Khẳng định bản sắc sinh viên Hoa Sen

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 01-06, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Hoa Sen đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Đại hội c&oacute; sự tham dự&nbsp;100 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 sinh vi&ecirc;n trường</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Tất&nbsp;To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh -&nbsp;Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;th&agrave;nh phố, PGS.TS V&otilde; Thị Ngọc Th&uacute;y -&nbsp;Hiệu trưởng nh&agrave; trường, Th.S Phan Văn Giang &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35903/1.jpg" style="height:360px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n trường kh&oacute;a VII.&nbsp;&nbsp;Ảnh: HSV trường cung cấp.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Đưa phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt đến gần với sinh vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o trước đại hội về kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ vừa qua, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;th&agrave;nh phố, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường cho biết ngay từ đầu năm học, Hội Sinh vi&ecirc;n trường tham mưu ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo v&agrave; Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường x&acirc;y dựng bộ ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản hướng dẫn về ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp. Ra văn bản hướng dẫn, triển khai cho Li&ecirc;n chi Hội, chi Hội n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vận động sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; th&ocirc;ng qua việc ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản quy định ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường tr&ecirc;n nhiều k&ecirc;nh, h&igrave;nh thức v&agrave; hướng dẫn tổ chức b&igrave;nh chọn, tuy&ecirc;n dương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp đ&aacute;p ứng t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế. Hội Sinh vi&ecirc;n trường tạo điều kiện tốt nhất trong việc tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&aacute;p ứng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường, cấp Li&ecirc;n chi Hội v&agrave; cấp chi Hội</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c nhiệm kỳ tới, Hội Sinh vi&ecirc;n trường ph&aacute;t huy 100 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; c&acirc;u lạc bộ sinh vi&ecirc;n 5 tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, tạo hiệu ứng trong sinh vi&ecirc;n. Hội Sinh vi&ecirc;n trường l&ecirc;n kế hoạch truyền th&ocirc;ng cụ thể với c&aacute;c ấn phẩm truyền th&ocirc;ng trực quan, sinh động giới thiệu về phong tr&agrave;o, định kỳ trước v&agrave; trong giai đoạn tuy&ecirc;n dương tr&ecirc;n trang fanpage Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Hoa Sen, fanpage &ldquo;sinh vi&ecirc;n 5 tốt HSU&rdquo; v&agrave; c&aacute;c cơ sở Hội trực thuộc. C&aacute;c gương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ti&ecirc;u biểu c&aacute;c cấp sẽ được giới thiệu tr&ecirc;n fanpage của c&aacute;c cấp bộ Hội để tạo hiệu ứng lan tỏa của phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35903/HS.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại biểu chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng thầy, c&ocirc;. Ảnh: HSV trường cung cấp.</em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khẳng định&nbsp;bản sắc sinh vi&ecirc;n Hoa Sen</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2025 của Hội Sinh vi&ecirc;n trường với phương ch&acirc;m &ldquo;tr&aacute;ch nhiệm &ndash; đo&agrave;n kết &ndash; bản lĩnh &ndash; s&aacute;ng tạo &ndash; hội nhập &ndash; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường t&ocirc;n trọng&nbsp;bản sắc&rdquo; nhận được sự quan t&acirc;m của đại biểu dự đại hội, của l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường. Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh &ndash; Ph&oacute; chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố mong muốn Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;trường cần định hướng c&aacute;c hoạt động mang t&iacute;nh đặc trưng, mang gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của sinh vi&ecirc;n Hoa Sen. Những đặc trưng đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ c&aacute;c ng&agrave;nh nghề, chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&agrave;o tạo, nguyện vọng của sinh vi&ecirc;n. Để từ đ&oacute; khẳng định gi&aacute; trị, tạo n&ecirc;n thương hiệu sinh vi&ecirc;n Hoa Sen trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để thủ lĩnh c&aacute;c cơ sở Hội ph&aacute;t huy sức mạnh, thể hiện năng lực tập hợp sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Tấn Anh cũng mong muốn Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường quan t&acirc;m đến thế hệ sinh vi&ecirc;n gen Z, gen Y. C&aacute;c bạn l&agrave; lứa sinh vi&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch sự s&aacute;ng tạo, đam m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute;, y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;i mới. Hội Sinh vi&ecirc;n trường cần định hướng, khơi gợi để c&aacute;c bạn kh&aacute;m ph&aacute; bản sắc c&aacute; nh&acirc;n. Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường cần sẵn s&agrave;ng đổi mới, tiếp nhận c&aacute;c xu hướng mới, định vị được thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n sẽ dễ d&agrave;ng tiếp cận với c&aacute;c doanh nghiệp, để hỗ trợ việc l&agrave;m, việc thực tập cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường đ&atilde; hiệp thương bầu Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2025 gồm 05 đồng ch&iacute;. Bạn Huỳnh Gia Điềm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, bạn Phạm Nguyễn Nhật Quang giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Trường v&agrave; bạn&nbsp;Lai Phương Quỳnh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đại hội VII tiến h&agrave;nh hiệp thương thống nhất bầu Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Kh&oacute;a VII v&agrave; ra mắt c&aacute;c chức danh chủ chốt của Hội Sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;