Quận 6: Thiếu nhi Thành phố anh hùng, học tập và làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Qu&#7853n 6: Thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng, h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n qu&#7853n 6 &#273&atilde; c&oacute; 11/14 ph&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c Khai m&#7841c h&egrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi v&#7899i nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng vui ch&#417i l&agrave;nh m&#7841nh, thi&#7871t th&#7921c nh&#7857m ch&#259m lo &#273&#7901i s&#7889ng v&#7853t ch&#7845t v&agrave; tinh th&#7847n cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n. &#272i&#7875m m&#7899i c&#7911a l&#7877 khai m&#7841c h&egrave; n&#259m nay ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879 &#273&#7847y m&agrave;u s&#7855c v&agrave; &yacute; ngh&#297a g&#7855n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 ho&#7841t &#273&#7897ng h&egrave; n&#259m 2012 nh&#432 M&uacute;a l&acirc;n vui h&egrave; (ph&#432&#7901ng 2), G&#7845u vui c&ugrave;ng b&eacute; (ph&#432&#7901ng 12), h&#7885c b&#7893ng trao tay (ph&#432&#7901ng 6), c&aacute;c ca kh&uacute;c ca ng&#7907i v&#7873 B&aacute;c H&#7891, Th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="p6%20-%20Copy.jpg" /></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><em>Thi&#7871u nhi Ph&#432&#7901ng 6 tham gia s&ocirc;i n&#7893i c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i v&#7853n &#273&#7897ng.</em></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Ban ch&#7881 &#273&#7841o sinh ho&#7841t h&egrave; c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&#361ng &#273&atilde; trao t&#7863ng h&#7885c b&#7893ng hi&#7871u h&#7885c v&agrave; c&aacute;c ph&#7847n qu&agrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi v&#432&#7907t kh&oacute;, h&#7885c gi&#7887i.&nbsp; &#272&#7863c bi&#7879t, n&#259m 2012 l&agrave; &ldquo;N&#259m An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; n&ecirc;n c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&#361ng thi&#7871t k&#7871 c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng, tr&ograve; ch&#417i tuy&ecirc;n truy&#7873n v&#7873 An to&agrave;n giao th&ocirc;ng nh&#432 thi tr&#7855c nghi&#7879m &ldquo;Thi&#7871u nhi Ph&#432&#7901ng 12 v&#7899i an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;, thi &ldquo;T&igrave;m hi&#7875u Lu&#7853t giao th&ocirc;ng&rdquo; c&#7911a ph&#432&#7901ng 2&hellip;Th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&#7897i thi nh&#7857m tuy&ecirc;n truy&#7873n v&agrave; gi&aacute;o d&#7909c cho c&aacute;c em &yacute; th&#7913c ch&#7845p h&agrave;nh t&#7889t lu&#7853t giao th&ocirc;ng.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="328" alt="" src="p2%20-%20Copy.jpg" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">&nbsp;Trao t&#7863ng h&#7885c b&#7893ng nh&acirc;n ng&agrave;y Qu&#7889c t&#7871 thi&#7871u nhi 1/6 t&#7841i ph&#432&#7901ng 2, qu&#7853n 6</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#432&#7907c bi&#7871t, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#272o&agrave;n c&#361ng t&#7893 ch&#7913c Ng&agrave;y h&#7897i &ldquo;Thi&#7871u nhi Qu&#7853n 6 v&#7899i v&#259n h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; di&#7877n ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 2/6/2012 t&#7841i Trung t&acirc;m v&#259n h&oacute;a Qu&#7853n.<br /> <br /> </span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>TR&#431&#416NG C&#431&#7900NG</strong><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;