Tôi có sở thích chơi Facebook để lắng nghe bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">N&oacute;i như c&aacute;c bạn gen Z b&acirc;y giờ, t&ocirc;i đ&atilde; &quot;d&agrave;nh cả thanh xu&acirc;n&quot; cho Đo&agrave;n. T&ocirc;i rời Đo&agrave;n v&igrave; tuổi t&aacute;c m&agrave; Đo&agrave;n kh&ocirc;ng chịu rời t&ocirc;i khi nay t&ocirc;i đ&atilde; U80. Mỗi lần c&oacute; sự kiện n&agrave;o đ&oacute;, c&aacute;c em lại gọi &quot;Ch&uacute; S&aacute;u gi&uacute;p tụi con...&quot;.</span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&iacute;nh từ khi được kết nạp Đo&agrave;n trong căn cứ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n ở Bến C&aacute;t - B&igrave;nh Dương năm 1965, t&ocirc;i ở trong Đo&agrave;n 24 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh, t&ocirc;i vẫn tiếp tục c&ocirc;ng t&aacute;c trong m&ocirc;i trường Đo&agrave;n ở nhiều nơi cho đến ng&agrave;y rời xa hoạt động thanh ni&ecirc;n năm 1989.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35423/Toi%20da%20danh%20ca%20thanh%20xuan.jpg" style="height:391px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (b&igrave;a phải) biểu diễn văn nghệ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n - Ảnh: Q.L. - B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;i đi &quot;truyền lửa&quot;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đi c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n Trường Saigontourist tham quan Khu di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Củ Chi, nh&igrave;n c&aacute;c bạn rộn r&atilde; n&oacute;i cười, t&ocirc;i nhớ h&igrave;nh ảnh những du k&iacute;ch trẻ năm xưa trước khi ra trận. C&aacute;c bạn đang tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh những hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, giới thiệu về đất nước v&agrave; con người Việt Nam m&agrave; t&ocirc;i tin những cảm nhận từ chuyến thực tập ấy gi&uacute;p c&aacute;c bạn sẽ n&oacute;i với cảm x&uacute;c thật sự về qu&ecirc; hương đất nước khi l&agrave;m nghề.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i nhớ những c&acirc;u chuyện về truyền thống c&aacute;ch mạng b&ecirc;n th&aacute;c Damb&rsquo;ri (L&acirc;m Đồng) trong &aacute;nh đuốc hay tr&ecirc;n đỉnh căn cứ n&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) giữa đ&ecirc;m.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giữa kh&ocirc;ng gian tĩnh mịch của n&uacute;i rừng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, trong nghi thức &quot;Truyền lửa&quot;, người thầy với ngọn đuốc rực s&aacute;ng tr&ecirc;n tay t&acirc;m t&igrave;nh trước hơn 1.000 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n về nhiệt huyết tuổi trẻ, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, kh&aacute;t vọng chinh phục những đỉnh cao của cuộc đời. Kh&ocirc;ng gian ấy dường như l&agrave;m mỗi bạn trẻ cảm nhận s&acirc;u sắc hơn về gi&aacute; trị truyền thống, về kh&aacute;t vọng!</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y, trong tọa đ&agrave;m &quot;<a href="https://tuoitre.vn/khong-quay-lung-voi-lich-su-va-van-hoa-nuoc-nha-20220915170634864.htm" target="_blank" title="Tuổi trẻ TP.HCM tự hào sử Việt">Tuổi trẻ TP.HCM tự h&agrave;o sử Việt</a>&quot;, nhiều c&aacute;n bộ Đo&agrave;n băn khoăn phần lớn giới trẻ ng&agrave;y nay đang &quot;ch&igrave;m&quot; trong Internet, sống c&ocirc;ng nghệ, học c&ocirc;ng nghệ, ăn c&ocirc;ng nghệ. C&aacute;c bạn kh&oacute; h&igrave;nh dung thế hệ cha anh &quot;sống ra sao&quot; khi chưa c&oacute; Internet.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nhận qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng từng ng&agrave;y từng giờ, c&aacute;c bạn trẻ rất dễ bị nhiễu loạn, v&igrave; thế tổ chức Đo&agrave;n lo lắng việc kết nối giữa c&aacute;c thế hệ kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng như trước.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phải l&agrave;m sao để người trẻ kh&ocirc;ng bị đứt g&atilde;y với qu&aacute; khứ trở th&agrave;nh c&acirc;u hỏi lớn với Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế rồi nhiều người định kiến rằng người trẻ đ&atilde; &quot;quay lưng&quot; với lịch sử nước nh&agrave;. Nhưng với t&ocirc;i th&igrave; kh&ocirc;ng! Nhiều lần giao lưu truyền thống tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, được lắng nghe, t&ocirc;i vẫn thấy người trẻ kh&ocirc;ng hề &quot;ngoảnh mặt&quot; với lịch sử.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn, bằng nhiều c&aacute;ch đang &acirc;m thầm lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u sử Việt, chia sẻ những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của lịch sử d&acirc;n tộc tới những người trẻ kh&aacute;c rất tự nhi&ecirc;n, hiệu quả, v&agrave; cả phương thức hiện đại m&agrave; giới trẻ ưa d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nghe để thấu hiểu,&nbsp;đồng h&agrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quan s&aacute;t thực tế v&agrave; trải nghiệm c&aacute; nh&acirc;n, t&ocirc;i nghĩ Đo&agrave;n h&atilde;y lắng nghe người trẻ, hiểu c&aacute;ch họ cảm nhận về lịch sử thế n&agrave;o. D&ugrave;ng người trẻ để truyền cảm hứng cho ch&iacute;nh thế hệ của họ bằng ng&ocirc;n ngữ hiện đại, đ&ocirc;i khi ch&iacute;nh thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng được chia sẻ nhiều c&aacute;ch thức s&aacute;ng tạo, th&uacute; vị từ những người trẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n cần lắng nghe v&agrave; cập nhật xu hướng của giới trẻ hằng ng&agrave;y. Đặc biệt, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phải hội nhập với thời đại 4.0 &quot;truyền th&ocirc;ng đa phương tiện&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n mới sẽ l&agrave; gen Z. N&ecirc;n nắm bắt nhu cầu, th&oacute;i quen th&ocirc;ng tin mạng của lứa tuổi n&agrave;y, biết c&aacute;c khuynh hướng, thị hiếu (trend), ng&ocirc;n ngữ của thế hệ v&agrave; t&igrave;m đường kết nối, tương t&aacute;c với họ, hướng họ đến những suy nghĩ, nhận thức t&iacute;ch cực về cộng đồng v&agrave; Tổ quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi lần giao lưu tại cơ sở Đo&agrave;n, thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i thường được hỏi đ&aacute;nh gi&aacute; thế n&agrave;o về thế hệ trẻ ng&agrave;y nay, v&agrave; c&oacute; lời khuy&ecirc;n n&agrave;o cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i chọn lắng nghe v&agrave; tự nghiệm rằng thế hệ trẻ hiện nay bắt đầu tham gia lực lượng lao động c&oacute; sức mạnh v&ocirc; bi&ecirc;n của c&ocirc;ng nghệ 4.0, lao động thể chất kết hợp lao động dựa tr&ecirc;n kỹ thuật số.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn c&oacute; lợi thế về ngoại ngữ, văn h&oacute;a, kiến thức n&ecirc;n tiếp cận đa chiều trước những vấn đề thời đại, thế hệ Z đang trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm của thời đại.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i c&oacute; sở th&iacute;ch chơi Facebook để &quot;lắng nghe&quot; c&aacute;c bạn trẻ chia sẻ. Ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn truyền cảm hứng sống cho nhau với nhiều c&acirc;u n&oacute;i hay, triết l&yacute; sống rất thực tế. H&atilde;y lắng nghe tuổi trẻ để hiểu, để chia sẻ, để cảm th&ocirc;ng, để thấy những năng lượng tiềm t&agrave;ng &quot;kh&ocirc;ng giới hạn&quot; của thế hệ mới, nghe để tạo điều kiện cho họ vững l&ograve;ng tin v&agrave;o sứ mệnh của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tin rằng nếu thế hệ 4.0 được Đo&agrave;n v&agrave; x&atilde; hội lắng nghe, thấu hiểu v&agrave; đồng h&agrave;nh với họ, gi&uacute;p họ định hướng l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, họ sẽ l&agrave;m n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c thế hệ trước đ&acirc;y phải ngưỡng mộ.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ để n&oacute;i với Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần XI (nhiệm kỳ 2022-2027) sắp diễn ra m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để g&oacute;p tiếng n&oacute;i c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n tại TP.HCM.</p> <p><em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>ch&agrave;o đ&oacute;n &yacute; kiến, chia sẻ của những ai quan t&acirc;m đến hoạt động thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung, với Đo&agrave;n n&oacute;i ri&ecirc;ng. C&ograve;n điều g&igrave; bạn muốn &quot;N&oacute;i với Đo&agrave;n&quot;, xin vui l&ograve;ng gửi về địa chỉ quoclinh@tuoitre.com.vn.</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN