Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2022, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta kỷ niệm 95 năm ng&agrave;y Bộ Tuy&ecirc;n truyền của Hội Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức, xuất bản T&aacute;c phẩm &ldquo;Đường c&aacute;ch mệnh&rdquo; của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đường c&aacute;ch mệnh&rdquo;&ndash; một t&agrave;i liệu mẫu mực trong việc học tập, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave;o giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn, đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc truyền b&aacute; chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave;o Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35046/Van%20dung%20tu%20tuong%20Duong%20Kach%20menh%20-%2001.jpg" style="height:366px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ t&agrave;i liệu quan trọng n&agrave;y, tạo lập c&aacute;c tiền đề tư tưởng l&yacute; luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave;o năm 1930. Gần một thế kỷ đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhưng nhiều vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng trong t&aacute;c phẩm vẫn giữ nguy&ecirc;n t&iacute;nh thời sự trong giai đoạn hiện nay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI C&Aacute;CH MẠNG V&Agrave; ĐẢNG C&Aacute;CH MẠNG</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c phẩm Đường c&aacute;ch mệnh&nbsp;được ra đời v&agrave;o năm 1927, l&agrave;&nbsp;tập hợp những b&agrave;i giảng của Nguyễn &Aacute;i Quốc cho c&aacute;c kh&oacute;a huấn luyện học vi&ecirc;n của Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; giai đoạn&nbsp;chuẩn bị những điều kiện cần thiết để th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho n&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh quan t&acirc;m đề cập nhiều đến vấn đề x&aacute;c định chuẩn mực đạo đức, tư c&aacute;ch một người c&aacute;ch mạng - những hạt nh&acirc;n cốt của Đảng&nbsp;-&nbsp;người tham gia trực tiếp v&agrave;o sự nghiệp đầy gian khổ, hy sinh, nhưng vẻ vang của d&acirc;n tộc. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; bước đầu thể hiện một quan niệm trở th&agrave;nh triết l&yacute; nh&acirc;n sinh: L&yacute; luận c&aacute;ch mạng h&agrave;m chứa c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cao cả; c&aacute;ch mạng l&agrave; sự nghiệp h&agrave;o h&ugrave;ng, oanh liệt, vẻ vang, người c&aacute;ch mạng phải c&oacute; nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức v&agrave; phẩm hạnh th&igrave; mới tiếp thu được tinh thần của l&yacute; luận, mới l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ c&aacute;ch mạng kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về đảng ch&iacute;nh trị, Nguyễn &Aacute;i Quốc&nbsp;xem đảng c&aacute;ch mệnh, đảng cộng sản l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;ch mệnh. Bằng những cứ liệu lịch sử v&agrave; sự ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u sắc&nbsp;về&nbsp;t&iacute;nh chất, nội dung c&aacute;c cuộc c&aacute;ch mạng điển h&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới&nbsp;như:&nbsp;c&aacute;ch mạng Mỹ năm 1776, C&aacute;ch mạng Ph&aacute;p 1789, c&aacute;ch mạng Nga 1917. Nguyễn &Aacute;i Quốc đi đến kết luận mang t&iacute;nh so s&aacute;nh với tiến tr&igrave;nh vận động lịch sử: Mặc dầu c&oacute; &yacute; nghĩa to lớn trong tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của nh&acirc;n loại, nhưng cuộc c&aacute;ch&nbsp;Mỹ v&agrave; c&aacute;ch mạng Ph&aacute;p&nbsp;vẫn l&agrave; những cuộc c&aacute;ch mạng &ldquo;kh&ocirc;ng đến nơi&rdquo;, kh&ocirc;ng triệt để. Trong quan niệm của Người, chỉ c&oacute; cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng triệt để.&nbsp;Nguyễn &Aacute;i Quốc viết: &ldquo;Trong thế giới b&acirc;y giờ chỉ c&oacute; c&aacute;ch mạng Nga l&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng, v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng đến nơi, nghĩa l&agrave; d&acirc;n ch&uacute;ng được hưởng c&aacute;i hạnh ph&uacute;c tự do, b&igrave;nh đẳng thật, kh&ocirc;ng phải tự do v&agrave; b&igrave;nh đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Ph&aacute;p khoe khoang b&ecirc;n An Nam. C&aacute;ch mệnh Nga đ&atilde; đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho c&ocirc;ng, n&ocirc;ng c&aacute;c nước v&agrave; d&acirc;n bị &aacute;p bức c&aacute;c thuộc địa l&agrave;m c&aacute;ch mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa v&agrave; tư bản tr&ecirc;n thế giới&rdquo;(1).&nbsp;Việc ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c cuộc c&aacute;ch mạng điển h&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới, đối chiếu với nhu cầu kh&aacute;ch quan của c&aacute;ch mạng Việt Nam: Độc lập cho d&acirc;n tộc, tự do, hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n, Nguyễn &Aacute;i Quốc đ&atilde; r&uacute;t ra b&agrave;i học lớn: D&acirc;n tộc ta phải đi theo con đường c&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga, tức l&agrave; theo con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, con đường độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Người chỉ r&otilde;, để l&agrave;m c&aacute;ch mạng thắng lợi, điều kiện h&agrave;ng đầu l&agrave; phải c&oacute; Đảng của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n l&atilde;nh đạo, để trong th&igrave; vận động v&agrave; tổ chức d&acirc;n ch&uacute;ng, ngo&agrave;i th&igrave; li&ecirc;n lạc với d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức v&agrave; v&ocirc; sản giai cấp mọi nơi. Đảng c&oacute; vững c&aacute;ch mệnh mới th&agrave;nh c&ocirc;ng. Đảng muốn vững th&igrave; phải c&oacute; chủ nghĩa l&agrave;m cốt... Đảng m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chủ nghĩa cũng như người kh&ocirc;ng c&oacute; tr&iacute; kh&ocirc;n, t&agrave;u kh&ocirc;ng c&oacute; b&agrave;n chỉ nam. Người khẳng định: &ldquo;B&acirc;y giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa ch&acirc;n ch&iacute;nh nhất, chắc chắn nhất, c&aacute;ch mệnh nhất l&agrave; chủ nghĩa L&ecirc;nin&rdquo;(2). Nguyễn &Aacute;i Quốc kết luận: &ldquo;C&aacute;ch mệnh Nga dạy cho ch&uacute;ng ta rằng muốn c&aacute;ch mệnh th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; phải d&acirc;n ch&uacute;ng (c&ocirc;ng n&ocirc;ng) l&agrave;m gốc, phải c&oacute; đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. N&oacute;i t&oacute;m lại l&agrave; phải theo chủ nghĩa M&atilde; Khắc Tư v&agrave; L&ecirc;nin&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:roboto; width:619.662px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguyễn &Aacute;i Quốc n&ecirc;u ra 23 ti&ecirc;u chuẩn, quy tụ trong 3 mối quan hệ cơ bản của người&nbsp;c&aacute;ch mạng:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đối với m&igrave;nh</em>, c&oacute; 14 ti&ecirc;u chuẩn: Cần kiệm;&nbsp;ho&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng tư;&nbsp;cả quyết sửa lỗi m&igrave;nh;&nbsp;cẩn thận m&agrave; kh&ocirc;ng nh&uacute;t nh&aacute;t;&nbsp;hay hỏi;&nbsp;nhẫn nại (chịu kh&oacute;);&nbsp;hay nghi&ecirc;n cứu, xem x&eacute;t;&nbsp;vị c&ocirc;ng vong tư;&nbsp;kh&ocirc;ng hiếu danh, kh&ocirc;ng ki&ecirc;u ngạo;&nbsp;n&oacute;i th&igrave; phải l&agrave;m;&nbsp;giữ chủ nghĩa cho vững;&nbsp;hy sinh;&nbsp;&iacute;t l&ograve;ng tham muốn về vật chất;&nbsp;b&iacute; mật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đối với người,</em>&nbsp;c&oacute; 5 chuẩn mực: Với từng người th&igrave; khoan thứ; với Đo&agrave;n thể th&igrave; nghi&ecirc;m; c&oacute; l&ograve;ng b&agrave;y vẽ cho người; trực m&agrave; kh&ocirc;ng t&aacute;o bạo; hay xem x&eacute;t người.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đối với c&ocirc;ng việc,</em>&nbsp;c&oacute; 4 ti&ecirc;u chuẩn: Xem x&eacute;t ho&agrave;n cảnh kỹ c&agrave;ng; quyết đo&aacute;n; dũng cảm; phục t&ugrave;ng đo&agrave;n thể.&nbsp;Những phẩm chất n&agrave;y l&agrave;m th&agrave;nh c&aacute;c gi&aacute; trị về nh&acirc;n c&aacute;ch con người, nh&acirc;n c&aacute;ch l&agrave;m người - Một mẫu người mới đang định h&igrave;nh v&agrave; xuất hiện trong phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VẬN DỤNG TRONG X&Acirc;Y DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n lại chặng đường hơn&nbsp;92&nbsp;năm cầm quyền của Đảng,&nbsp;c&aacute;ch mạng Việt Nam đ&atilde; trải qua những bước thăng trầm lịch sử, ch&uacute;ng ta&nbsp;c&agrave;ng thấm th&iacute;a s&acirc;u sắc gi&aacute; trị lịch sử v&agrave; hiện thực những điều căn dặn của Hồ Ch&iacute; Minh về&nbsp;tư c&aacute;ch của&nbsp;người c&aacute;ch mạng v&agrave;&nbsp;Đảng c&aacute;ch mạng. Ch&iacute;nh nhờ thấm nhuần tư tưởng đ&oacute;, Đảng đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh một đảng cầm quyền, &quot;ch&egrave;o l&aacute;i&quot; con thuyền c&aacute;ch mạng Việt Nam vượt qua mọi th&aacute;c ghềnh với mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cam go, gi&agrave;nh từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay Đảng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng thể xem nhẹ, đặc biệt t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận&nbsp;c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; ảnh hưởng rất lớn tới uy t&iacute;n v&agrave; thanh danh của Đảng.&nbsp;V&igrave; vậy, để&nbsp;khắc s&acirc;u lời căn dặn của Người về&nbsp;tư c&aacute;ch của&nbsp;người c&aacute;ch mạng v&agrave;&nbsp;Đảng c&aacute;ch mạng,&nbsp;thực hiện thắng lợi&nbsp;c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị, kết luận v&agrave; quy định của&nbsp;Trung ương về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong&nbsp;giai đoạn hiện nay,&nbsp;cần tập trung thực hiện tốt mấy vấn đề sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một&nbsp;l&agrave;,</em><em>&nbsp;c&aacute;c cấp ủy, tổ chức đảng trong to&agrave;n Đảng</em><em>phải lấy nhiệm vụ&nbsp;tu dưỡng, r&egrave;n luyện đạo đức của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n&nbsp;</em><em>l&agrave; nhiệm vụ&nbsp;h&agrave;ng đầu</em><em>&nbsp;trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng</em>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước ti&ecirc;n đ&ograve;i hỏi phải:&nbsp;&ldquo;N&ecirc;u cao tinh thần tự gi&aacute;c tu dưỡng, r&egrave;n luyện đạo đức của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n&rdquo;(4). Trong sự nghiệp đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước theo con đường x&atilde; hội chủ nghĩa, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải đối mặt với những thử th&aacute;ch mới, m&agrave; y&ecirc;u cầu tự tu dưỡng, r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng hề giảm nhẹ. Điều kiện sống về vật chất ng&agrave;y c&agrave;ng cao v&agrave; tham muốn vật chất cũng tăng l&ecirc;n, nhiều khi kh&ocirc;ng vượt qua được sự c&aacute;m dỗ. Khi c&oacute; chức, quyền trong tay dễ bị chi phối bởi tham vọng quyền lực, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tham &ocirc;, tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, sa v&agrave;o ăn chơi v&agrave; c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội, vi phạm gi&aacute; trị đạo đức truyền thống của d&acirc;n tộc. Chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; th&aacute;ch thức nặng nề chi phối c&ocirc;ng việc l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; v&agrave; lối sống của một bộ phận c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n; dẫn đến mất đo&agrave;n kết nội bộ, cục bộ, b&egrave; ph&aacute;i, k&egrave;n cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền, độc đo&aacute;n, gia trưởng, thiếu d&acirc;n chủ, quan li&ecirc;u, xa rời quần ch&uacute;ng. Đảng&nbsp;ta&nbsp;chỉ r&otilde;, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần thấy r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm, bổn phận của m&igrave;nh, lu&ocirc;n lu&ocirc;n vững v&agrave;ng trước mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; kh&ocirc;ng bị c&aacute;m dỗ bởi vật chất, tiền t&agrave;i, danh vọng. Kh&ocirc;ng ngừng &ldquo;N&acirc;ng cao &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện đạo đức c&aacute;ch mạng suốt đời, thường xuy&ecirc;n &ldquo;tự soi&rdquo;, &ldquo;tự sửa&rdquo; v&agrave; n&ecirc;u cao danh dự, l&ograve;ng tự trọng của người đảng vi&ecirc;n&rdquo;(5).</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35046/Van%20dung%20tu%20tuong%20Duong%20Kach%20menh%20-%2002.jpg" style="height:904px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hai l&agrave;,&nbsp;đẩy mạnh gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng&nbsp;cho đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n theo những gi&aacute; trị v&agrave; chuẩn mực Đảng đ&atilde; x&aacute;c định.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đưa c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được hiệu quả thiết thực, s&acirc;u rộng v&agrave; bền vững, Đảng ta&nbsp;chủ trương: &ldquo;Đẩy mạnh gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng, thực hiện thường xuy&ecirc;n, s&acirc;u rộng, c&oacute; hiệu quả việc học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị&rdquo;(6). Đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tuyệt đối trung th&agrave;nh với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, v&igrave; độc lập, tự do của d&acirc;n tộc, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; cuộc sống sung sướng, hạnh ph&uacute;c của đồng b&agrave;o, suốt đời v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n; lu&ocirc;n đặt lợi &iacute;ch của quốc gia, d&acirc;n tộc, của c&aacute;ch mạng, của tập thể l&ecirc;n tr&ecirc;n hết, trước hết. Từ tấm gương đạo đức của B&aacute;c Hồ, Đảng từng bước x&acirc;y dựng những chuẩn mực đạo đức trong Đảng. Đảng&nbsp;ta x&aacute;c định: &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu, bổ sung, ho&agrave;n thiện c&aacute;c gi&aacute; trị đạo đức c&aacute;ch mạng theo tinh thần Đảng ta l&agrave; đạo đức, l&agrave; văn minh cho ph&ugrave; hợp với điều kiện mới v&agrave; truyền thống văn h&oacute;a tốt đẹp của d&acirc;n tộc. X&acirc;y dựng c&aacute;c chuẩn mực đạo đức l&agrave;m cơ sở cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n tự điều chỉnh h&agrave;nh vi ứng xử trong c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y&rdquo;(7). Ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục đạo đức trong to&agrave;n Đảng: &ldquo;Đẩy mạnh gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng, l&agrave;m cho mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n thấy r&otilde; bổn phận v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, lu&ocirc;n vững v&agrave;ng trước mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; kh&ocirc;ng bị c&aacute;m dỗ bởi vật chất, tiền t&agrave;i, danh vọng; đấu tranh c&oacute; hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n, bệnh quan li&ecirc;u, cơ hội, cục bộ, b&egrave; ph&aacute;i, mất đo&agrave;n kết nội bộ&rdquo;(8).&nbsp;Phải coi gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng l&agrave; nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n v&agrave; rất quan trọng của c&aacute;c tổ chức đảng từ&nbsp;Trung ương tới cơ sở.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ba l&agrave;,&nbsp;đề cao tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n&nbsp;v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m</em>&nbsp;<em>quy định những điều đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong bất kỳ&nbsp;giai đoạn&nbsp;n&agrave;o của c&aacute;ch mạng, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n ưu t&uacute; đều n&ecirc;u cao tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương, c&oacute; ảnh hưởng s&acirc;u sắc trong Đảng v&agrave; được c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n noi theo. Song, thực tiễn vẫn c&ograve;n c&oacute; những biểu hiện ti&ecirc;u cực, suy tho&aacute;i về đạo đức, lối sống của một bộ phận&nbsp;kh&ocirc;ng nhỏ&nbsp;c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, th&igrave; việc đề cao tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương c&agrave;ng c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao trong&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;x&acirc;y dựng, chỉnh đốn&nbsp;Đảng&nbsp;hiện nay. V&igrave; vậy,&nbsp;Đảng y&ecirc;u cầu: &ldquo;Thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định của Đảng về tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương, chức vụ c&agrave;ng cao c&agrave;ng phải gương mẫu, trước hết l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ủy vi&ecirc;n Ban B&iacute; thư, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương. Đảng vi&ecirc;n tự gi&aacute;c n&ecirc;u gương để khẳng định vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, th&uacute;c đẩy c&aacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;(9). N&ecirc;u gương l&agrave; sự phản &aacute;nh tự nhi&ecirc;n bản chất, phẩm hạnh của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Điều đ&oacute; kh&aacute;c với&nbsp;những biểu hiện h&igrave;nh thức, cố tạo ra để &ldquo;đ&aacute;nh b&oacute;ng&rdquo; t&ecirc;n tuổi, n&acirc;ng cao vị thế c&aacute; nh&acirc;n. N&ecirc;u gương xuất ph&aacute;t từ lương t&acirc;m, danh dự của Đảng, của người Cộng sản v&agrave; n&ecirc;u gương cũng l&agrave; phong c&aacute;ch ch&acirc;n thực của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. N&ecirc;u gương l&agrave; t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, l&agrave; bản chất c&aacute;ch mạng của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, &ldquo;N&ecirc;u gương phải thực sự trở th&agrave;nh một nội dung quan trọng trong phương thức l&atilde;nh đạo của Đảng&rdquo;(10). Để sự n&ecirc;u gương l&agrave; thực chất cần c&oacute; sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t để bảo đảm thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; c&oacute; hiệu quả những quy định của Đảng về tr&aacute;ch nhiệm n&ecirc;u gương v&agrave; cả những điều quy định đảng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được l&agrave;m.&nbsp;Cho n&ecirc;n phải: &ldquo;Coi trọng kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t trong Đảng kết hợp với ph&aacute;t huy vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t của cơ quan d&acirc;n cử, của Mặt trận Tổ quốc, b&aacute;o ch&iacute; v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n đối với c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n thực hiện c&aacute;c quy định n&ecirc;u gương&rdquo;(11).</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35046/Van%20dung%20tu%20tuong%20Duong%20Kach%20menh%20-%2003.jpg" style="height:388px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bốn l&agrave;,&nbsp;thường xuy&ecirc;n l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, giữ vững mối&nbsp;</em><em>quan h&ecirc;̣ máu thịt giữa Đảng với&nbsp;nh&acirc;n d&acirc;n.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lòng d&acirc;n, sức d&acirc;n, ni&ecirc;̀m tin và sự ủng h&ocirc;̣ của nh&acirc;n d&acirc;n với Đảng, là c&ocirc;̣i ngu&ocirc;̀n sức mạnh bảo v&ecirc;̣ Đảng. Do đó, x&acirc;y dựng, chỉnh đ&ocirc;́n Đảng phải đặc bi&ecirc;̣t chú trọng c&ocirc;ng tác d&acirc;n v&acirc;̣n. Kh&ocirc;ng t&acirc;̉y sạch thói &ldquo;xem khinh d&acirc;n v&acirc;̣n&rdquo; như H&ocirc;̀ Chí Minh từng ph&ecirc; phán,&nbsp;thì Đảng kh&ocirc;ng th&ecirc;̉ là Đảng ch&acirc;n chính cách mạng trong lòng d&acirc;n. D&acirc;n v&acirc;̣n phải gắn li&ecirc;̀n với d&acirc;n chủ, đoàn k&ecirc;́t và tạo ra sự đ&ocirc;̀ng thu&acirc;̣n. Người căn dặn chúng ta phải n&ecirc;u cao quy&ecirc;́t t&acirc;m, giữ được tín t&acirc;m, có sức h&acirc;́p d&acirc;̃n, thu hút lớn bởi sức mạnh đ&ocirc;̀ng t&acirc;m từ Đảng tới&nbsp;d&acirc;n.&nbsp;V&igrave; vậy, Đảng ta chủ trương: &ldquo;Đổi mới nội dung, phương thức tuy&ecirc;n truyền, vận động, sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, mạng x&atilde; hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa, ph&aacute;t huy sức mạnh to lớn của khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n dận tộc trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo đảm quốc ph&ograve;ng, an ninh&rdquo;(12).&nbsp;N&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng, hi&ecirc;̣u quả c&ocirc;ng tác d&acirc;n v&acirc;̣n, đó là m&ocirc;̣t trong những thước đo của x&acirc;y dựng, chỉnh đ&ocirc;́n Đảng, làm cho sự hài lòng của người d&acirc;n đ&ocirc;́i với cán b&ocirc;̣,&nbsp;đảng vi&ecirc;n tăng l&ecirc;n, làm cho ni&ecirc;̀m tin của&nbsp;nh&acirc;n d&acirc;n với Đảng được củng c&ocirc;́.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Năm l&agrave;, chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc, chế độ sinh hoạt của Đảng.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;vấn đề quan trọng, l&agrave;&nbsp;cơ sở để củng cố tổ chức, bảo đảm đo&agrave;n kết thống nhất, kỷ luật trong Đảng. V&igrave; vậy, phải qu&aacute;n triệt, chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, nguy&ecirc;n tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chế độ tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh trong to&agrave;n Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XI,&nbsp;Nghị quyết Trung &shy;ương&nbsp;kh&oacute;a XII về x&acirc;y dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;để tiếp tục khơi dậy v&agrave; ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực, d&acirc;n chủ, tr&aacute;ch nhiệm của đảng vi&ecirc;n.&nbsp;Đảng ta chỉ r&otilde; phải: &ldquo;Thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, hiệu quả tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh, đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng vi&ecirc;n hằng năm&rdquo;(13).&nbsp;Ki&ecirc;n quyết chống quan điểm, tư tư&shy;ởng phủ nhận, xuy&ecirc;n tạc, b&oacute;p m&eacute;o nguy&ecirc;n tắc, chế độ x&acirc;y dựng Đảng, h&ograve;ng l&agrave;m cho Đảng suy yếu về tổ chức, dẫn đến biến chất Đảng&nbsp;theo tinh thần: &ldquo;Chủ động ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh c&oacute; hiệu quả với hoạt động chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất m&atilde;n ch&iacute;nh trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguy&ecirc;n tổ chức v&agrave; hoạt động của Đảng&rdquo;(14).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Làm t&ocirc;́t những v&acirc;́n đ&ecirc;̀ tr&ecirc;n là trách nhi&ecirc;̣m của toàn Đảng, toàn d&acirc;n, toàn qu&acirc;n trong x&acirc;y dựng, chỉnh đ&ocirc;́n Đảng hi&ecirc;̣n nay, làm cho Đảng ngang t&acirc;̀m nhi&ecirc;̣m vụ, xứng đáng là m&ocirc;̣t Đảng ch&acirc;n chính cách mạng,&nbsp;theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh./.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại t&aacute;. TS. Nguyễn Văn Phương&nbsp;</strong><br /> <em>Viện Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn Qu&acirc;n sự</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">---------------------</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(1) (2) (3)&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh:&nbsp;<em>To&agrave;n tập</em>, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia,&nbsp;H, 2011,&nbsp;t.2,&nbsp;tr. 304, 289, 304.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(4) (6) (7) (9) (11) (12)&nbsp;Đảng Cộng sản Việt Nam:&nbsp;<em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII</em>, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia Sự thật, H, 2021,&nbsp;t.I, 183, 183,184,&nbsp;183-184, 184, 191.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(5) (8) (10) (13) (14)&nbsp;Đảng Cộng sản Việt Nam:&nbsp;<em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII</em>, Sđd,&nbsp;t.&nbsp;II, tr.237,&nbsp;237, 238, 241,&nbsp;244-245.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo Tuyengiao.vn</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN