Tuổi trẻ Dân - Chính - Đảng hiến kế phát triển du lịch Cần Giờ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Rất nhiều đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;v&agrave; hiến kế cho du lịch Cần Giờ&nbsp;dưới g&oacute;c độ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trẻ được đưa ra trong&nbsp;Diễn đ&agrave;n kết nối c&ocirc;ng chức trẻ chủ đề &ldquo;Du lịch Cần Giờ - Triển vọng v&agrave; H&agrave;nh động&rdquo; chiều ng&agrave;y 16/9.&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ tại Hội trường Huyện ủy Cần Giờ.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu đề dẫn tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trần Anh Tiến - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Ki&ecirc;̉m tra Thành Đoàn, Phó Bí thư, Chủ nhi&ecirc;̣m Ủy ban Ki&ecirc;̉m tra Đoàn Kh&ocirc;́i D&acirc;n - Chính - Đảng Thành ph&ocirc;́ chỉ r&otilde;&nbsp;Cần Giờ l&agrave; huyện c&oacute; tiềm năng ph&aacute;t triển du lịch to lớn, những năm qua Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện đ&atilde; t&iacute;ch cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải ph&aacute;p đa dạng nhằm ph&aacute;t triển du lịch địa phương. Trong giai đoạn 2015 - 2020, lượng khách du lịch đ&ecirc;́n tham quan, nghỉ dưỡng tại C&acirc;̀n Giờ đạt tr&ecirc;n 10 triệu lượt khách, tăng bình qu&acirc;n hơn 31%/năm; doanh thu đóng góp đạt 5.200 tỷ đồng, tăng bình qu&acirc;n 46% .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35406/Dien%20dan%20ket%20noi%20cong%20chuc%20tre%20Can%20Gio.jpg" style="height:599px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng L&ecirc; Trương Hiền H&ograve;a, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Du lịch Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại diễn đ&agrave;n. Ảnh: Trang tin điện tử Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những k&ecirc;́t quả đạt được, trong quá trình thực hi&ecirc;̣n c&ocirc;ng tác phát tri&ecirc;̉n du lịch tại huy&ecirc;̣n C&acirc;̀n Giờ cũng b&ocirc;̣c l&ocirc;̣ m&ocirc;̣t s&ocirc;́ hạn ch&ecirc;́, khó khăn như ngu&ocirc;̀n nh&acirc;n lực địa phương còn hạn ch&ecirc;́ v&ecirc;̀ trình đ&ocirc;̣ và kỹ năng phục vụ khách du lịch; hạ t&acirc;̀ng phục vụ du lịch còn chưa được đ&acirc;̀u tư xứng t&acirc;̀m, còn vướng nhi&ecirc;̀u thủ tục pháp lý đ&ecirc;̉ đ&acirc;̀u tư phát tri&ecirc;̉n các loại hình du lịch sinh thái n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hội nghị đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến ph&aacute;t triển du lịch Cần Giờ của đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh Đảng, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, l&atilde;nh đạo c&aacute;c doanh nghiệp OCOP, đơn vị lữ h&agrave;nh khai th&aacute;c dịch vụ tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ, ti&ecirc;u biểu như tham luận <em>Cần Giờ - Sự khởi sắc của một điểm đến hấp dẫn</em> của Đo&agrave;n Sở Du lịch Th&agrave;nh phố, tham luận <em>Hệ sinh th&aacute;i kinh tế biển gắn với định hướng Ph&aacute;t triển quy hoạch tại huyện Cần Giờ</em> của Đo&agrave;n Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c Th&agrave;nh phố, tham lu&acirc;̣n <em>Hoạt đ&ocirc;̣ng du lịch sinh thái tại rừng phòng h&ocirc;̣ C&acirc;̀n Giờ</em> của Ban Quản lý rừng phòng h&ocirc;̣ huy&ecirc;̣n C&acirc;̀n Giờ, tham lu&acirc;̣n <em>Ph&aacute;t triển du lịch, thực tiễn ph&aacute;t sinh trong hoạt động quản l&yacute; Nh&agrave; nước về du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị trấn Cần Thạnh</em> của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Thị tr&acirc;́n C&acirc;̀n Thạnh&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Qua đ&oacute;, Hội nghị đ&atilde; nhận diện, ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; thảo luận về những thế mạnh, hạn chế của du lịch Cần Giờ, đồng thời đưa ra nhiều hiến kế n&acirc;ng cao khai th&aacute;c hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương cả ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn. Những đ&uacute;c kết tại Hội nghị l&agrave; nguồn chất liệu qu&yacute; gi&aacute; để Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố cũng như huyện Cần Giờ tham khảo cho c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; huyện Cần Giờ n&oacute;i ri&ecirc;ng trong tương lai.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;