Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM 2007

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr</title> </head> <body> <div id="divContent"> <p class="pTitle" align="center"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF">H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP.HCM&nbsp;2007</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; ngày 14/7 &#273;&#7871;n 16/7, &#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM ph&#7889;i h&#7907;p Thành &#273;oàn TP.HCM t&#7893; ch&#7913;c “H&#7897;i tr&#7841;i thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP. HCM n&#259;m 2007” </font></p> <table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="hoi%20trai%20TTN%20kieu%20bao.bmp" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <td class="tLegend"> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Các b&#7841;n thanh niên ki&#7873;u bào tham d&#7921; Tr&#7841;i hè Vi&#7879;t Nam 2006&nbsp;trong chuy&#7871;n tham quan C&#7911; Chi</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong th&#7901;i gian&nbsp;ba ngày, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh&nbsp;s&#7869; có c&#417; h&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c giao l&#432;u, g&#7863;p g&#7905; và trao &#273;&#7893;i v&#7873; các v&#7845;n &#273;&#7873; gi&#7899;i tr&#7867; trong và ngoài n&#432;&#7899;c quan tâm. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">L&#7877; khai m&#7841;c h&#7897;i tr&#7841;i s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c b&#7855;t &#273;&#7847;u vào ngày 14/7 b&#7857;ng vi&#7879;c dâng hoa t&#7841;i T&#432;&#7907;ng &#273;ài Bác H&#7891;.&nbsp;</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau &#273;ó, các b&#7841;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham quan B&#7843;o tàng l&#7883;ch s&#7917;, B&#7843;o tàng ch&#7913;ng tích chi&#7871;n tranh, Khu du l&#7883;ch Su&#7889;i Tiên, &#273;&#7883;a &#273;&#7841;o C&#7911; Chi,&nbsp;&#273;&#7873;n&nbsp;&nbsp;B&#7871;n D&#432;&#7907;c, công viên ph&#7847;n m&#7873;m Quang Trung...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bên c&#7841;nh các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng tham quan, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham gia giao l&#432;u v&#7899;i các b&#7841;n thanh niên qu&#7889;c t&#7871; mang tên <em>Journey tour Vi&#7879;t Nam</em> và ho&#7841;t&nbsp;&#273;&#7897;ng tình nguy&#7879;n c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; <em>&nbsp;Mùa hè xanh</em>. &#272;êm h&#7897;i hoá trang s&#7869; k&#7871;t thúc H&#7897;i tr&#7841;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các b&#7841;n thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào có &#273;&#7897; tu&#7893;i t&#7915; 15 &#273;&#7871;n 30 tu&#7893;i có th&#7875;&nbsp;&#273;&#259;ng ký tham d&#7921;. Tùy theo s&#7889; l&#432;&#7907;ng tr&#7841;i sinh tham gia, m&#7895;i tr&#7841;i sinh &#273;óng góp t&#7889;i &#273;a là 10 USD (th&#7901;i gian &#273;&#259;ng ký ch&#7853;m nh&#7845;t &#273;&#7871;n ngày 05/07/2007).&nbsp; &#272;&#7873; ngh&#7883; các b&#7841;n g&#7917;i thông tin sau &#273;ây v&#7873; cho Ban T&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7875; &#273;&#259;ng ký. M&#7885;i thông tin xin liên h&#7879; Ban T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i tr&#7841;i</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">1.&#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM, s&#7889; 147 Nguy&#7877;n &#272;ình Chi&#7875;u, ph&#432;&#7901;ng 6, qu&#7853;n 3, TP.HCM. &#272;T: 84- 8&nbsp; 9302127, 9303066; 9304522&nbsp;&nbsp; Fax: 84 - 8&nbsp; 9306737.E-mail:&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:ubnviet@tphcm.gov.vn">ubnviet@tphcm.gov.vn</a></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">2. Ban Qu&#7889;c t&#7871; Thành &#273;oàn TP.HCM, s&#7889; 5 &#272;inh Tiên Hoàng, Qu&#7853;n 1. &#272;T: Nhân (0903 872 471) ho&#7863;c&nbsp; Công (0903 141 142). E-mail: <a href="mailto:thanhnhan_vn@yahoo.com"> thanhnhan_vn@yahoo.com</a> ho&#7863;c <a href="mailto:congebe1@yahoo.com"> congebe1@yahoo.com</a>&nbsp;</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;