Đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35107/IMG_6913.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 4/5, Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy TPHCM đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn số 3591-CV/BTCTU về đăng k&yacute; nhu cầu tiếp nhận sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp xuất sắc gửi c&aacute;c cơ quan tham mưu gi&uacute;p việc Th&agrave;nh ủy v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh ủy; Ủy ban MTTQ v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội TP; Th&agrave;nh ủy Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp tr&ecirc;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh ủy.</span></strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px">Theo nội dung c&ocirc;ng văn, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 12 năm 2017 của Ch&iacute;nh phủ về ch&iacute;nh s&aacute;ch thu h&uacute;t, tạo nguồn c&aacute;n bộ từ sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp xuất sắc, c&aacute;n bộ khoa học trẻ v&agrave; Quyết định số 5784/QĐ-UBND ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 12 năm 2018 của UBND TP về ban h&agrave;nh kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM; đồng thời để c&oacute; cơ sở phối hợp với c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP r&agrave; so&aacute;t, tuyển chọn c&aacute;c trường hợp đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn điều kiện theo quy định, ph&ugrave; hợp với nhu cầu của từng địa phương, cơ quan, đơn vị v&agrave; x&acirc;y dựng kế hoạch tiếp nhận sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp xuất sắc về c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy đề nghị c&aacute;c địa phương, cơ quan, đơn vị đăng k&yacute; nhu cầu tiếp nhận sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025 gửi về Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy trước ng&agrave;y 30/5/2022.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:16px">S. Hải</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN