Thổi bùng ngọn lửa dấn thân của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; lắng nghe &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần XI của nhiều đối tượng kh&aacute;c nhau những ng&agrave;y qua.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nửa cuối nhiệm kỳ vừa qua, c&acirc;u chuyện dấn th&acirc;n, tinh thần t&igrave;nh nguyện tham gia ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ TP.HCM l&agrave; điều được nhiều &yacute; kiến cho rằng cần được đ&aacute;nh gi&aacute; thật kỹ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35422/Gop%20y%20van%20kien%20Dai%20hoi%20XI.jpg" style="height:676px; width:1200px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ đi v&agrave;o điểm n&oacute;ng, ổ dịch sẽ l&agrave; h&igrave;nh ảnh kh&oacute; qu&ecirc;n trong l&ograve;ng người d&acirc;n TP.HCM khi nhắc lại thời điểm b&ugrave;ng dịch COVID-19 cả th&agrave;nh phố - Ảnh: Q.L. - B&aacute;o Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&agrave;i học n&agrave;o từ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a dịch?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP.HCM Phạm Đức Hải n&oacute;i cần đ&aacute;nh gi&aacute;, diễn giải &yacute; s&acirc;u để thấy r&otilde; t&aacute;c động của đại dịch COVID-19. Qua đ&oacute;, ch&uacute;ng ta n&ecirc;u l&ecirc;n vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n. &quot;Phong tr&agrave;o mở rộng v&ugrave;ng xanh như b&aacute;o c&aacute;o chưa lột tả hết sự hy sinh của đội ngũ y b&aacute;c sĩ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chưa r&otilde; n&eacute;t đặc th&ugrave; của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t&quot;, &ocirc;ng Hải n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề cập việc huy động đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n tham gia ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, &ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Luận - ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP.HCM - ghi nhận b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; thẳng thắn đ&aacute;nh gi&aacute; những hạn chế, dấu ấn. Tuy nhi&ecirc;n, nếu cứ b&aacute;m theo Trung ương chỉ đạo th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; sự kh&aacute;c biệt, phải gắn với đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh TP.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Sao ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute;, đ&uacute;c kết ri&ecirc;ng về hoạt động xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong hai năm ph&ograve;ng chống dịch vừa qua của Đo&agrave;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n TP? Phải thấy được t&iacute;nh năng động hội nhập, nhanh nhạy với thời cuộc v&agrave; cũng l&agrave;m bật l&ecirc;n sự chấp nhận kh&oacute; khăn, d&aacute;m dấn th&acirc;n của tuổi trẻ TP&quot;, &ocirc;ng Luận n&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn Đua n&oacute;i phần đ&aacute;nh gi&aacute; thanh ni&ecirc;n chỉ 17 d&ograve;ng như thế chưa n&ecirc;u bật được t&igrave;nh h&igrave;nh của thanh ni&ecirc;n hiện nay. &Ocirc;ng n&ecirc;u những c&acirc;u hỏi: Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thanh thiếu nhi ra sao? Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; sự dấn th&acirc;n của tuổi trẻ TP trong c&acirc;u chuyện ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 như thế n&agrave;o? Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dấu son của thanh ni&ecirc;n TP m&agrave; c&ograve;n l&agrave; b&agrave;i học từ c&acirc;u chuyện thực tế cho tổ chức Đo&agrave;n cả nước tham khảo.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Dịch COVID-19 bộc lộ ra những phẩm chất tốt đẹp của thanh ni&ecirc;n, h&agrave;ng trăm ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện. Đo&agrave;n cần n&ecirc;u nhận định về thanh ni&ecirc;n để thấy rằng tuổi trẻ TP to&aacute;t l&ecirc;n tinh thần xả th&acirc;n, dấn th&acirc;n v&igrave; TP, v&igrave; Tổ quốc&quot;, &ocirc;ng Đua nhấn mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Dương Th&agrave;nh Truyền n&oacute;i cần đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c thanh vận của Đo&agrave;n hiện nay để tiếp cận thanh thiếu nhi một c&aacute;ch hiệu quả. &Ocirc;ng Truyền n&oacute;i: &quot;Chưa bao giờ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n đối diện với t&igrave;nh h&igrave;nh thay đổi qu&aacute; nhanh như hiện nay. Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta phải c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n nhận để thấy bức tranh về thanh thiếu nhi mới, nhất l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh vận trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tiếp cận khoa học hơn, thực tiễn hơn. Phải bắt được xu hướng giới trẻ tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng... từ đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c cổ động l&ocirc;i cuốn hơn&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Yếu tố con người&nbsp;l&agrave; then chốt</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đo&agrave;n c&oacute; l&agrave; chỗ dựa của thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng?&quot; - &ocirc;ng Nguyễn Văn Đua hỏi v&agrave; n&oacute;i rằng Đo&agrave;n kh&ocirc;ng chỉ quan t&acirc;m thanh ni&ecirc;n tr&iacute; thức, c&oacute; t&agrave;i năng m&agrave; rất cần đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n chậm tiến, bởi lẽ bối cảnh mạng x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị về lối sống hiện nay ảnh hưởng một bộ phận thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Ng&ocirc; Văn Luận thẳng thắn chỉ ra việc đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n kế cận thời gian qua bị thiếu. Đo&agrave;n ph&aacute;t huy được đội ngũ tr&iacute; thức, lao động c&oacute; tr&igrave;nh độ tay nghề cao b&ecirc;n cạnh đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n yếu thế. &quot;Gắn với đợt kỷ niệm 50 năm giải ph&oacute;ng TP.HCM, Đo&agrave;n c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc g&igrave; tham gia chung c&ugrave;ng TP kh&ocirc;ng? N&ecirc;n suy nghĩ c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&iacute;nh hiệu triệu thanh ni&ecirc;n TP tham gia g&oacute;p phần thực hiện mục ti&ecirc;u chung của TP&quot;, &ocirc;ng Luận n&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Th&aacute;i Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - ph&oacute; Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TP.HCM - n&oacute;i cần ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan v&igrave; sao chỉ ti&ecirc;u x&acirc;y dựng Đảng chưa đạt. Đồng thời cần cho thấy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n tham mưu về đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ v&igrave; thực tế chiếm tỉ số chưa cao. Do đ&oacute;, Đo&agrave;n phải xốc v&agrave;o kh&acirc;u tham mưu, đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ thời gian tới.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute; nhiều &yacute; kiến đề cập việc thanh thiếu nhi tiếp cận c&ocirc;ng nghệ, sử dụng mạng x&atilde; hội hiện rất nhiều n&ecirc;n Đo&agrave;n cần c&oacute; giải ph&aacute;p tiếp cận, gi&uacute;p trang bị kỹ năng trong thời đại số cho đối tượng trẻ. C&aacute;c &yacute; kiến kh&aacute;c đề xuất Th&agrave;nh Đo&agrave;n nghi&ecirc;n cứu tham mưu TP c&oacute; th&ecirc;m nhiều nguồn hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, ph&aacute;t huy t&agrave;i năng trẻ để thu h&uacute;t nhiều t&agrave;i năng xuất sắc g&oacute;p sức cho TP, gi&uacute;p định hướng v&agrave; lan tỏa gi&aacute; trị tốt đẹp trong đời sống.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Chiếc &aacute;o&quot;&nbsp;TP chật cũng&nbsp;ảnh hưởng tới thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Phạm Phương Thảo - nguy&ecirc;n chủ tịch HĐND TP.HCM - đ&aacute;nh gi&aacute; bối cảnh TP sẽ ảnh hưởng đến thanh ni&ecirc;n. D&ugrave; c&oacute; nhiều cơ hội để thanh ni&ecirc;n học tập n&acirc;ng cao nhưng vẫn c&oacute; phần tương phản, c&ograve;n thanh ni&ecirc;n tệ nạn x&atilde; hội, ước mơ c&ograve;n thấp. B&agrave; Thảo n&oacute;i cơ chế của TP c&ograve;n kh&oacute; khăn, &quot;chiếc &aacute;o&quot; của TP dường như qu&aacute; chật cũng ảnh hưởng đến c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&ocirc;i trường r&egrave;n luyện của thanh ni&ecirc;n c&ograve;n hạn chế. T&igrave;nh trạng &quot;nhạt Đảng, kh&ocirc; Đo&agrave;n&quot; vẫn tồn tại l&agrave;m cho c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn. V&igrave; thế phương hướng cần nghi&ecirc;n cứu, hiểu r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy những người xuất sắc trong c&aacute;c lĩnh vực&quot;, b&agrave; Thảo g&oacute;p &yacute;.</span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thể hiện được vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần đ&aacute;nh gi&aacute; bối cảnh dịch bệnh bất ngờ nhưng thể hiện được vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n. Việc x&aacute;c định chủ đề, khẩu hiệu của đại hội phải gắn với chủ đề của Đảng bộ TP.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Hải n&oacute;i phương hướng nhiệm kỳ mới cần c&oacute; nội dung cho thấy TP.HCM l&agrave; nơi hội tụ văn h&oacute;a hầu như đầy đủ c&aacute;c d&acirc;n tộc anh em, từ khắp nơi hội tụ về. &quot;Cả khi ph&acirc;n t&iacute;ch hạn chế, kh&oacute; khăn cũng phải thấy điểm mạnh để ph&aacute;t huy, điểm yếu để khắc phục. Sau khi lắng nghe g&oacute;p &yacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ho&agrave;n chỉnh văn kiện kỹ hơn, đầy đủ hơn&quot; - &ocirc;ng Hải ph&aacute;t biểu.</span></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;