Sinh hoạt truyền thống trong đợt cao điểm hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 01/10/2022, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh Lễ ch&agrave;o cờ &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; năm 2022 v&agrave; ph&aacute;t động đợt cao điểm h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; tại&nbsp;</strong><strong>Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;-&nbsp;Chợ Lớn&nbsp;-&nbsp;Gia Định tại huyện Củ Chi.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35421/1.jpg" style="height:317px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 66 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), hướng đến ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</p> <p style="text-align: justify;">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; anh Do&atilde;n Trường Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n: Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hơn 500, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đại biểu, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thực hiện nghi thức d&acirc;ng hương tại Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;-&nbsp;Chợ Lớn&nbsp;-&nbsp;Gia Định v&agrave; Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược để tưởng nhớ c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tiền bối ti&ecirc;u biểu, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đồng b&agrave;o, chiến sỹ đ&atilde; chiến đấu, hy sinh tại S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định v&agrave; những người c&oacute; c&ocirc;ng lớn với th&agrave;nh phố trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống qu&acirc;n x&acirc;m lược thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ với c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh phần &ldquo;Một thời hoa lửa&rdquo;, bằng h&igrave;nh thức vừa kể chuyện vừa tương t&aacute;c hỏi đ&aacute;p với c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, vi&ecirc;n, nhằm &ocirc;n lại lịch sử anh h&ugrave;ng của Đất th&eacute;p Củ Chi.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; đ&atilde; đọc b&agrave;i văn bia&nbsp;&ldquo;Đời đời ghi nhớ&rdquo; của nh&agrave; thơ Viễn Phương: <em>&ldquo;Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn. Ai đếm khăn tang, ai đong m&aacute;u chiến trường? Con của mẹ ra đi kh&ocirc;ng bao giờ trở lại, mẹ kh&oacute;c mỗi ho&agrave;ng h&ocirc;n... chim bay về n&uacute;i tối rồi.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>M&aacute;u hồng tỏa hương ch&iacute;nh kh&iacute;,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nh&acirc;n kiệt l&agrave;m n&ecirc;n địa linh.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Đất nước lớn v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nh&acirc;n d&acirc;n lớn v&igrave; tấm l&ograve;ng y&ecirc;u nước.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Người đang sống nhớ thương người đ&atilde; khuất,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Khắc đ&aacute; l&agrave;m bia dụng giữa đất trời.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Những anh liệt như ng&agrave;n sao tỏa s&aacute;ng,</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Đời đời sau chiếu m&atilde;i giữa tim người&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; cũng đ&atilde; &ocirc;n lại những thắng lợi của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự ra đời v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh của Di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn Nguyễn Thị V&acirc;n Anh chia: &ldquo;L&agrave; một&nbsp;thanh ni&ecirc;n&nbsp;tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu truyền thống ng&agrave;y h&ocirc;m nay, con được hiểu hơn về lịch sử của th&agrave;nh phố, v&ugrave;ng đất Củ Chi, về những con người chiến đấu ki&ecirc;n cường cho qu&ecirc; hương Đất Th&eacute;p, bản th&acirc;n con rất tự h&agrave;o v&agrave; biết c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;&nbsp;thế hệ đi trước đ&atilde; chiến đấu đến ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng cho ho&agrave; b&igrave;nh m&agrave; ch&uacute;ng con c&oacute; được h&ocirc;m nay. Nh&acirc;n chương tr&igrave;nh, được nghe ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n NHật T&acirc;n kể chuyện, được nghe những b&agrave;i thơ, b&agrave;i h&aacute;t ca ngợi tinh thần chiến đấu của qu&acirc;n d&acirc;n ta, ch&uacute;ng con được tiếp th&ecirc;m lửa nhiệt huyết, ph&aacute;t huy sức trẻ của m&igrave;nh trong x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh tất cả hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự c&ugrave;ng h&aacute;t vang b&agrave;i ca truyền thống&nbsp;<em>&ldquo;Củ Chi đất lửa hoa hồng&rdquo;: &ldquo;L&agrave; d&acirc;n Củ Chi diệt th&ugrave; ta cứ đi/ Băng qua lửa đạn hiểm nguy ta sợ g&igrave;/ L&agrave; qu&ecirc; hương th&agrave;nh đồng chống Mỹ/ Đất lửa hoa hồng l&agrave; đất anh h&ugrave;ng Củ Chi&hellip;&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><em>T.Đ</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 26/3/2023 tại tuyến đường ánh sáng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 đã chính thức bế mạc

Agile Việt Nam
;