Tuổi trẻ không quay lưng với sách

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng 20/4, t&#7841i bu&#7893i t&#7893ng k&#7871t v&agrave; trao gi&#7843i cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7871n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo;, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&atilde; khen th&#432&#7903ng 5 &#273&#417n v&#7883: &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i v&agrave; Nh&acirc;n v&#259n, &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c B&aacute;ch Khoa, Qu&#7853n &#273o&agrave;n 3 v&agrave; Qu&#7853n &#273o&agrave;n B&igrave;nh Th&#7841nh &#273&atilde; tham gia t&iacute;ch c&#7921c cu&#7897c v&acirc;n &#273&#7897ng.<br /> <br /> T&#7915 l&acirc;u, s&aacute;ch &#273&atilde; tr&#7903 th&agrave;nh ng&#432&#7901i b&#7841n &#273&#7891ng h&agrave;nh &#273&aacute;ng tin c&#7853y trong vi&#7879c n&acirc;ng cao tri th&#7913c, b&#7843n l&#297nh c&#7911a m&#7895i b&#7841n tr&#7867, g&oacute;p nh&#7863t v&agrave;o h&agrave;nh trang cu&#7897c &#273&#7901i nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c qu&yacute; gi&aacute; c&#7911a cu&#7897c s&#7889ng, g&oacute;p ph&#7847n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch s&#7889ng t&#7889t &#273&#7865p. Th&#7871 nh&#432ng, x&atilde; h&#7897i ph&aacute;t tri&#7875n, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng m&#7841ng internet &#273&#7875 t&igrave;m ki&#7871m th&ocirc;ng tin &#273&atilde; d&#7847n khi&#7871n cho v&#259n h&oacute;a &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a gi&#7899i tr&#7867 ng&agrave;y c&agrave;ng mai m&#7897t. D&ugrave; bi&#7871t &#273&#7885c s&aacute;ch kh&ocirc;ng ch&#7881 gi&uacute;p ch&uacute;ng ta hi&#7875u bi&#7871t th&ecirc;m nhi&#7873u &#273i&#7873u trong cu&#7897c s&#7889ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; ngu&#7891n gi&#7843i tr&iacute; l&agrave;nh m&#7841nh c&#7911a m&#7895i ng&#432&#7901i. <br /> <br /> Chia s&#7867 v&#7873 xu h&#432&#7899ng &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a gi&#7899i tr&#7867, nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh cho bi&#7871t vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 hi&#7879n nay th&#432&#7901ng g&oacute;i g&#7885n trong c&aacute;c th&#7875 lo&#7841i t&igrave;nh c&#7843m, n&#7845u &#259n ho&#7863c h&#7841nh ph&uacute;c gia &#273&igrave;nh. C&aacute;c b&#7841n &iacute;t t&igrave;m &#273&#7871n c&aacute;c lo&#7841i s&aacute;ch v&#259n h&#7885c ho&#7863c khoa h&#7885c. <br /> <br /> Theo nh&agrave; v&#259n th&igrave; &#273&#7885c s&aacute;ch c&#361ng &#7843nh h&#432&#7903ng t&#7915 nhi&#7873u kh&iacute;a c&#7841nh, t&#7915 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng gia &#273&igrave;nh, nh&agrave; tr&#432&#7901ng, v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n h&#7885c x&atilde; h&#7897i. V&agrave; m&#7897t y&#7871u t&#7889 quan tr&#7885ng n&#7919a l&agrave; v&igrave; c&aacute;c b&#7841n ch&#432a t&igrave;m &#273&#432&#7907c cho m&igrave;nh m&#7897t th&#7875 lo&#7841i ph&ugrave; h&#7907p, c&aacute;c b&#7841n c&#7913 loay hoay r&#7891i b&otilde; d&#7903 nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch c&#7847m tr&ecirc;n tay.<br /> <br /> V&#7899i k&#7871t qu&#7843 c&#7911a cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u n&agrave;y cho th&#7845y, tu&#7893i tr&#7867 kh&ocirc;ng quay l&#432ng v&#7899i nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch, t&aacute;c ph&#7849m mang t&iacute;nh l&#7883ch s&#7917, truy&#7873n th&#7889ng v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c. H&#417n th&#7871, nhi&#7873u quy&#7875n s&aacute;ch v&#7873 l&yacute; t&#432&#7903ng c&aacute;ch m&#7841ng, truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c &#273&atilde; &#273&#432&#7907c r&#7845t &#273&ocirc;ng c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 t&igrave;m &#273&#7885c v&agrave; quan t&acirc;m, l&agrave;m t&agrave;i li&#7879u nghi&ecirc;n c&#7913u v&agrave; h&#7885c t&#7853p nh&#432 &ldquo;Nh&#7853t k&yacute; trong t&ugrave; c&#7911a Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;.<br /> T&#7841i bu&#7893i c&ocirc;ng b&#7889, PGS. TS Tr&#7847n Nam Ti&#7871n &#273&atilde; kh&#7859ng &#273&#7883nh r&#7857ng: &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 kh&ocirc;ng quay l&#432ng v&#7899i l&#7883ch s&#7917, &#273o&agrave;n ch&uacute;ng t&ocirc;i &#273i th&#259m d&ograve; &yacute; ki&#7871n t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng h&#7885c, khi nh&#7855c &#273&#7871n ch&#7911 quy&#7873n bi&#7875n &#273&#7843o th&igrave; c&aacute;c b&#7841n v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o h&#7913ng v&agrave; &#273&#7863t ra nhi&#7873u c&acirc;u h&#7887i &#273&#7875 ti&#7871p thu ki&#7871n th&#7913c. &#272i&#7873u &#273&oacute; cho th&#7845y, c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &iacute;t &#273&#7885c b&#7903i chua th&#7845y t&igrave;m &#273&#432&#7907c lo&#7841i s&aacute;ch ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i m&igrave;nh&rdquo;.<br /> <br /> Ph&#7847n l&#7899n c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 hi&#7879n nay th&iacute;ch t&igrave;m &#273&#7871n nh&#7919ng th&#7875 lo&#7841i ng&ocirc;n t&igrave;nh, nh&#7919ng m&#7851u chuy&#7879n t&igrave;nh c&#7843m bi l&#7909y, &#273&#7875 r&#7891i t&#7921 &#273&#432a m&igrave;nh v&agrave;o n&#7895i bu&#7891n c&#7911a t&aacute;c ph&#7849m.&#272i&#7873u n&agrave;y &#273&atilde; d&#7851n &#273&#7871n m&#7897t t&aacute;c h&#7841i l&#7899n &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7841n. Ch&iacute;nh v&igrave; v&#7853y, &#273&#7883nh h&#432&#7899ng nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch hay, s&aacute;ch t&#7889t, nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch mang t&iacute;nh gi&aacute;o d&#7909c, r&egrave;n luy&#7879n nh&acirc;n c&aacute;ch tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t h&agrave;nh trang r&#7845t c&#7847n thi&#7871t &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867.<br /> <br /> &nbsp;&ldquo;H&#7891i c&#7845p hai m&igrave;nh r&#7845t hay &#273&#7885c s&aacute;ch, nh&#432ng khi v&agrave;o &#272&#7841i h&#7885c, th&oacute;i quen &#7845y b&#7883 &#7843nh h&#432&#7903ng b&#7903i m&#7841ng x&atilde; h&#7897i, m&igrave;nh c&#7847n g&igrave;, mu&#7889n xem g&igrave; l&agrave; c&#7913 l&ecirc;n m&#7841ng t&igrave;m ki&#7871m. Th&#7871 nh&#432ng qua cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u s&aacute;ch l&#7847n n&agrave;y, ni&#7873m &#273am m&ecirc; &#273&#7885c s&aacute;ch c&#7911a m&igrave;nh nh&#432 &#273&#432&#7907c &#273&aacute;nh th&#7913c. M&#7897t ng&#432&#7901i b&#7841n c&#7911a m&igrave;nh gi&#7899i thi&#7879u quy&#7875n s&aacute;ch &ldquo;Cho t&ocirc;i m&#7897t v&eacute; &#273i tu&#7893i th&#417&rdquo;, b&#7843o m&igrave;nh h&atilde;y &#273&#7885c k&#297 s&#7869 nh&#7853n ra m&#7897t &#273i&#7873u th&uacute; v&#7883 l&#7855m. Th&#7853t v&#7853y, khi m&igrave;nh &#273&#7885c b&#7857ng s&#7921 say m&ecirc; v&agrave; suy ng&#7851m th&#7853t k&#297 m&#7899i th&#7845y n&oacute; mang l&#7841i cho ta nhi&#7873u &#273i&#7873u th&uacute; v&#7883. Vi&#7879c c&#7847m m&#7897t quy&#7875n s&aacute;ch &#273&#7875 cho m&igrave;nh nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c, n&oacute; th&#7853t s&#7921 th&uacute; v&#7883 h&#417n l&agrave; c&#7847m m&#7897t chi&#7871c &#273i&#7879n tho&#7841i v&agrave; l&#432&#7899t web&rdquo;.<br /> </span></span></div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></strong></div> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tin li&ecirc;n quan: <a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/21979">C&ocirc;ng b&#7889 &quot;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&quot;</a></span></span></strong><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/21979"></a></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>PHAN DI&#7874M &ndash; PH&#7840M D&#360NG<br /> </strong><br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;