Đoàn trường CĐ Viễn Đông: Tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 17/4/2022, Đo&agrave;n trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng phối hợp Đo&agrave;n trường THPT Huỳnh Tấn Ph&aacute;t tổ chức chương tr&igrave;nh Giao lưu tư vấn, chăm s&oacute;c sức khoẻ hậu COVID-19 cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại buổi truyền th&ocirc;ng, b&aacute;c sĩ đ&atilde; truyền đạt những kiến thức về y học trong chăm s&oacute;c sức khỏe hậu COVID-19 như: Những triệu chứng rối loạn, biểu hiện của triệu chứng sau khi đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh v&agrave; c&aacute;ch x&aacute;c định triệu chứng hậu COVID-19; lưu &yacute; v&agrave; khuyến c&aacute;o mọi người tự kiểm tra t&igrave;nh trạng sức khoẻ, khi n&agrave;o cần đi kh&aacute;m để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; v&igrave; những x&eacute;t nghiệm, kiểm tra kh&ocirc;ng cần thiết; hướng dẫn mọi người tự chăm s&oacute;c sức khỏe bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng hoang mang, lo lắng, nhầm lẫn với triệu chứng bệnh l&yacute; kh&aacute;c&hellip;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9328.jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Nguyễn Trần Thiện Đức &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9319.jpg" style="height:975px; width:650px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&aacute;c sĩ đ&atilde; truyền đạt những kiến thức về y học trong chăm s&oacute;c sức khỏe hậu COVID-19</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9342.jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">o&agrave;n vi&ecirc;n c&ograve;n được c&aacute;c b&aacute;c sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">x&eacute;t nghiệm m&aacute;u để biết được nh&oacute;m m&aacute;u của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ.T.</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;