Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM 2007

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr</title> </head> <body> <div id="divContent"> <p class="pTitle" align="center"><b> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF">H&#7897;i tr&#7841;i TTN ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP.HCM&nbsp;2007</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; ngày 14/7 &#273;&#7871;n 16/7, &#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM ph&#7889;i h&#7907;p Thành &#273;oàn TP.HCM t&#7893; ch&#7913;c “H&#7897;i tr&#7841;i thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; TP. HCM n&#259;m 2007” </font></p> <table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="hoi%20trai%20TTN%20kieu%20bao.bmp" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <td class="tLegend"> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Các b&#7841;n thanh niên ki&#7873;u bào tham d&#7921; Tr&#7841;i hè Vi&#7879;t Nam 2006&nbsp;trong chuy&#7871;n tham quan C&#7911; Chi</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong th&#7901;i gian&nbsp;ba ngày, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào và tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; H&#7891; Chí Minh&nbsp;s&#7869; có c&#417; h&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c giao l&#432;u, g&#7863;p g&#7905; và trao &#273;&#7893;i v&#7873; các v&#7845;n &#273;&#7873; gi&#7899;i tr&#7867; trong và ngoài n&#432;&#7899;c quan tâm. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">L&#7877; khai m&#7841;c h&#7897;i tr&#7841;i s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c b&#7855;t &#273;&#7847;u vào ngày 14/7 b&#7857;ng vi&#7879;c dâng hoa t&#7841;i T&#432;&#7907;ng &#273;ài Bác H&#7891;.&nbsp;</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau &#273;ó, các b&#7841;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham quan B&#7843;o tàng l&#7883;ch s&#7917;, B&#7843;o tàng ch&#7913;ng tích chi&#7871;n tranh, Khu du l&#7883;ch Su&#7889;i Tiên, &#273;&#7883;a &#273;&#7841;o C&#7911; Chi,&nbsp;&#273;&#7873;n&nbsp;&nbsp;B&#7871;n D&#432;&#7907;c, công viên ph&#7847;n m&#7873;m Quang Trung...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bên c&#7841;nh các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng tham quan, các b&#7841;n thanh thi&#7871;u niên s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c tham gia giao l&#432;u v&#7899;i các b&#7841;n thanh niên qu&#7889;c t&#7871; mang tên <em>Journey tour Vi&#7879;t Nam</em> và ho&#7841;t&nbsp;&#273;&#7897;ng tình nguy&#7879;n c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; thành ph&#7889; <em>&nbsp;Mùa hè xanh</em>. &#272;êm h&#7897;i hoá trang s&#7869; k&#7871;t thúc H&#7897;i tr&#7841;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các b&#7841;n thanh, thi&#7871;u niên ki&#7873;u bào có &#273;&#7897; tu&#7893;i t&#7915; 15 &#273;&#7871;n 30 tu&#7893;i có th&#7875;&nbsp;&#273;&#259;ng ký tham d&#7921;. Tùy theo s&#7889; l&#432;&#7907;ng tr&#7841;i sinh tham gia, m&#7895;i tr&#7841;i sinh &#273;óng góp t&#7889;i &#273;a là 10 USD (th&#7901;i gian &#273;&#259;ng ký ch&#7853;m nh&#7845;t &#273;&#7871;n ngày 05/07/2007).&nbsp; &#272;&#7873; ngh&#7883; các b&#7841;n g&#7917;i thông tin sau &#273;ây v&#7873; cho Ban T&#7893; ch&#7913;c &#273;&#7875; &#273;&#259;ng ký. M&#7885;i thông tin xin liên h&#7879; Ban T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i tr&#7841;i</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">1.&#7910;y ban v&#7873; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài TP.HCM, s&#7889; 147 Nguy&#7877;n &#272;ình Chi&#7875;u, ph&#432;&#7901;ng 6, qu&#7853;n 3, TP.HCM. &#272;T: 84- 8&nbsp; 9302127, 9303066; 9304522&nbsp;&nbsp; Fax: 84 - 8&nbsp; 9306737.E-mail:&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:ubnviet@tphcm.gov.vn">ubnviet@tphcm.gov.vn</a></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">2. Ban Qu&#7889;c t&#7871; Thành &#273;oàn TP.HCM, s&#7889; 5 &#272;inh Tiên Hoàng, Qu&#7853;n 1. &#272;T: Nhân (0903 872 471) ho&#7863;c&nbsp; Công (0903 141 142). E-mail: <a href="mailto:thanhnhan_vn@yahoo.com"> thanhnhan_vn@yahoo.com</a> ho&#7863;c <a href="mailto:congebe1@yahoo.com"> congebe1@yahoo.com</a>&nbsp;</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;