Nhà xuất bản Trẻ tổ chức chuyến về nguồn - sinh hoạt chuyên đề "Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024, Nh&agrave; xuất bảnTrẻ đ&atilde; tổ chức đo&agrave;n về nguồn - sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &quot;Điện Bi&ecirc;n Phủ - Mốc son lịch sử&quot; đầy &yacute; nghĩa.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia đo&agrave;n về nguồn&nbsp;c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;trong Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;- Ban Gi&aacute;m đốc, Chi ủy, đại diện C&ocirc;ng đo&agrave;n, Chi đo&agrave;n. Đo&agrave;n đ&atilde; gh&eacute; thăm di t&iacute;ch Nh&agrave; t&ugrave; Sơn La; chiến khu Mường Phăng, Điện Bi&ecirc;n (nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Đi&ecirc;n Bi&ecirc;n Phủ của đồng ch&iacute;&nbsp;Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p); viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bi&ecirc;n, thăm quảng trường Điện Bi&ecirc;n Phủ, hầm Đờ C&aacute;t, đồi A1, cầu Mường Thanh...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (1954 - 2024), Nh&agrave; xuất bản Trẻ đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh bộ s&aacute;ch tuyệt đẹp với thiết kế b&igrave;a đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ. Kh&aacute;c với c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đồ sộ về lịch sử, bộ s&aacute;ch c&oacute; nội dung tuyển chọn, tr&igrave;nh b&agrave;y hiện đại r&otilde; r&agrave;ng, b&igrave;a mềm, độ d&agrave;y vừa phải, hướng đến bạn đọc trẻ v&agrave; c&aacute;c tủ s&aacute;ch cơ quan, doanh nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37044/A%20th%C4%83m%20DBP.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n về nguồn của Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức tham quan, t&igrave;m hiểu Bảo t&agrave;ng Chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37044/Doi%20A1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n về nguồn của Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức tham quan Di t&iacute;ch lịch sử Đồi A1</em></span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37044/Nha%20tu%20Son%20La.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; trong đo&agrave;n về nguồn tham quan Di t&iacute;ch Quốc gia đặc biệt Nh&agrave; t&ugrave; Sơn La</em></span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ s&aacute;ch Điện Bi&ecirc;n Phủ quy tụ t&aacute;c phẩm của nhiều t&aacute;c giả nổi tiếng: Hữu Mai, Lưu Trọng L&acirc;n, Trần Th&aacute;i B&igrave;nh, Nguyễn Huy Tưởng, Ho&agrave;ng Minh Phương&hellip; Sự đa dạng về thể loại (tiểu thuyết, thư từ,&nbsp; b&agrave;i viết, ghi ch&eacute;p lịch sử) đ&atilde; gi&uacute;p bộ s&aacute;ch dễ tiếp nhận đối với nhiều đối tượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37044/bo%20sach.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c tựa s&aacute;ch được Nh&agrave; xuất bản Trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ</em></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;u tựa s&aacute;ch trong bộ s&aacute;ch về Chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ ph&aacute;t h&agrave;nh nh&acirc;n dịp n&agrave;y gồm:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Bốn năm sau v&agrave; những trang viết về Điện Bi&ecirc;n (Nguyễn Huy Tưởng)&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Điện Bi&ecirc;n Phủ - Thời gian v&agrave; Kh&ocirc;ng gian (Hữu Mai)&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Điện Bi&ecirc;n Phủ - Hoa ban đỏ (Hữu Mai)&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Thắng Ph&aacute;p tr&ecirc;n bầu trời Điện Bi&ecirc;n Phủ (Lưu Trọng L&acirc;n)&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Điện Bi&ecirc;n Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm (Trần Th&aacute;i B&igrave;nh)&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&bull; Điện Bi&ecirc;n Phủ - Những trang v&agrave;ng lịch sử (Ho&agrave;ng Minh Phương)</span></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Bi&ecirc;n tập: THẠCH ANH</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;