số vụ tai nạn giao th&ocirc;ng- k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; giảm thiểu số người chết v&agrave; bị thương, v&agrave; sự thực l&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng ở Việt Nam đ&atilde; li&ecirc;n tục được k&eacute;o giảm trong những năm gần đ&acirc;y. Nhưng ch&uacute;ng ta vẫn c&oacute; thể v&agrave; cần phải l&agrave;m nhiều hơn nữa. Đến khi n&agrave;o vẫn c&ograve;n một người chết, c&ograve;n một nỗi đau do tai nạn giao th&ocirc;ng, th&igrave; nh&agrave; nước, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội, c&aacute;c đo&agrave;n thể cho đến từng c&aacute; nh&acirc;n, đều phải chung tay h&agrave;nh động v&agrave; h&agrave;nh động một c&aacute;ch quyết liệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động tưởng niệm c&aacute;c nạn nh&acirc;n m&agrave; Việt Nam c&ugrave;ng thế giới tổ chức l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta tưởng nhớ v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao th&ocirc;ng; c&ugrave;ng chia sẻ nỗi đau v&agrave; sự mất m&aacute;t với người th&acirc;n của họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; một cơ hội để mỗi ch&uacute;ng ta nhắc nhở ch&iacute;nh m&igrave;nh, người th&acirc;n, bạn b&egrave; về sự tr&acirc;n qu&yacute; kh&ocirc;ng g&igrave; so s&aacute;nh được của cuộc sống v&agrave; sự cần thiết của những h&agrave;nh động cụ thể g&oacute;p phần tạo ra một m&ocirc;i trường giao th&ocirc;ng an to&agrave;n cho m&igrave;nh v&agrave; cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mỗi người h&atilde;y tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh luật giao th&ocirc;ng, nhường nhịn, gi&uacute;p đỡ nhau khi tham gia giao th&ocirc;ng. Mỗi gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường cần phải gi&aacute;o dục con em của ch&uacute;ng ta từ khi c&ograve;n b&eacute; về &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&atilde;y v&igrave; niềm thương cảm những người đ&atilde; mất m&agrave; h&agrave;nh động cho sự an to&agrave;n của những người đang sống!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Quốc gia k&ecirc;u gọi mỗi người Việt Nam, v&igrave; sự an to&agrave;n của bản th&acirc;n, v&igrave; tương lai của con ch&aacute;u m&igrave;nh, v&igrave; sự trường tồn của d&acirc;n tộc, h&atilde;y l&agrave;m tất cả những g&igrave; c&oacute; thể để giao th&ocirc;ng ở đất nước ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng an to&agrave;n hơn./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn ảnh: baoonline24h.com</span></span></em></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;