Truyền thông Confession – đạo đức truyền thông và những tác động đến học sinh, sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Truyền th&ocirc;ng v&agrave; đạo đức truyền th&ocirc;ng trong m&ocirc;i trường học đường</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến nay, thế giới đ&atilde; bước qua thời kỳ chập chững v&agrave; đi đến những thập kỉ quen thuộc với internet, mạng x&atilde; hội. C&aacute;c thế hệ kh&aacute;c nhau cũng c&ugrave;ng nhau dần th&iacute;ch ứng với việc c&oacute; một &ldquo;bản th&acirc;n kh&aacute;c&rdquo; trong kh&ocirc;ng gian phẳng. V&igrave; vậy, ch&uacute;ng ta phải tập th&iacute;ch ứng với những việc n&agrave;y. Th&iacute;ch ứng cũng l&agrave; nh&igrave;n nhận được cả t&iacute;nh hai mặt của sự vật, sự việc v&agrave; cố gắng ph&aacute;t huy hiệu quả cũng như kh&ocirc;ng thể ng&oacute; lơ những rủi ro đi k&egrave;m. Một trong số rủi ro đ&oacute; l&agrave; hệ quả của h&agrave;ng loạt những thao t&aacute;c, h&agrave;nh vi lệch chuẩn ng&agrave;y ng&agrave;y vẫn len lỏi v&agrave;o c&aacute;c nền tảng truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng. Hơn bao giờ hết, ch&uacute;ng ta rất cần cho m&igrave;nh &ldquo;bộ lọc th&ocirc;ng tin&rdquo; để th&iacute;ch ứng l&agrave;nh mạnh. Thậm ch&iacute;, hơn cả việc cần một &ldquo;bộ lọc th&ocirc;ng tin&rdquo;, ch&uacute;ng ta cũng cần chủ động l&agrave; một người l&agrave;m truyền th&ocirc;ng c&oacute; đạo đức, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; cộng đồng bởi v&igrave; mỗi h&agrave;nh vi của ch&uacute;ng ta tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng c&oacute; t&iacute;nh &ldquo;l&acirc;y nhiễm cao&rdquo;, c&oacute; ảnh hưởng nhiều mặt hơn ch&uacute;ng ta nghĩ rất nhiều.</span></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n thực tế, trong một chừng mực n&agrave;o đ&oacute;, người ta c&oacute; thể nh&igrave;n v&agrave;o một b&agrave;i viết được đăng tải tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội l&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;n đo&aacute;n được c&aacute;i gọi l&agrave; &ldquo;văn ho&aacute;&rdquo; của người đăng. Như vậy, &ldquo;đạo đức truyền th&ocirc;ng&rdquo; cần phải được phổ cập, được mỗi c&aacute; nh&acirc;n &yacute; thức chứ đừng chủ quan cho rằng &ldquo;mạng x&atilde; hội l&agrave; ảo&rdquo;. V&acirc;ng, mạng x&atilde; hội l&agrave; ảo nhưng con người c&oacute; thể bị tổn thương, c&oacute; thể vi phạm ph&aacute;p luật khi tham gia mạng x&atilde; hội m&agrave; thiếu hiểu biết l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n thật.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37079/Hinh%20minh%20hoa.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">T&aacute;c phẩm h&iacute; họa được đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Truyền th&ocirc;ng Confession v&agrave; những t&aacute;c động đến sinh vi&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo từ điển Oxford, &ldquo;Confession&rdquo; được định nghĩa l&agrave; &ldquo;a statement that a person makes, admitting that they are guilty of a crime; the act of making such a statement&rdquo;, c&oacute; thể hiểu như l&agrave; &ldquo;lời th&uacute; tội, nhận lỗi của một người&rdquo;. Hiểu một c&aacute;ch tho&aacute;t nghĩa th&igrave; n&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;sự bộc bạch, tuy&ecirc;n bố hay sự thừa nhận trạng th&aacute;i cảm x&uacute;c, nỗi niềm ri&ecirc;ng của m&igrave;nh v&agrave; b&agrave;y tỏ ra&rdquo;. Đặt trong trường hợp cụ thể l&agrave; c&aacute;c trang Confession quen thuộc với cộng đồng sinh vi&ecirc;n, ta c&oacute; thể hiểu l&agrave; nơi c&oacute; thể n&oacute;i ra điều muốn n&oacute;i, kh&oacute; n&oacute;i để t&igrave;m kiếm lời khuy&ecirc;n, sự gi&uacute;p đỡ hoặc đơn giản l&agrave; v&igrave; nhu cầu gi&atilde;i b&agrave;y. Nền tảng truyền th&ocirc;ng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay cũng l&agrave; nền tảng ch&iacute;nh của c&aacute;c trang Confession &ndash; Facebook. Theo một nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y: Đ&ocirc;́i tượng sử dụng Facebook nhi&ecirc;̀u nh&acirc;́t cũng chính là thanh thi&ecirc;́u niên và sinh viên. Mạng xã hội Facebook với các tính năng tiện lợi, ti&ecirc;́t kiệm chi phí, đa dạng và phong phú v&ecirc;̀ mặt thông tin đang là một phương tiện giao lưu k&ecirc;́t n&ocirc;́i phù hợp dành cho đ&ocirc;́i tượng này - những người trẻ được coi là nhanh nhạy, d&ecirc;̃ nắm bắt và phát huy t&ocirc;́i đa lợi ích của Confession - Facebook.</span></p> <p><span style="font-size:14px">X&eacute;t ưu điểm v&agrave; nhược điểm của Confession ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng kh&oacute; v&igrave; biểu hiện rất r&otilde; rệt. Nhưng việc t&aacute;ch bạch c&aacute;c &yacute; tốt, xấu của truyền th&ocirc;ng tr&ecirc;n Confession lại kh&ocirc;ng mấy thỏa đ&aacute;ng v&igrave; vốn dĩ đối với thế giới mạng n&agrave;y, ngay trong ưu đ&atilde; c&oacute; nhược. Từ c&aacute;c ưu điểm m&agrave; nh&igrave;n s&acirc;u hơn, ch&uacute;ng ta sẽ ph&aacute;t hiện được những nguy cơ biến chất, thậm ch&iacute; đối mặt với t&igrave;nh huống lợi bất cập hại.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đầu ti&ecirc;n, kh&ocirc;ng gian Confession tạo lập c&oacute; mục đ&iacute;ch gi&uacute;p mọi người dễ d&agrave;ng b&agrave;y tỏ, chia sẻ v&agrave; tương t&aacute;c. Đặc biệt đối với c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, họ đều l&agrave; những người trẻ trong độ tuổi rất nhạy cảm, dễ c&oacute; những trạng th&aacute;i t&acirc;m l&yacute; bất ổn c&oacute; thể t&igrave;m đến, gi&atilde;i b&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng phải đắn đo qu&aacute; nhiều. Những người tiếp cận tương t&aacute;c cũng c&oacute; thể đưa ra lời khuy&ecirc;n hoặc sự trợ gi&uacute;p trong khả năng. Nhưng mặt kh&aacute;c, việc đăng b&agrave;i viết tr&ecirc;n Confession người đăng tin kh&ocirc;ng lộ th&ocirc;ng tin cho cộng đồng Confession c&ugrave;ng biết, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c đ&acirc;y l&agrave; đăng ẩn danh. N&ecirc;n c&oacute; người c&oacute; thể sẽ lợi dụng &ldquo;t&iacute;nh năng ẩn&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;n&eacute;m đ&aacute; giấu tay&rdquo;, đặt điều vu khống g&acirc;y bất lợi cho tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c hoặc đơn giản l&agrave; muốn &ldquo;tạo drama&rdquo;. Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ ấy, th&ocirc;ng tin được đăng tải tr&ecirc;n Confession rất kh&oacute; n&oacute;i l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c hay kh&ocirc;ng với t&iacute;nh năng đăng b&agrave;i ẩn danh qua trung gian l&agrave; điền tr&ecirc;n &ldquo;Google form&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tiếp theo, Confession l&agrave; nơi c&oacute; thể đăng tải rất nhiều nội dung &ldquo;thượng v&agrave;ng hạ c&aacute;m&rdquo; kh&aacute;c nhau lại l&agrave; một dạng truyền th&ocirc;ng nhanh ch&oacute;ng, dễ tiếp cận bởi n&oacute; vận h&agrave;nh dưới dạng fanpage. Kh&ocirc;ng cần phải sử dụng thao t&aacute;c hay thang đo phức tạp th&igrave; ch&uacute;ng ta vẫn thấy c&aacute;c trang Confession lu&ocirc;n nhanh ch&oacute;ng tiếp cận, đưa th&ocirc;ng tin đến tr&uacute;ng v&agrave; nhiều đối tượng hơn, c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tương t&aacute;c v&agrave; chia sẻ hơn. Khi lượng tương t&aacute;c c&agrave;ng cao th&igrave; c&aacute;c b&agrave;i đăng Confession c&agrave;ng dễ hiện tr&ecirc;n bảng tin (theo thuật to&aacute;n của Facebook). Thế nhưng, tỉ lệ thuận với sự nhanh ch&oacute;ng ấy ch&iacute;nh l&agrave; sự kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, lệch chuẩn về nội dung hoặc chữ nghĩa, vi phạm chuẩn mực cộng đồng khiến dễ rơi v&agrave;o hiện tượng &ldquo;truyền th&ocirc;ng bẩn&rdquo;, g&acirc;y k&iacute;ch động.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Giao diện trang Confession của học sinh Trung học Thủ Đức, TPHCM" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/20062024D14BCF5D/20-06-2024BaiGD_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:479px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Giao diện trang Confession của học sinh Trung học Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></div> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&aacute;c động của Confession v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, đạo đức của cộng đồng</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Để r&otilde; hơn về vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; &yacute; thức đạo đức khi tương t&aacute;c với c&aacute;c trang Confession tr&ecirc;n nền tảng truyền th&ocirc;ng Facebook, ta chia th&agrave;nh 4 nh&oacute;m đối tượng như sau:</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đầu ti&ecirc;n, đối với c&aacute;c quản trị vi&ecirc;n (admin), cần phải c&oacute; sự chọn lọc kỹ lưỡng để biết được đ&acirc;u l&agrave; nội dung n&ecirc;n đăng v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n đăng; đ&acirc;u l&agrave; nội dung đ&atilde; đăng rồi v&agrave; cần phải c&oacute; sự kiểm so&aacute;t.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thứ hai, đối với người đăng th&igrave; cẩn thận suy x&eacute;t đ&uacute;ng sai, phải tr&aacute;i (nội dung, ng&ocirc;n ngữ...) trước khi đăng tải lu&ocirc;n l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng nhằm tr&aacute;nh vấp phải sai lầm đ&aacute;ng tiếc như trường hợp vụ việc &ldquo;Đưa tr&aacute;i ph&eacute;p th&ocirc;ng tin mạng m&aacute;y t&iacute;nh&rdquo; tại Confession UEH (Đại học Kinh tế TPHCM) xảy ra v&agrave;o đầu năm 2023.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thứ ba, từ ph&iacute;a nh&agrave; trường, th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i đăng tr&ecirc;n Confession th&igrave; nh&agrave; trường, ban quản l&yacute; c&oacute; thể nắm bắt những &ldquo;c&acirc;u chuyện&rdquo; nổi bật c&oacute; mối li&ecirc;n quan mật thiết đến nh&agrave; trường v&agrave; người học, việc xử l&yacute; truyền th&ocirc;ng khi c&oacute; vấn đề xảy ra cũng cần minh bạch, nhanh ch&oacute;ng hơn bao giờ hết.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thứ tư, đối với c&aacute;c đối tượng kh&ocirc;ng phải, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; người thuộc cộng đồng người học của trường c&oacute; thể kể đến như cựu sinh vi&ecirc;n, phụ huynh, hay học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường kh&aacute;c... th&igrave; Confession c&oacute; thể cung cấp rất nhiều th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng hữu &iacute;ch. Tuy nhi&ecirc;n, cũng cần c&oacute; &ldquo;bộ lọc th&ocirc;ng tin&rdquo; thật chắc chắn để tr&aacute;nh bị dẫn dắt bởi những th&ocirc;ng tin sai sự thật hoặc những người muốn tạo drama, l&agrave;m truyền th&ocirc;ng bẩn. V&agrave; đối với cụm từ &ldquo;tự do ng&ocirc;n luận&rdquo; đặt trong ngữ cảnh viết b&agrave;i tr&ecirc;n Confession, ta cũng cần gắn với đạo đức, với t&iacute;nh nh&acirc;n văn. Cụ thể, cần hiểu hai chữ đạo đức trước ti&ecirc;n v&agrave; quan trọng vẫn l&agrave; biết v&agrave; giữ được những giới hạn mong manh giữa việc chia sẻ v&agrave; c&ocirc;ng k&iacute;ch. Cần tỉnh t&aacute;o để kh&ocirc;ng đ&aacute;nh tr&aacute;o kh&aacute;i niệm thoải m&aacute;i b&agrave;y tỏ, chia sẻ t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm, trao đổi thắc mắc th&agrave;nh kiểu phản &aacute;nh th&ocirc; lỗ, bạo lực ng&ocirc;n từ tr&ecirc;n trang Confession.</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&oacute;m lại, truyền th&ocirc;ng hiện nay n&oacute;i chung v&agrave; trường hợp Confession n&oacute;i ri&ecirc;ng đều c&oacute; mặt t&iacute;ch cực lẫn ti&ecirc;u cực. Từ việc nh&igrave;n nhận được hai mặt ấy m&agrave; c&oacute; thể điều chỉnh c&aacute;ch thức sử dụng, nhằm ph&aacute;t huy những hiệu quả, gi&aacute; trị cốt l&otilde;i theo tinh thần ban đầu m&agrave; Confession mang lại, đồng thời, hạn chế được những biến tướng, mất kiểm so&aacute;t, ti&ecirc;u cực v&agrave; k&iacute;ch động. Trong thời đại n&agrave;y, mỗi người tham gia v&agrave;o kh&ocirc;ng gian mạng cần phải &yacute; thức được h&agrave;nh vi, vai tr&ograve;, quyền hạn của m&igrave;nh. Đặc biệt đối với cộng đồng c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n - những người trẻ, những con người đại diện cho tầng lớp tr&iacute; thức c&agrave;ng cần phải sốt sắng, nghi&ecirc;m chỉnh hơn với c&acirc;u chuyện h&igrave;nh th&agrave;nh đạo đức truyền th&ocirc;ng hiệu quả, l&agrave;nh mạnh. Điều n&agrave;y phụ thuộc nhiều v&agrave;o &yacute; thức người tham gia diễn đ&agrave;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn trong ban quản trị vi&ecirc;n fanpage. V&igrave; việc giữ cho Confession l&agrave; kh&ocirc;ng gian truyền th&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh, nh&acirc;n văn kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; hạn chế đăng tải hay kiểm duyệt c&agrave;ng &iacute;t b&agrave;i c&agrave;ng đỡ sơ suất. Thay v&agrave;o đ&oacute;, hướng cần l&agrave;m l&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng, &yacute; thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm để x&acirc;y dựng được cộng đồng Confession vững mạnh gi&uacute;p kết nối, giải tr&iacute;, giải đ&aacute;p, l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m cho đời sống học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">TS Nguyễn Thị Quốc Minh</span></p> <p><em><strong><span style="font-size:14px">Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM</span></strong></em></p> <p><span style="font-size:14px">Nguồn: Theo Wessite Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;