Tuổi trẻ Dân - Chính - Đảng hiến kế phát triển du lịch Cần Giờ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Rất nhiều đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;v&agrave; hiến kế cho du lịch Cần Giờ&nbsp;dưới g&oacute;c độ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trẻ được đưa ra trong&nbsp;Diễn đ&agrave;n kết nối c&ocirc;ng chức trẻ chủ đề &ldquo;Du lịch Cần Giờ - Triển vọng v&agrave; H&agrave;nh động&rdquo; chiều ng&agrave;y 16/9.&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;Huyện Đo&agrave;n Cần Giờ tại Hội trường Huyện ủy Cần Giờ.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu đề dẫn tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trần Anh Tiến - Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Ki&ecirc;̉m tra Thành Đoàn, Phó Bí thư, Chủ nhi&ecirc;̣m Ủy ban Ki&ecirc;̉m tra Đoàn Kh&ocirc;́i D&acirc;n - Chính - Đảng Thành ph&ocirc;́ chỉ r&otilde;&nbsp;Cần Giờ l&agrave; huyện c&oacute; tiềm năng ph&aacute;t triển du lịch to lớn, những năm qua Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện đ&atilde; t&iacute;ch cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải ph&aacute;p đa dạng nhằm ph&aacute;t triển du lịch địa phương. Trong giai đoạn 2015 - 2020, lượng khách du lịch đ&ecirc;́n tham quan, nghỉ dưỡng tại C&acirc;̀n Giờ đạt tr&ecirc;n 10 triệu lượt khách, tăng bình qu&acirc;n hơn 31%/năm; doanh thu đóng góp đạt 5.200 tỷ đồng, tăng bình qu&acirc;n 46% .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35406/Dien%20dan%20ket%20noi%20cong%20chuc%20tre%20Can%20Gio.jpg" style="height:599px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng L&ecirc; Trương Hiền H&ograve;a, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Du lịch Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại diễn đ&agrave;n. Ảnh: Trang tin điện tử Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những k&ecirc;́t quả đạt được, trong quá trình thực hi&ecirc;̣n c&ocirc;ng tác phát tri&ecirc;̉n du lịch tại huy&ecirc;̣n C&acirc;̀n Giờ cũng b&ocirc;̣c l&ocirc;̣ m&ocirc;̣t s&ocirc;́ hạn ch&ecirc;́, khó khăn như ngu&ocirc;̀n nh&acirc;n lực địa phương còn hạn ch&ecirc;́ v&ecirc;̀ trình đ&ocirc;̣ và kỹ năng phục vụ khách du lịch; hạ t&acirc;̀ng phục vụ du lịch còn chưa được đ&acirc;̀u tư xứng t&acirc;̀m, còn vướng nhi&ecirc;̀u thủ tục pháp lý đ&ecirc;̉ đ&acirc;̀u tư phát tri&ecirc;̉n các loại hình du lịch sinh thái n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hội nghị đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến ph&aacute;t triển du lịch Cần Giờ của đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh Đảng, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, l&atilde;nh đạo c&aacute;c doanh nghiệp OCOP, đơn vị lữ h&agrave;nh khai th&aacute;c dịch vụ tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ, ti&ecirc;u biểu như tham luận <em>Cần Giờ - Sự khởi sắc của một điểm đến hấp dẫn</em> của Đo&agrave;n Sở Du lịch Th&agrave;nh phố, tham luận <em>Hệ sinh th&aacute;i kinh tế biển gắn với định hướng Ph&aacute;t triển quy hoạch tại huyện Cần Giờ</em> của Đo&agrave;n Sở Quy hoạch - Kiến tr&uacute;c Th&agrave;nh phố, tham lu&acirc;̣n <em>Hoạt đ&ocirc;̣ng du lịch sinh thái tại rừng phòng h&ocirc;̣ C&acirc;̀n Giờ</em> của Ban Quản lý rừng phòng h&ocirc;̣ huy&ecirc;̣n C&acirc;̀n Giờ, tham lu&acirc;̣n <em>Ph&aacute;t triển du lịch, thực tiễn ph&aacute;t sinh trong hoạt động quản l&yacute; Nh&agrave; nước về du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n thị trấn Cần Thạnh</em> của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Thị tr&acirc;́n C&acirc;̀n Thạnh&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Qua đ&oacute;, Hội nghị đ&atilde; nhận diện, ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; thảo luận về những thế mạnh, hạn chế của du lịch Cần Giờ, đồng thời đưa ra nhiều hiến kế n&acirc;ng cao khai th&aacute;c hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương cả ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn. Những đ&uacute;c kết tại Hội nghị l&agrave; nguồn chất liệu qu&yacute; gi&aacute; để Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố cũng như huyện Cần Giờ tham khảo cho c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; huyện Cần Giờ n&oacute;i ri&ecirc;ng trong tương lai.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày 26/3/2023 tại tuyến đường ánh sáng Phạm Ngọc Thạch, Lễ hội thanh niên YouthFest 2023 đã chính thức bế mạc

Agile Việt Nam
;