Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM 2007

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr</title> </head> <body> <div id="divContent"> <p class="pTitle" align="center"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF">H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP.HCM&nbsp;2007</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; ngày 14/7 &#273;&#7871;n 16/7, &#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM ph&#7889;i h&#7907;p Thành &#273;oàn TP.HCM t&#7893; ch&#7913;c “H&#7897;i tr&#7841;i thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP. HCM n&#259;m 2007” </font></p> <table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="hoi%20trai%20TTN%20kieu%20bao.bmp" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <td class="tLegend"> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Các b&#7841;n thanh niên ki&#7873;u bào tham d&#7921; Tr&#7841;i hè Vi&#7879;t Nam 2006&nbsp;trong chuy&#7871;n tham quan C&#7911; Chi</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong th&#7901;i gian&nbsp;ba ngày, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh&nbsp;s&#7869; có c&#417; h&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c giao l&#432;u, g&#7863;p g&#7905; và trao &#273;&#7893;i v&#7873; các v&#7845;n &#273;&#7873; gi&#7899;i tr&#7867; trong và ngoài n&#432;&#7899;c quan tâm. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">L&#7877; khai m&#7841;c h&#7897;i tr&#7841;i s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c b&#7855;t &#273;&#7847;u vào ngày 14/7 b&#7857;ng vi&#7879;c dâng hoa t&#7841;i T&#432;&#7907;ng &#273;ài Bác H&#7891;.&nbsp;</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau &#273;ó, các b&#7841;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham quan B&#7843;o tàng l&#7883;ch s&#7917;, B&#7843;o tàng ch&#7913;ng tích chi&#7871;n tranh, Khu du l&#7883;ch Su&#7889;i Tiên, &#273;&#7883;a &#273;&#7841;o C&#7911; Chi,&nbsp;&#273;&#7873;n&nbsp;&nbsp;B&#7871;n D&#432;&#7907;c, công viên ph&#7847;n m&#7873;m Quang Trung...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bên c&#7841;nh các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng tham quan, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham gia giao l&#432;u v&#7899;i các b&#7841;n thanh niên qu&#7889;c t&#7871; mang tên <em>Journey tour Vi&#7879;t Nam</em> và ho&#7841;t&nbsp;&#273;&#7897;ng tình nguy&#7879;n c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; <em>&nbsp;Mùa hè xanh</em>. &#272;êm h&#7897;i hoá trang s&#7869; k&#7871;t thúc H&#7897;i tr&#7841;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các b&#7841;n thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào có &#273;&#7897; tu&#7893;i t&#7915; 15 &#273;&#7871;n 30 tu&#7893;i có th&#7875;&nbsp;&#273;&#259;ng ký tham d&#7921;. Tùy theo s&#7889; l&#432;&#7907;ng tr&#7841;i sinh tham gia, m&#7895;i tr&#7841;i sinh &#273;óng góp t&#7889;i &#273;a là 10 USD (th&#7901;i gian &#273;&#259;ng ký ch&#7853;m nh&#7845;t &#273;&#7871;n ngày 05/07/2007).&nbsp; &#272;&#7873; ngh&#7883; các b&#7841;n g&#7917;i thông tin sau &#273;ây v&#7873; cho Ban T&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7875; &#273;&#259;ng ký. M&#7885;i thông tin xin liên h&#7879; Ban T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i tr&#7841;i</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">1.&#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM, s&#7889; 147 Nguy&#7877;n &#272;ình Chi&#7875;u, ph&#432;&#7901;ng 6, qu&#7853;n 3, TP.HCM. &#272;T: 84- 8&nbsp; 9302127, 9303066; 9304522&nbsp;&nbsp; Fax: 84 - 8&nbsp; 9306737.E-mail:&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:ubnviet@tphcm.gov.vn">ubnviet@tphcm.gov.vn</a></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">2. Ban Qu&#7889;c t&#7871; Thành &#273;oàn TP.HCM, s&#7889; 5 &#272;inh Tiên Hoàng, Qu&#7853;n 1. &#272;T: Nhân (0903 872 471) ho&#7863;c&nbsp; Công (0903 141 142). E-mail: <a href="mailto:thanhnhan_vn@yahoo.com"> thanhnhan_vn@yahoo.com</a> ho&#7863;c <a href="mailto:congebe1@yahoo.com"> congebe1@yahoo.com</a>&nbsp;</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;