Tuổi trẻ không quay lưng với sách

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng 20/4, t&#7841i bu&#7893i t&#7893ng k&#7871t v&agrave; trao gi&#7843i cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7871n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo;, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&atilde; khen th&#432&#7903ng 5 &#273&#417n v&#7883: &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c B&aacute;ch Khoa, Qu&#7853n &#273o&agrave;n 3 v&agrave; Qu&#7853n &#273o&agrave;n B&igrave;nh Th&#7841nh &#273&atilde; tham gia t&iacute;ch c&#7921c cu&#7897c v&acirc;n &#273&#7897ng.<br /> <br /> T&#7915 l&acirc;u, s&aacute;ch &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh &#273&aacute;ng tin c&#7853y trong vi&#7879c n&acirc;ng cao tri th&#7913c, b&#7843n l&#297nh c&#7911a m&#7895i b&#7841n tr&#7867, g&oacute;p nh&#7863t v&agrave;o h&agrave;nh trang cu&#7897c &#273&#7901i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c qu&yacute; gi&aacute; c&#7911a cu&#7897c s&#7889ng, g&oacute;p ph&#7847n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch s&#7889ng t&#7889t &#273&#7865p. Th&#7871 nh&#432ng, x&atilde; h&#7897i ph&aacute;t tri&#7875n, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng m&#7841ng internet &#273&#7875 t&igrave;m ki&#7871m th&ocirc;ng tin &#273&atilde; d&#7847n khi&#7871n cho v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a gi&#7899i tr&#7867 ng&agrave;y c&agrave;ng mai m&#7897t. D&ugrave; bi&#7871t &#273&#7885c s&aacute;ch kh&ocirc;ng ch&#7881 gi&uacute;p ch&uacute;ng ta hi&#7875u bi&#7871t th&ecirc;m nhi&#7873u &#273i&#7873u trong cu&#7897c s&#7889ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; ngu&#7891n gi&#7843i tr&iacute; l&agrave;nh m&#7841nh c&#7911a m&#7895i ng&#432&#7901i. <br /> <br /> Chia s&#7867 v&#7873 xu h&#432&#7899ng &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a gi&#7899i tr&#7867, nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh cho bi&#7871t vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 hi&#7879n nay th&#432&#7901ng g&oacute;i g&#7885n trong c&aacute;c th&#7875 lo&#7841i t&igrave;nh c&#7843m, n&#7845u &#259n ho&#7863c h&#7841nh ph&uacute;c gia &#273&igrave;nh. C&aacute;c b&#7841n &iacute;t t&igrave;m &#273&#7871n c&aacute;c lo&#7841i s&aacute;ch v&#259n h&#7885c ho&#7863c khoa h&#7885c. <br /> <br /> Theo nh&agrave; v&#259n th&igrave; &#273&#7885c s&aacute;ch c&#361ng &#7843nh h&#432&#7903ng t&#7915 nhi&#7873u kh&iacute;a c&#7841nh, t&#7915 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gia &#273&igrave;nh, nh&agrave; tr&#432&#7901ng, v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885c x&atilde; h&#7897i. V&agrave; m&#7897t y&#7871u t&#7889 quan tr&#7885ng n&#7919a l&agrave; v&igrave; c&aacute;c b&#7841n ch&#432a t&igrave;m &#273&#432&#7907c cho m&igrave;nh m&#7897t th&#7875 lo&#7841i ph&ugrave; h&#7907p, c&aacute;c b&#7841n c&#7913 loay hoay r&#7891i b&otilde; d&#7903 nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch c&#7847m tr&ecirc;n tay.<br /> <br /> V&#7899i k&#7871t qu&#7843 c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u n&agrave;y cho th&#7845y, tu&#7893i tr&#7867 kh&ocirc;ng quay l&#432ng v&#7899i nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch, t&aacute;c ph&#7849m mang t&iacute;nh l&#7883ch s&#7917, truy&#7873n th&#7889ng v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c. H&#417n th&#7871, nhi&#7873u quy&#7875n s&aacute;ch v&#7873 l&yacute; t&#432&#7903ng c&aacute;ch m&#7841ng, truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c r&#7845t &#273&ocirc;ng c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 t&igrave;m &#273&#7885c v&agrave; quan t&acirc;m, l&agrave;m t&agrave;i li&#7879u nghi&ecirc;n c&#7913u v&agrave; h&#7885c t&#7853p nh&#432 &ldquo;Nh&#7853t k&yacute; trong t&ugrave; c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;.<br /> T&#7841i bu&#7893i c&ocirc;ng b&#7889, PGS. TS Tr&#7847n Nam Ti&#7871n &#273&atilde; kh&#7859ng &#273&#7883nh r&#7857ng: &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 kh&ocirc;ng quay l&#432ng v&#7899i l&#7883ch s&#7917, &#273o&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273i th&#259m d&ograve; &yacute; ki&#7871n t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng h&#7885c, khi nh&#7855c &#273&#7871n ch&#7911 quy&#7873n bi&#7875n &#273&#7843o th&igrave; c&aacute;c b&#7841n v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o h&#7913ng v&agrave; &#273&#7863t ra nhi&#7873u c&acirc;u h&#7887i &#273&#7875 ti&#7871p thu ki&#7871n th&#7913c. &#272i&#7873u &#273&oacute; cho th&#7845y, c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &iacute;t &#273&#7885c b&#7903i chua th&#7845y t&igrave;m &#273&#432&#7907c lo&#7841i s&aacute;ch ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i m&igrave;nh&rdquo;.<br /> <br /> Ph&#7847n l&#7899n c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 hi&#7879n nay th&iacute;ch t&igrave;m &#273&#7871n nh&#7919ng th&#7875 lo&#7841i ng&ocirc;n t&igrave;nh, nh&#7919ng m&#7851u chuy&#7879n t&igrave;nh c&#7843m bi l&#7909y, &#273&#7875 r&#7891i t&#7921 &#273&#432a m&igrave;nh v&agrave;o n&#7895i bu&#7891n c&#7911a t&aacute;c ph&#7849m.&#272i&#7873u n&agrave;y &#273&atilde; d&#7851n &#273&#7871n m&#7897t t&aacute;c h&#7841i l&#7899n &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7841n. Ch&iacute;nh v&igrave; v&#7853y, &#273&#7883nh h&#432&#7899ng nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch hay, s&aacute;ch t&#7889t, nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch mang t&iacute;nh gi&aacute;o d&#7909c, r&egrave;n luy&#7879n nh&acirc;n c&aacute;ch tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t h&agrave;nh trang r&#7845t c&#7847n thi&#7871t &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867.<br /> <br /> &nbsp;&ldquo;H&#7891i c&#7845p hai m&igrave;nh r&#7845t hay &#273&#7885c s&aacute;ch, nh&#432ng khi v&agrave;o &#272&#7841i h&#7885c, th&oacute;i quen &#7845y b&#7883 &#7843nh h&#432&#7903ng b&#7903i m&#7841ng x&atilde; h&#7897i, m&igrave;nh c&#7847n g&igrave;, mu&#7889n xem g&igrave; l&agrave; c&#7913 l&ecirc;n m&#7841ng t&igrave;m ki&#7871m. Th&#7871 nh&#432ng qua cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u s&aacute;ch l&#7847n n&agrave;y, ni&#7873m &#273am m&ecirc; &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a m&igrave;nh nh&#432 &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh th&#7913c. M&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n c&#7911a m&igrave;nh gi&#7899i thi&#7879u quy&#7875n s&aacute;ch &ldquo;Cho t&ocirc;i m&#7897t v&eacute; &#273i tu&#7893i th&#417&rdquo;, b&#7843o m&igrave;nh h&atilde;y &#273&#7885c k&#297 s&#7869 nh&#7853n ra m&#7897t &#273i&#7873u th&uacute; v&#7883 l&#7855m. Th&#7853t v&#7853y, khi m&igrave;nh &#273&#7885c b&#7857ng s&#7921 say m&ecirc; v&agrave; suy ng&#7851m th&#7853t k&#297 m&#7899i th&#7845y n&oacute; mang l&#7841i cho ta nhi&#7873u &#273i&#7873u th&uacute; v&#7883. Vi&#7879c c&#7847m m&#7897t quy&#7875n s&aacute;ch &#273&#7875 cho m&igrave;nh nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c, n&oacute; th&#7853t s&#7921 th&uacute; v&#7883 h&#417n l&agrave; c&#7847m m&#7897t chi&#7871c &#273i&#7879n tho&#7841i v&agrave; l&#432&#7899t web&rdquo;.<br /> </span></span></div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></strong></div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tin li&ecirc;n quan: <a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/21979">C&ocirc;ng b&#7889 &quot;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&quot;</a></span></span></strong><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/21979"></a></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>PHAN DI&#7874M &ndash; PH&#7840M D&#360NG<br /> </strong><br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Anh Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tối ngày 06/12/2017 tại Hội trường Thành Đoàn.

;