Tuổi trẻ TPHCM tham gia diễn đàn “Phá vỡ mọi giới hạn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">Ng&agrave;y 14/10/2022, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; l&agrave; một trong năm diễn đ&agrave;n th&agrave;nh phần sau diễn đ&agrave;n ch&iacute;nh &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272. Đ&acirc;y l&agrave; chuỗi hoạt động trong khu&ocirc;n khổ nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.&nbsp;</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9701.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c nội dung của diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; gắn với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo;, một trong năm th&agrave;nh tố chủ đề &ldquo;Y&ecirc;u nước &ndash; Đo&agrave;n kết &ndash; Xung k&iacute;ch &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Hội nhập&rdquo;. Đến tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố, c&aacute;c nh&acirc;n vật truyền cảm hứng c&ugrave;ng 200 đại biểu Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Diễn đ&agrave;n gồm 3 chặng ch&iacute;nh: &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; &ndash; &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; &ndash; &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 1: S&aacute;ng tư duy</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu diễn đ&agrave;n l&agrave; cuộc gặp gỡ với bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, Sinh vi&ecirc;n Khoa C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin &ndash; trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG &ndash; HCM. Bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i c&oacute; &ldquo;Con đường s&aacute;ng tạo&rdquo; của m&igrave;nh bằng đam m&ecirc; trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ khi lu&ocirc;n nỗ lực chinh phục c&aacute;c thử th&aacute;ch trong c&aacute;c cuộc thi c&ocirc;ng nghệ. Một số th&agrave;nh t&iacute;ch của bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i: Giải Nhất AI Hackathon 2020; 02 lần đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi khoa học quốc tế MediaEval; Giải Nh&igrave; quốc tế AI City Challenge 2022; đồng t&aacute;c giả 04 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế (03 b&agrave;i hội nghị, 01 b&agrave;i tạp ch&iacute; nh&oacute;m Q2). Bạn Kh&ocirc;i chia sẻ: &ldquo;Qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu rất d&agrave;i, cần sự đầu tư v&agrave; r&egrave;n luyện. Với bản th&acirc;n em, điều quan trọng nhất l&agrave; mục ti&ecirc;u đặt ra khi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; động lực để m&igrave;nh duy tr&igrave; nghi&ecirc;n cứu đ&oacute;. Em tin rằng thế hệ trẻ ở đ&acirc;y, với đủ sự nỗ lực, đam m&ecirc; v&agrave; nhiệt huyết th&igrave; mọi r&agrave;o cản đều c&oacute; thể vượt qua, mọi giới hạn c&oacute; thể ph&aacute; vỡ. Quan trọng nhất l&agrave; m&igrave;nh phải đặt mục ti&ecirc;u tiếp theo cho bản th&acirc;n để tiếp tục ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần chia sẻ tiếp theo l&agrave; của anh Phan Trường Ph&aacute;t - 01 gương c&ocirc;ng nh&acirc;n từ quan s&aacute;t thực tiễn đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra giải ph&aacute;p cho đơn vị. Anh Ph&aacute;t l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo của Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n SAWACO; gương giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2017, 2018; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018; gương giải thưởng T&ocirc;n Đức Thắng năm 2019. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, anh Ph&aacute;t đ&atilde; t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu để tạo ra thiết bị thay thế c&aacute;c thiết bị nhập từ nước ngo&agrave;i, tiết kiệm rất nhiều chi ph&iacute; cho đơn vị anh đang c&ocirc;ng t&aacute;c. Anh Phan Trường Ph&aacute;t c&oacute; th&ocirc;ng điệp muốn nhắn gởi tới c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n: &ldquo;H&atilde;y lu&ocirc;n năng động, nhiệt huyết v&agrave; s&aacute;ng tạo.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; phần chia sẻ của ThS. Trần Tuấn Đạt, l&agrave; hot tiktoker &ldquo;Thầy Beo U40&rdquo; nổi tiếng trong lĩnh vực s&aacute;ng tạo nội dung số tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng (tiktok v&agrave; youtube) với nhiều clip triệu view. Ngo&agrave;i ra, thầy Đạt c&ograve;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n với chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao v&agrave; c&oacute; phong c&aacute;ch trẻ trung. Thầy Đạt chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; khuy&ecirc;n nhủ c&aacute;c bạn trẻ: &ldquo;Như mọi người đều biết l&agrave; c&aacute;c nền tảng kỹ thuật số đang rất hiện h&agrave;nh v&agrave; sự phổ biến đ&oacute; l&agrave; điều ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o phủ nhận được. Do đ&oacute;, ai trong ch&uacute;ng ta cũng đều c&oacute; thể trở th&agrave;nh nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung nếu ch&uacute;ng ta thực sự mong muốn l&agrave;m điều đ&oacute;&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9858.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu biểu diễn trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 2 &ndash; Tạo &yacute; tưởng&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu Chặng 2 l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu l&agrave;m &ldquo;Gạch ng&oacute;i UNC (l&agrave;m từ r&aacute;c thải nhựa kết hợp với c&aacute;t) v&agrave; d&acirc;y chuyền sản xuất&rdquo; của bạn Phạm Mạnh Đ&igrave;nh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Bạn Đ&igrave;nh chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng tạo ra sản phẩm gạch ng&oacute;i UNC đầy kh&oacute; khăn của m&igrave;nh v&agrave; gửi gắm th&ocirc;ng điệp: &ldquo;Đừng nh&igrave;n v&agrave;o hiện tại m&agrave; h&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o tương lai. Bởi v&igrave;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m, m&igrave;nh từng gặp rất nhiều thất bại, kh&oacute; khăn trước mắt. Tuy nhi&ecirc;n, m&igrave;nh lu&ocirc;n nh&igrave;n về tương lai với c&acirc;u hỏi &ldquo;M&igrave;nh sẽ l&agrave; người như thế n&agrave;o cho x&atilde; hội?&rdquo; để cố gắng.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; &ldquo;C&ocirc;ng cụ kiểm tra kết nối thiết bị SCADA trung thế&rdquo; của anh Huỳnh C&ocirc;ng Ph&uacute;c, kỹ sư của Trung t&acirc;m Điều độ hệ thống điện TP.HCM &ndash; trực thuộc Tổng c&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM. Anh Ph&uacute;c đ&atilde; thực hiện 09 s&aacute;ng kiến cấp EVN-HCMC được c&ocirc;ng nhận mang lại hiệu quả cao g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty. Khi ph&aacute;t biểu về c&ocirc;ng tr&igrave;nh của anh v&agrave; c&aacute;c cộng sự, anh Ph&uacute;c tr&igrave;nh b&agrave;y: &ldquo;Khi c&ocirc;ng cụ ra đời, n&oacute; giảm thiểu được thời gian kết nối thiết bị cho c&aacute;c kỹ sư rất nhiều. Cụ thể l&agrave; từ h&agrave;ng giờ đồng hồ chỉ c&ograve;n v&agrave;i ph&uacute;t, trong một năm c&oacute; thể giảm hơn 1000 giờ c&ocirc;ng t&aacute;c cho c&aacute;c kỹ sư&rdquo;. Cuối c&ugrave;ng, anh Ph&uacute;c chia sẻ với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n rằng: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; giới hạn n&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng ph&aacute; vỡ được, h&atilde;y s&aacute;ng tạo với những thứ đơn giản nhất&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ - kỹ thuật, sự s&aacute;ng tạo c&ograve;n được thể hiện trong nghệ thuật qua gương mặt piano trẻ đầy t&agrave;i năng của Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; bạn Nguyễn Lan Anh. Bạn Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. Trong diễn đ&agrave;n h&ocirc;m nay, Lan Anh đem đến diễn đ&agrave;n tiết mục đ&aacute;nh đ&agrave;n piano t&aacute;c phẩm &ldquo;Trống cơm&rdquo; đặc sắc. Ngo&agrave;i ra, Lan Anh c&ograve;n chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, ngo&agrave;i việc tập luyện th&igrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng nghe nhạc để tạo ra tư duy &acirc;m nhạc cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chặng 2 &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; với 03 &yacute; kiến chia sẻ đều thể hiện kh&aacute;t vọng v&agrave; quyết t&acirc;m rất cao để biến &yacute; tưởng th&agrave;nh sản phẩm, m&ocirc; h&igrave;nh cụ thể.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>Chặng 3 &ndash; Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mở đầu cho chặng &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; l&agrave; &ldquo;C&acirc;u chuyện chuyển đổi số Đo&agrave;n &ndash; Hội Trường Đại học Kinh tế&rdquo; từ đồng ch&iacute; Trần Nhật Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng chia sẻ những &yacute; tưởng được hiện thực h&oacute;a từ những lối đi ri&ecirc;ng v&agrave; kh&aacute;c biệt đem lại những ảnh hưởng t&iacute;ch cực đến c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đơn vị của m&igrave;nh, cụ thể l&agrave; c&acirc;u chuyện về phương thức chuyển đổi số trong hoạt động Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n,&hellip; Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c cộng sự đ&atilde; ứng dụng kỹ thuật số trong c&aacute;c hoạt động nhằm đem lại c&aacute;c trải nghiệm tốt nhất cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp theo l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp s&aacute;ng tạo &ldquo;Nu&ocirc;i c&aacute; Koi trong m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n&rdquo; của bạn Nguyễn Phạm Tấn C&ocirc;ng &ndash; x&atilde; B&igrave;nh Lợi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Đến với diễn đ&agrave;n, bạn Tấn C&ocirc;ng đem đến bể c&aacute; Koi trưng b&agrave;y được nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n trong tự nhi&ecirc;n. Với c&acirc;u chuyện khởi nghiệp của m&igrave;nh, bạn C&ocirc;ng chia sẻ: &ldquo;Do đặc th&ugrave; nh&agrave; em thuần n&ocirc;ng nu&ocirc;i c&aacute; thịt v&agrave; em nhận thấy nu&ocirc;i c&aacute; Koi đem lại lợi nhuận kinh tế cao n&ecirc;n đ&atilde; thử sức. Em thực hiện đưa c&aacute; Koi nguồn gốc từ Nhật Bản về, cải tạo m&ocirc;i trường ph&ugrave; hợp v&agrave; lai tạo c&aacute;c đời c&aacute; F1, F2 để chọn ra c&aacute;c con c&aacute; tương th&iacute;ch với m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n từ nhỏ để nh&acirc;n giống&rdquo;. M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; của bạn Tấn C&ocirc;ng thể hiện sự ph&aacute; vỡ giới hạn v&igrave; c&aacute; Koi được biết đến l&agrave; giống c&aacute; rất kh&oacute; chăm s&oacute;c.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cuối c&ugrave;ng, đề &aacute;n &ldquo;M&aacute;y thu gom r&aacute;c thải tại nguồn&rdquo; của Quận Đo&agrave;n 1. Đại diện Quận Đo&agrave;n 1, đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Thi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB S&aacute;ng tạo trẻ Quận 1 tr&igrave;nh b&agrave;y về dự &aacute;n &ldquo;M&aacute;y thu gom r&aacute;c thải tại nguồn&rdquo; như sau: &ldquo;M&aacute;y sử dụng c&ocirc;ng nghệ tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) c&oacute; thể ph&acirc;n loại chai nhựa, lon nh&ocirc;m, vỏ hộp sữa,&hellip; v&agrave; tiến h&agrave;nh t&iacute;ch điểm cho người đem r&aacute;c tới c&aacute;c điểm thu nhận r&aacute;c&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc NXB Trẻ, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM tiến h&agrave;nh tặng qu&agrave; cho 05 đại biểu c&oacute; chia sẻ hay trong cuộc thi &ldquo;Bạn đ&atilde; s&aacute;ng tạo như thế n&agrave;o?&rdquo;, bao gồm: Nguyễn Cường Ph&aacute;t &ndash; Trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG TP.HCM; Dương Quốc Trung &ndash; Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM; Đặng L&ecirc; Ph&uacute; Qu&yacute; &ndash; ĐH Y Dược TP.HCM; Phạm Đức Đạt &ndash; Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM; Huỳnh Thị Phương Duy&ecirc;n &ndash; Trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP.HCM. Tiếp theo, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc NXB Trẻ, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM tặng qu&agrave; lưu niệm cho 09 đại biểu kh&aacute;ch mời chia sẻ trong diễn đ&agrave;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết lại, sau 03 chặng &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; &ndash; &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; &ndash; &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; đem đến những c&acirc;u chuyện s&aacute;ng tạo nhấn mạnh tinh thần kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để t&igrave;m lối đi ri&ecirc;ng. Diễn đ&agrave;n đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ tham dự đ&uacute;c kết được những th&ocirc;ng điệp của ri&ecirc;ng m&igrave;nh để ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/IMG_9967.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">C&aacute;c đại biểu giao lưu trong diễn đ&agrave;n</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35434/Hinh.jpg" style="height:296px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;