Hành trình trải nghiệm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng 21/7, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ, H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh v&agrave;&nbsp;thiếu nhi Quận 10 đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm kh&oacute; qu&ecirc;n khi tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm chiến sĩ Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; Cứu nạn cứu hộ năm 2022 do Ban Chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Quận 10 tổ chức.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35292/20220721_103735.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Người tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm sử dụng lăng gi&aacute; tr&ecirc;n xe cứu hỏa</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đến với h&agrave;nh tr&igrave;nh, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi được c&aacute;c chiến sĩ Đội Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; Cứu nạn cứu hộ Quận 10 truyền đạt những kiến thức cơ bản về ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu nạn cứu hộ, c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra ch&aacute;y nổ, quy tr&igrave;nh xử l&yacute; khi ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ b&igrave;nh gas v&agrave; một số biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y tại trường học, gia đ&igrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ cảnh s&aacute;t c&ograve;n thực hiện thao t&aacute;c sử dụng d&acirc;y cứu hộ tho&aacute;t nạn từ tr&ecirc;n cao, cũng như hướng dẫn người tham gia trực tiếp thực h&agrave;nh tho&aacute;t nạn tầng cao bằng r&ograve;ng rọc k&eacute;o chậm, dập lửa b&igrave;nh gas đang ch&aacute;y bằng tay kh&ocirc;ng v&agrave; bằng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35292/HAR_8729.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được hướng dẫn thao t&aacute;c dập lửa do r&ograve; rỉ b&igrave;nh gas khi kh&ocirc;ng c&oacute; b&igrave;nh cứu hỏa</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, phần được c&aacute;c chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi th&iacute;ch th&uacute; nhất ch&iacute;nh l&agrave; trải nghiệm l&agrave;m chiến sĩ ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, cứu nạn cứu hộ, bao gồm nhiều hoạt động th&uacute; vị như tr&ograve; chơi vận động với c&aacute;c thử th&aacute;ch chạy vượt chướng ngại vật, di chuyển qua c&aacute;c địa h&igrave;nh kh&oacute; khăn để đưa nước đến nơi xảy ra đ&aacute;m ch&aacute;y giả định, tận mắt chứng kiến c&aacute;c chiến sĩ cảnh s&aacute;t d&agrave;n đội h&igrave;nh chữa ch&aacute;y với v&ograve;i phun nước v&agrave; lăng gi&aacute; tr&ecirc;n xe cứu hỏa, đồng thời được hướng dẫn một số thao t&aacute;c sử dụng cơ bản xe đặc chủng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35292/HAR_8627.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tr&ograve; chơi vận động với c&aacute;c thử th&aacute;ch vượt chướng ngại vật, di chuyển qua địa h&igrave;nh kh&oacute; khăn để đưa nước đến đ&aacute;m ch&aacute;y giả định</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Em thấy hoạt động ng&agrave;y h&ocirc;m nay bổ &iacute;ch v&igrave; t&igrave;nh trạng ch&aacute;y nổ hiện nay rất phổ biến, nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng con người. Được xem thực tế cận cảnh, em mới thấy được sức n&oacute;ng của b&igrave;nh gas khi đang ch&aacute;y, đồng thời cũng được c&aacute;c anh chiến sĩ hướng dẫn c&aacute;ch kh&oacute;a van v&agrave; d&ugrave;ng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y, những kỹ năng c&oacute; thể cứu sinh mạng con người&quot;, bạn Phương Kim Ho&agrave;ng Vương - Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ&nbsp;trường THPT Nguyễn An Ninh chia sẻ sau chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;