Ứng dụng AI vào giáo dục lịch sử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI) hiện được chấp nhận rộng r&atilde;i khi đang trở th&agrave;nh một phần trong cuộc sống hằng ng&agrave;y của ch&uacute;ng ta, l&agrave;m thay đổi nhanh ch&oacute;ng nhiều lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35424/Ung%20dung%20AI%20vao%20lich%20su.jpg" style="height:400px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng nghệ thực tế ảo đang rất được ch&uacute; &yacute; ứng dụng trong gi&aacute;o dục hiện nay - Ảnh: Q.L.&nbsp;- B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thực ra, AI đ&atilde; hiện diện v&agrave; c&oacute; tiềm năng ứng dụng lớn trong gi&aacute;o dục. Do đ&oacute;, việc ứng dụng AI v&agrave;o gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống l&agrave; hết sức cần thiết, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i để đ&oacute;n đầu xu thế, tạo sự đam m&ecirc;, y&ecirc;u th&iacute;ch lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc cho thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay m&agrave; t&ocirc;i nghĩ Đo&agrave;n c&oacute; thể t&iacute;nh đến.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t ứng dụng học ngoại ngữ hữu &iacute;ch, giao diện bắt mắt, tạo cảm hứng cho học sinh, đ&aacute;p ứng nhu cầu, tập trung c&aacute;c chủ đề m&agrave; người học quan t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thế n&ecirc;n x&acirc;y dựng ứng dụng gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống theo m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; khả thi, ứng dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p khoa học gi&uacute;p người d&ugrave;ng nhớ c&aacute;c nh&acirc;n vật, sự kiện lịch sử.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng cụ trợ l&yacute; học tập ảo m&agrave; chatbot l&agrave; c&ocirc;ng cụ hiện đại đang dần phổ biến, được ứng dụng đa dạng lĩnh vực, lại hỗ trợ đắc lực qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy v&agrave; ph&ugrave; hợp với người học trẻ hiện nay. Đ&acirc;y l&agrave; một ứng dụng phổ biến của AI v&agrave; xử l&yacute; ng&ocirc;n ngữ tự nhi&ecirc;n (NLP).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chatbot c&oacute; thể chủ động đưa ra c&acirc;u trả lời bằng việc cung cấp t&agrave;i liệu học tập qua tin nhắn văn bản, h&igrave;nh ảnh, video, tệp t&agrave;i liệu trước c&aacute;c c&acirc;u hỏi của người d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chatbot c&oacute; thể đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một trợ l&yacute; học tập ảo. V&igrave; thế việc x&acirc;y dựng c&aacute;c chatbot d&agrave;nh ri&ecirc;ng gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống sẽ khả thi v&agrave; ph&ugrave; hợp với năng lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hiện nay của Việt Nam, sẽ th&uacute;c đẩy t&iacute;nh t&ograve; m&ograve;, s&aacute;ng tạo của người d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo (VR, hay Virtual Reality) với m&ocirc;i trường m&ocirc; phỏng thế giới thực. Trong m&ocirc;i trường đ&oacute;, mọi h&igrave;nh ảnh, cơ chế hoạt động đều t&aacute;c động trực tiếp tới gi&aacute;c quan con người, cho ph&eacute;p ch&uacute;ng ta thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c để c&oacute; được những g&oacute;c nh&igrave;n ch&acirc;n thật nhất, đem lại trải nghiệm ấn tượng, kiến thức sẽ trở n&ecirc;n sinh động v&agrave; cụ thể hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Việc gi&uacute;p người d&ugrave;ng đắm ch&igrave;m v&agrave;o c&aacute;c sự kiện lịch sử trong thế giới thực tế ảo gi&uacute;p họ dễ d&agrave;ng ghi nhớ c&aacute;c sự kiện lịch sử cũng như hiểu r&otilde; hơn &yacute; nghĩa của ch&uacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo l&agrave; xu hướng tất yếu trong thời đại ng&agrave;y nay với những ứng dụng hữu &iacute;ch của n&oacute;. V&igrave; thế việc đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống cũng n&ecirc;n gắn với xu hướng n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p tiết kiệm c&ocirc;ng sức của người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p người học c&oacute; niềm đam m&ecirc;, hứng th&uacute; hơn với lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong tương lai, khi c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục gắn liền với AI tiếp tục ph&aacute;t triển, hy vọng c&oacute; thể gi&uacute;p lấp đầy những khoảng trống trong nhu cầu trau dồi kiến thức về lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc. Từ đ&oacute; mang lại h&igrave;nh thức mới trong gi&aacute;o dục, cải tiến hơn v&agrave; ph&ugrave; hợp với xu hướng của thời đại m&agrave; t&ocirc;i cho rằng tổ chức Đo&agrave;n rất n&ecirc;n nghĩ đến.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">V&Otilde; KH&Aacute;NH AN (Trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, ĐH Quốc gia TP.HCM)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN