Vào hè tình nguyện 2006

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Vào hè tình nguy&#7879;n 2006</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font color="#0000FF" face="Arial" size="2">Vào hè tình nguy&#7879;n 2006</font></b></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table1"> <tr> <td> <img border="0" src="he%20tinh%20nguyen.JPG" width="200" height="147"></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> <font style="font-style: italic" color="#008000" face="Arial" size="2">Thanh niên Hà N&#7897;i ra quân chi&#7871;n d&#7883;ch tình nguy&#7879;n Mùa hè xanh 2006 </font></td> </tr> </table> <font face="Arial" size="2"><font color="#008080"> <b>* Thành &#273;oàn TP C&#7847;n Th&#417;</b></font> v&#7915;a tri&#7875;n khai chi&#7871;n d&#7883;ch Thanh niên tình nguy&#7879;n hè 2006 v&#7899;i nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thi&#7871;t th&#7921;c: h&#7895; tr&#7907; các &#273;&#7883;a bàn khó kh&#259;n, th&#7921;c hi&#7879;n ch&#432;&#417;ng trình phát tri&#7875;n kinh t&#7871;-xã h&#7897;i t&#7841;i các xã vùng sâu, vùng xa (xóa c&#7847;u kh&#7881;, khuy&#7871;n nông, chuy&#7875;n giao ti&#7871;n b&#7897; khoa h&#7885;c k&#7929; thu&#7853;t...)</font><p class="pBody"> <font face="Arial" size="2">Ngoài ra còn có công tác b&#7843;o v&#7879; môi tr&#432;&#7901;ng; tuyên truy&#7873;n ph&#7893; bi&#7871;n pháp lu&#7853;t và ý th&#7913;c ch&#7845;p hành pháp lu&#7853;t; &#273;&#7873;n &#417;n &#273;áp ngh&#297;a, chung s&#7913;c cùng c&#7897;ng &#273;&#7891;ng ch&#259;m sóc thi&#7871;u nhi; tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng v&#259;n hóa, giáo d&#7909;c, y t&#7871; (ti&#7871;p s&#7913;c mùa thi, ph&#7893; c&#7853;p tin h&#7885;c, v&#7879; sinh môi tr&#432;&#7901;ng, truy&#7873;n thông phòng ch&#7889;ng d&#7883;ch b&#7879;nh...). </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><font color="#008080"><strong>*&nbsp;T&#7881;nh &#273;oàn Bình D&#432;&#417;ng</strong></font> &#273;ã phát &#273;&#7897;ng &#273;&#7897;i thanh niên tình nguy&#7879;n tham gia ch&#7889;ng mù ch&#7919;, ph&#7893; c&#7853;p giáo d&#7909;c, &#273;&#7863;c bi&#7879;t cho tr&#7867; em lang thang trong các gia &#273;ình &#7903; khu nhà tr&#7885;. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><font color="#008080"><strong>*&nbsp;Huy&#7879;n &#273;oàn Qu&#7843;ng Tr&#7841;ch</strong></font> &#273;ã ra quân m&#7903; &#273;&#7847;u cho chi&#7871;n d&#7883;ch mùa hè tình nguy&#7879;n n&#259;m 2006 &#7903; t&#7881;nh Qu&#7843;ng Bình, h&#432;&#7899;ng v&#7873; vùng sâu, vùng xa, vùng &#273;&#7863;c bi&#7879;t khó kh&#259;n. Ngay sau &#273;ó h&#417;n 100 &#272;VTN hai xã Qu&#7843;ng Xuân, Qu&#7843;ng H&#432;ng &#273;ã &#273;ào &#273;&#7855;p h&#417;n 60m<sup>3</sup> &#273;&#7845;t &#273;á san l&#7845;p sân Tr&#432;&#7901;ng Nuôi d&#7841;y tr&#7867; khuy&#7871;t t&#7853;t Qu&#7843;ng Xuân. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">&#272;VTN Qu&#7843;ng Phú, Qu&#7843;ng Phúc, Qu&#7843;ng Minh và các &#273;&#7897;i xung kích tình nguy&#7879;n huy&#7879;n kh&#7903;i công xây d&#7921;ng nhà tình ngh&#297;a cho c&#7921;u TNXP, tr&#7867; em m&#7891; côi. Trên 40 &#272;VTN tình nguy&#7879;n khác &#273;ã v&#7873; thôn 1, xã Qu&#7843;ng Th&#7841;ch xây d&#7921;ng hai &#273;&#7853;p tràn bêtông v&#432;&#7907;t khe sâu làm &#273;&#432;&#7901;ng cho HS và ng&#432;&#7901;i dân qua l&#7841;i. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><strong><font color="#008080">*&nbsp;T&#7881;nh &#273;oàn Thanh Hóa v&#7915;a ra quân chi&#7871;n d&#7883;ch “Tháng thanh niên tình nguy&#7879;n hè 2006”</font>.</strong> V&#7899;i ph&#432;&#417;ng châm “R&#7897;ng kh&#7855;p, sáng t&#7841;o, an toàn và thi&#7871;t th&#7921;c”, chi&#7871;n d&#7883;ch d&#7921; ki&#7871;n s&#7869; có h&#417;n 10.000 &#272;VTN tham gia làm 150km &#273;&#432;&#7901;ng giao thông nông thôn &#7903; sáu huy&#7879;n mi&#7873;n núi, 500 SV, thanh niên tình nguy&#7879;n Tr&#432;&#7901;ng &#272;H H&#7891;ng &#272;&#7913;c, Thành &#273;oàn TP Thanh Hóa và Công an t&#7881;nh tham gia “Ti&#7871;p s&#7913;c mùa thi”. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><font color="#008080"><strong>*&nbsp;13 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng</strong></font> là s&#7889; ti&#7873;n quyên góp &#273;&#432;&#7907;c qua &#273;êm v&#259;n ngh&#7879; gây qu&#297; ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chi&#7871;n d&#7883;ch tình nguy&#7879;n Mùa hè xanh n&#259;m 2006 do &#272;oàn Tr&#432;&#7901;ng &#272;H Marketing, Trung tâm H&#7895; tr&#7907; SV TP.HCM ph&#7889;i h&#7907;p t&#7893; ch&#7913;c t&#7889;i 6-6. </font> </p> <p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Hè 2006, SV tình nguy&#7879;n n&#417;i &#273;ây th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7873;u công trình: xây nhà tình th&#432;&#417;ng, nhà tình ngh&#297;a cho các gia &#273;ình chính sách neo &#273;&#417;n, t&#7863;ng máy vi tính cho các xã nghèo... t&#7841;i m&#7863;t tr&#7853;n V&#7883; Th&#7911;y (t&#7881;nh H&#7853;u Giang). </font> </p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo Tu&#7893;i Tr&#7867;</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN