Giáo dục

Giáo dục

Chấp hành chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 25 tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục miền Nam đã họp và ra Nghị quyết về tiến hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa, mật danh là "Nghị quyết Quang Trung", hướng tiến công chủ yếu là Sài Gòn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn – Đội) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và xem đây là cơ hội, môi trường rèn luyện tốt, là điều kiện để giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là giúp học sinh hình thành nên lớp học sinh có lý tưởng sống đẹp.

Có thể thấy rằng thanh niên là vấn đề mang tính chiến lược, cơ bản, cấp thiết, cần có sự quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy một cách toàn diện cả về mặt chính trị cũng như năng lực khoa học và công tác chuyên môn.

Trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên luôn có một vị trí hết sức quan trọng đối với công cuộc giữ nước và dựng nước. Xã hội và lịch sử luôn đề cao vai trò của thanh niên vàngược lại, thanh niên cũng đã thể hiện được mình, có những đóng góp to lớn, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Môi trường văn hóa nào cho giới trẻ trong thời hội nhập toàn cầu, báo chí truyền thông đóng vai trò gì trong định hình môi trường ấy là những dấu hỏi lớn được đặt ra trong buổi tọa đàm tại báo Tuổi Trẻ hôm 15-1.

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi giới thiệu “8 đặc trưng cơ bản của hình mẫu thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” từ kết quả nghiên cứu của đề tài: “Tìm hiểu về hình mẫu thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do Trường Đoàn Lý Tự Trọng thực hiện trong năm 2012. (*)

Bảo tồn và phát huy các giá trị dân tộc là một yêu cầu, một nhiệm vụ cơ bản nhằm xây dựng, phát huy động lực của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển. Do đó, tìm kiếm các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đó là hết sức cần thiết.

Trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, thanh niên là lớp người rất năng động, hăng hái đi đầu trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhìn về tương lai của thành phố để thấy được vận hội lớn đang đặt ra đối với thế hệ trẻ hiện nay. Điều quan trọng là thế hệ trẻ có thấy được thời cơ của mình để tự nâng mình lên với những khát vọng và hoài bão lớn lao, sự tăng tốc vươn lên làm chủ và hơn thế nữa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;