Hành trình văn hóa giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Vừa qua, Ban An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh Văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Ten-lơ-man, Quận 1.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0377.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0339.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Tại Chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; được trang bị một số quy tắc tham gia giao th&ocirc;ng đ&uacute;ng luật v&agrave; an to&agrave;n, tuy&ecirc;n truyền, vận động tham gia giao th&ocirc;ng một c&aacute;ch văn minh, lịch sự qua nhiều h&igrave;nh thức như diễn hoạt cảnh m&ocirc; tả những lỗi thường gặp khi tham gia giao th&ocirc;ng của một số bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, gặp gỡ v&agrave; trao đổi &yacute; kiến với chiến sỹ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng về kiến thức luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, chạy thử c&aacute;c d&ograve;ng xe dưới 50 ph&acirc;n khối d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho học sinh cấp 3&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0444.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>C&aacute;c nội dung sinh hoạt mới lạ, gần gũi đ&atilde; truyền tải đến c&aacute;c em học sinh th&ocirc;ng điệp về việc h&igrave;nh th&agrave;nh &yacute; thức, văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đồng thời trang bị cho c&aacute;c em kỹ năng ứng xử trong những t&igrave;nh huống giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;