Lịch sử ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và vai trò đặt ra với thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua, những người thi đua l&agrave; những y&ecirc;u nước nhất&rdquo;.&nbsp;Ch&iacute;nh quan điểm ấy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trở th&agrave;nh động lực to lớn l&agrave;m cho phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước c&oacute; sức mạnh tinh thần v&ocirc; c&ugrave;ng mạnh mẽ, tồn tại l&acirc;u d&agrave;i, ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng, gắn liền với sự ph&aacute;t triển của d&acirc;n tộc. C&aacute;ch đ&acirc;y 75 năm từ Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, c&oacute; thể khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về thi đua &aacute;i quốc v&agrave; phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước do Người ph&aacute;t động ng&agrave;y c&agrave;ng thấm s&acirc;u v&agrave;o đời sống x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị thực tiễn to lớn.&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36230/%E1%BA%A2nh%201.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:419px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Lịch sử Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng 8 năm 1945 đ&atilde; lật đổ &aacute;ch thống trị của chế độ thực d&acirc;n phong kiến, thiết lập n&ecirc;n Nh&agrave; nước d&acirc;n chủ đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, mở ra một kỷ nguy&ecirc;n mới trong lịch sử của d&acirc;n tộc Việt Nam: kỷ nguy&ecirc;n Độc lập - Tự do.&nbsp;Từ đ&oacute;, ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n được th&agrave;nh lập từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhi&ecirc;n, sự thắng lợi nhanh ch&oacute;ng của cuộc Tổng khởi nghĩa trong bối cảnh Ph&aacute;p chạy, Nhật h&agrave;ng, vua Bảo Đại tho&aacute;i vị, c&aacute;c lực lượng chống cộng sản đang hoang mang dao động, ở một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c, lại thế hiện sự chưa vững chắc của ch&iacute;nh quyền mới gi&agrave;nh được. Sức mạnh của quần ch&uacute;ng c&aacute;ch mạng như một cơn gi&oacute; b&atilde;o mạnh c&agrave;n lướt qua, l&agrave;m c&aacute;c lực lượng phản c&aacute;ch mạng đổ&nbsp;rạp xuống nhưng kh&ocirc;ng phải bị ti&ecirc;u diệt ho&agrave;n to&agrave;n, n&ecirc;n ch&uacute;ng đ&atilde; mau ch&oacute;ng ng&oacute;c đầu dậy, t&igrave;m c&aacute;ch dựa v&agrave;o c&aacute;c lực lượng qu&acirc;n đội nước ngo&agrave;i để chống ph&aacute; ch&iacute;nh quyền nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, sau khi vừa mới ra đời,&nbsp;nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave; đ&atilde; phải đương đầu với những thử th&aacute;ch cực kỳ nghi&ecirc;m trọng, tưởng chừng như kh&oacute; vượt qua. Đất nước phải đối mặt với nhiều kẻ th&ugrave; nguy hiểm. Bọn đế quốc v&agrave; c&aacute;c thế lực phản c&aacute;ch mạng tay sai từ bốn ph&iacute;a k&eacute;o v&agrave;o nước ta với danh nghĩa đồng minh v&agrave;o giải gi&aacute;p qu&acirc;n đội Nhật để thực hiện &acirc;m mưu đen tối của ch&uacute;ng l&agrave; lật đổ ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng v&agrave; thống trị nh&acirc;n d&acirc;n ta. Cụ thể: Bọn thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&atilde; d&atilde; t&acirc;m d&ugrave;ng vũ lực h&ograve;ng đặt lại &aacute;ch thống trị tr&ecirc;n đất nước ta một lần nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;ch mạng nước ta ở v&agrave;o t&igrave;nh thế &ldquo;ng&agrave;n c&acirc;n treo sợi t&oacute;c&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; nguy cơ giặc đ&oacute;i, giặc dốt v&agrave; đặc biệt l&agrave; giặc ngoại x&acirc;m. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, nhiệm vụ bảo vệ ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng v&agrave; chuẩn bị kh&aacute;ng chiến ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n cấp b&aacute;ch hơn bao giờ hết. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận thức r&otilde; việc động vi&ecirc;n sức mạnh của to&agrave;n thể d&acirc;n tộc Việt Nam l&agrave; điều rất cần thi&ecirc;t để thực hiện nhiệm vụ cấp b&aacute;ch của c&aacute;ch mạng: X&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, b&agrave;i trừ nội phản, cải thiện đời sống nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 18 v&agrave; 19-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại l&agrave;ng Vạn Ph&uacute;c (H&agrave; Đ&ocirc;ng) quyết định ph&aacute;t động cả nước kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược. Ngay đ&ecirc;m 19-12, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Hỡi đồng b&agrave;o to&agrave;n quốc!</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ch&uacute;ng ta muốn ho&agrave; b&igrave;nh, ch&uacute;ng ta phải nh&acirc;n nhượng. Nhưng ch&uacute;ng ta c&agrave;ng nh&acirc;n nhượng, thực d&acirc;n Ph&aacute;p c&agrave;ng lấn tới v&igrave; ch&uacute;ng quyết t&acirc;m cướp nước ta lần nữa.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kh&ocirc;ng! Ch&uacute;ng ta th&agrave; hy sinh tất cả chứ nhất định kh&ocirc;ng chịu mất nước, nhất định kh&ocirc;ng chịu l&agrave;m n&ocirc; lệ&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với &yacute; ch&iacute; <em>&ldquo;th&agrave; hy sinh tất cả chứ nhất định kh&ocirc;ng chịu mất nước, nhất định kh&ocirc;ng chịu l&agrave;m n&ocirc; lệ&rdquo;</em>, to&agrave;n d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; nhất tề đứng l&ecirc;n kh&aacute;ng chiến, chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đ&ocirc;ng 1947), Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đề ra s&aacute;ng kiến tổ chức, l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc để gi&agrave;nh thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ng&agrave;y 27-3-1948, Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng ra Chỉ thị ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc. Chỉ thị x&aacute;c định: <em>&ldquo;&hellip;mục đ&iacute;ch thi đua &aacute;i quốc l&agrave; l&agrave;m sao cho kh&aacute;ng chiến mau thắng lợi, kiến thiết ch&oacute;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp theo chỉ thị n&agrave;y, ng&agrave;y 1/5/1948, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; viết Lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n quốc thi đua y&ecirc;u nước, to&agrave;n văn như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;C&ugrave;ng to&agrave;n thể đồng b&agrave;o y&ecirc;u qu&yacute;,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; ch&iacute; quật cường chẳng k&eacute;m ai.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nay muốn độc lập, tự t&uacute;c, đi kịp người ta, th&igrave; ch&uacute;ng ta phải đi mau.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>V&igrave; vậy, sĩ, n&ocirc;ng, c&ocirc;ng, thương, binh, g&aacute;i, trai, gi&agrave; trẻ, to&agrave;n thể quốc d&acirc;n ta, v&ocirc; luận ở địa vị n&agrave;o, l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave;, phải ra sức tham gia cuộc thi đua y&ecirc;u nước, tức l&agrave; tăng gia sản xuất.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Như thế th&igrave;:</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kh&aacute;ng chiến nhất định thắng lợi,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kiến quốc nhất định th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương ra Chỉ thị, Để triển khai một c&aacute;ch s&acirc;u rộng Chỉ thị của Trung ương Đảng về phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc v&agrave; chuẩn bị Ng&agrave;y To&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến, nh&acirc;n kỷ niệm 1000 ng&agrave;y kh&aacute;ng chiến (Ng&agrave;y Nam Bộ kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược 23-9-1945), ng&agrave;y 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo;, ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc tr&ecirc;n cả nước. Lời k&ecirc;u gọi Thi đua &aacute;i quốc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Cứu quốc số 968, ng&agrave;y 24/6/1948.&nbsp;Người chỉ r&otilde;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Mục đ&iacute;ch thi đua &aacute;i quốc l&agrave;:</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc đ&oacute;i,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc dốt,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Diệt giặc ngoại x&acirc;m.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;ch l&agrave;m l&agrave;: Dựa v&agrave;o:</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lực lượng của d&acirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tinh thần của d&acirc;n, để g&acirc;y:</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hạnh ph&uacute;c cho d&acirc;n.&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Mỗi người d&acirc;n Việt Nam, bất kỳ gi&agrave;, trẻ, g&aacute;i trai; bất kỳ gi&agrave;, ngh&egrave;o, lớn, nhỏ đều cần phải trở n&ecirc;n một chiến sĩ đấu tranh tr&ecirc;n một mặt trận: qu&acirc;n sự, kinh tế, ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a.&rdquo; </em>Người k&ecirc;u gọi: <em>&ldquo;Với tinh thần quật cường v&agrave; lực lượng v&ocirc; tận của d&acirc;n tộc ta, với l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; ch&iacute; ki&ecirc;n quyết của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; qu&acirc;n đội ta, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thắng lợi, ch&uacute;ng ta nhất định thắng lợi.</em>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hỡi to&agrave;n thể đồng b&agrave;o,</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hỡi to&agrave;n thể chiến sỹ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiến l&ecirc;n!&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; t&aacute;c dụng hiệu triệu, l&ocirc;i cuốn, động vi&ecirc;n to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước, tinh thần đo&agrave;n kết, &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn c&aacute;ch mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, &aacute;c liệt của d&acirc;n tộc, &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n thấm s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, biến th&agrave;nh sức mạnh đưa c&aacute;ch mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện lời dạy của Người, nhiều phong tr&agrave;o thi đua đ&atilde; ph&aacute;t triển rộng khắp, thực sự l&agrave; động lực to lớn, g&oacute;p phần v&agrave;o thắng lợi của hai cuộc kh&aacute;ng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong một phi&ecirc;n họp Hội đồng Ch&iacute;nh phủ v&agrave;o th&aacute;ng 10/1948, tức v&agrave;o khoảng sau hơn 4 th&aacute;ng khi B&aacute;c của ch&uacute;ng ta viết &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo;, B&aacute;c Hồ chỉ r&otilde; rằng, thi đua kh&ocirc;ng phải l&agrave; nhất thời m&agrave; phải l&agrave; trường kỳ, thi đua phải s&aacute;t với ho&agrave;n cảnh, s&aacute;t với địa phương, kh&ocirc;ng đặt kế hoạch to qu&aacute; rồi l&agrave;m kh&ocirc;ng nổi, hoặc l&uacute;c đầu th&igrave; ồ ạt, &iacute;t l&acirc;u sau th&igrave; đuối sức. Vấn đề thi đua cũng được B&aacute;c Hồ coi trọng trong những thời gian cụ thể.&nbsp;&nbsp;Người khẳng định:<em>&nbsp;&ldquo;Thi đua l&agrave; phải to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n diện. Trong c&aacute;i việc thi đua &aacute;i quốc, cần phải n&ecirc;u r&otilde; tinh thần cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh...&rdquo;. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn, động vi&ecirc;n, hiệu triệu to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước, tinh thần đo&agrave;n kết, &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng hiển h&aacute;ch v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch to lớn trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng nước ta. Thi đua đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh một động lực cho to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta, đưa c&aacute;ch mạng Việt Nam đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; sự kết tinh v&agrave; thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua &aacute;i quốc v&agrave; l&agrave; văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn qu&yacute; b&aacute;u, c&oacute; gi&aacute; trị s&acirc;u sắc cả về l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn đối với phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, đặc biệt thể hiện r&otilde; n&eacute;t t&iacute;nh hệ thống v&agrave; nhất qu&aacute;n trong tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về thi đua y&ecirc;u nước, về x&acirc;y dựng đời sống mới, x&atilde; hội mới, con người mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh 75 năm qua, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ta đ&atilde; ph&aacute;t động v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o thi đua s&ocirc;i nổi, rộng khắp, lan rộng khắp mọi mặt của đời sống x&atilde; hội, mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n động lực to lớn, cổ vũ, động vi&ecirc;n đồng b&agrave;o v&agrave; chiến sỹ cả nước vượt qua mọi kh&oacute; khăn, gian khổ, chung sức, đồng l&ograve;ng l&agrave;m n&ecirc;n những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa. &nbsp;Với &yacute; nghĩa lịch sử v&agrave; gi&aacute; trị thời đại ấy, ng&agrave;y 4/3/2008, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 6 hằng năm l&agrave; Ng&agrave;y Truyền thống thi đua y&ecirc;u nước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y nay trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế, &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vẫn c&ograve;n vẹn nguy&ecirc;n &yacute; nghĩa lịch sử, gi&aacute; trị l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn s&acirc;u sắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Vai tr&ograve; của thế hệ trẻ trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; người sớm nhận thức r&otilde; vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam. Trong cuộc đời v&agrave; sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh, B&aacute;c Hồ lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến sự nghiệp gi&aacute;o dục thế hệ trẻ Việt Nam. B&aacute;c đ&atilde; d&agrave;nh rất nhiều t&acirc;m huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n đến với c&aacute;ch mạng, tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&hellip; Người đ&atilde; từng n&oacute;i: <em>&ldquo;Một năm khởi đầu từ m&ugrave;a Xu&acirc;n. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ l&agrave; m&ugrave;a Xu&acirc;n của x&atilde; hội&rdquo;</em>. B&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; cao vai tr&ograve; quan trọng đặc biệt của tuổi trẻ, của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng trước mắt cũng như l&acirc;u d&agrave;i. B&aacute;c từng căn dặn: <em>&ldquo;Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người kế thừa x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;. Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được t&ocirc;i luyện trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến oai h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; từng bước trưởng th&agrave;nh, kế tục sự nghiệp của c&aacute;c thế hệ đi trước. Những đ&oacute;ng g&oacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn của tuổi trẻ, của thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được đất nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ghi nhận. Thực tiễn cho thấy, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, c&aacute;c tổ chức, phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n từng bước trưởng th&agrave;nh v&agrave; lớn mạnh; thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng chứng tỏ được vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối với sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong c&aacute;c giai đoạn lịch sử lu&ocirc;n giữ vai tr&ograve; quan trọng, lu&ocirc;n thể hiện tinh thần xả th&acirc;n trong c&aacute;c cuộc chiến tranh giữ nước v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong cuộc c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ; trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước lu&ocirc;n ph&aacute;t huy truyền thống của d&acirc;n tộc, lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần xung phong, t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch, đi đầu để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với thắng lợi của C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, th&agrave;nh lập n&ecirc;n nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a; tiếp đến l&agrave; Chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ &ldquo;lừng lẫy năm ch&acirc;u, chấn động địa cầu&rdquo;; đặc biệt l&agrave; Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong l&agrave;n s&oacute;ng y&ecirc;u nước ấy bi&ecirc;́t bao t&acirc;́m gương hy sinh anh dũng quy&ecirc;́t tử cho T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c quy&ecirc;́t sinh khi tuổi đời c&ograve;n rất trẻ. Họ đại diện cho th&ecirc;́ h&ecirc;̣ thanh ni&ecirc;n Vi&ecirc;̣t Nam v&ecirc;̀ tinh th&acirc;̀n y&ecirc;u nước đ&acirc;́u tranh ch&ocirc;́ng giặc ngoại x&acirc;m cho đ&ecirc;́n khi trút hơi thở cu&ocirc;́i cùng như: Kim Đồng; L&ecirc; Văn T&aacute;m; Vừ A D&iacute;nh; V&otilde; Thị S&aacute;u; L&yacute; Tự Trọng; Nguyễn Văn Trỗi; Nguyễn Viết Xu&acirc;n&hellip; Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những bằng chứng, thực tiễn sinh động, khẳng định vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm, tầm quan trọng của thanh ni&ecirc;n đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y nay, với tinh thần &ldquo;Kh&aacute;t vọng - Ti&ecirc;n phong - Đo&agrave;n kết - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo&rdquo;, thế hệ trẻ Việt Nam đ&atilde; v&agrave; đang khẳng định vai tr&ograve; l&agrave; rường cột của nước nh&agrave;, chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước. Tiếp nối thế hệ cha anh, học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương B&aacute;c Hồ, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, với tinh thần &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&igrave; kh&oacute;, chỉ sợ l&ograve;ng kh&ocirc;ng bền, đ&agrave;o n&uacute;i v&agrave; lấp biển, quyết ch&iacute; ắt l&agrave;m n&ecirc;n&rdquo;,&nbsp;thanh ni&ecirc;n Việt Nam h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng ngừng ra sức thi đua lập nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch... C&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động v&agrave; học tập theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại&rdquo;, &ldquo;Tiếp lửa truyền thống - M&atilde;i m&atilde;i tuổi hai mươi&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n sống đẹp sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo;&hellip; đang lan toả mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong ph&uacute;, s&ocirc;i nổi; nhiều tấm gương điển h&igrave;nh, ti&ecirc;u biểu của tuổi trẻ, v&igrave; tuổi trẻ. Đ&oacute; l&agrave; minh chứng cho &yacute; ch&iacute; r&egrave;n luyện, tinh thần nỗ lực vượt qua mọi thử th&aacute;ch, cống hiến hết sức m&igrave;nh cho đất nước của thế hệ trẻ, v&igrave; thế hệ trẻ h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian tới, t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới v&agrave; khu vực b&ecirc;n cạnh những thuận lợi, vẫn diễn biến phức tạp, kh&oacute; lường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 (4.0) ph&aacute;t triển với tốc độ v&agrave; quy m&ocirc; chưa từng c&oacute; đang l&agrave;m thay đổi nhận thức, phong c&aacute;ch quản l&yacute;, l&agrave;m việc v&agrave; c&aacute;ch thức giao tiếp của con người. Ở trong nước, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động gia tăng c&aacute;c hoạt động thực hiện chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, th&uacute;c đẩy &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;&hellip; Bối cảnh n&ecirc;u tr&ecirc;n đ&ograve;i hỏi thế hệ trẻ cần c&oacute; đủ bản lĩnh, &yacute; ch&iacute;, tr&igrave;nh độ để ph&aacute;t huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắt phục kh&oacute; khăn, vượt qua th&aacute;ch thức. Điều đ&oacute; chỉ c&oacute; được khi thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy tinh thần tự học, tự r&egrave;n luyện, c&oacute; đủ t&acirc;m, đủ tầm để tham gia v&agrave;o sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, chủ động tham gia v&agrave;o nền kinh tế tri thức v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập quốc tế, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta lu&ocirc;n gửi trọn v&agrave;o thế hệ trẻ - như lời Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng: &quot;<em>Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta lu&ocirc;n gửi trọn niềm tin y&ecirc;u v&agrave;o thế hệ trẻ &ndash; những người chủ tương lai của nước nh&agrave;, rường cột của d&acirc;n tộc, lực lượng xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&quot;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 75 năm thực hiện phong tr&agrave;o thi đua &aacute;i quốc, cho đến nay những lời dạy của B&aacute;c Hồ về vấn đề thi đua đến nay vẫn c&ograve;n mang nhiều &yacute; nghĩa về gi&aacute; trị thực tiễn s&acirc;u sắc. Đặc biệt trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển trong xu thế ho&agrave; nhập hiện nay, lời k&ecirc;u gọi thi đua y&ecirc;u nước của B&aacute;c vẫn lu&ocirc;n l&agrave; nền tảng, l&agrave; động lực l&ocirc;i cuốn đ&ocirc;ng đảo mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, mọi th&agrave;nh phần kinh tế, c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể, ban ng&agrave;nh trong x&atilde; hội hưởng ứng tham gia. &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&rdquo; c&ugrave;ng với nhiều b&agrave;i n&oacute;i, b&agrave;i viết của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; l&agrave; cơ sở để thế hệ trẻ thực hiện nhiệm vụ đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ThS. NG&Ocirc; THỊ TH&Ugrave;Y TRANG</strong></span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&agrave;i liệu tham khảo:</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Gi&aacute;o tr&igrave;nh Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, H&agrave; Nội, 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Hồ Ch&iacute; Minh, <em>To&agrave;n tập,</em>&nbsp;Nxb.&nbsp;Ch&iacute;nh trị Quốc gia Sự Thật, H&agrave; Nội, 2011, tập 4, tập 5, tập 7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Văn kiện Đảng, <em>To&agrave;n tập,</em>&nbsp;Nxb.&nbsp;Ch&iacute;nh trị Quốc gia Sự Thật, H&agrave; Nội, 2001, tập 9.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;