Đoàn trường CĐ Viễn Đông: Tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 17/4/2022, Đo&agrave;n trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng phối hợp Đo&agrave;n trường THPT Huỳnh Tấn Ph&aacute;t tổ chức chương tr&igrave;nh Giao lưu tư vấn, chăm s&oacute;c sức khoẻ hậu COVID-19 cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại buổi truyền th&ocirc;ng, b&aacute;c sĩ đ&atilde; truyền đạt những kiến thức về y học trong chăm s&oacute;c sức khỏe hậu COVID-19 như: Những triệu chứng rối loạn, biểu hiện của triệu chứng sau khi đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh v&agrave; c&aacute;ch x&aacute;c định triệu chứng hậu COVID-19; lưu &yacute; v&agrave; khuyến c&aacute;o mọi người tự kiểm tra t&igrave;nh trạng sức khoẻ, khi n&agrave;o cần đi kh&aacute;m để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; v&igrave; những x&eacute;t nghiệm, kiểm tra kh&ocirc;ng cần thiết; hướng dẫn mọi người tự chăm s&oacute;c sức khỏe bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng hoang mang, lo lắng, nhầm lẫn với triệu chứng bệnh l&yacute; kh&aacute;c&hellip;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9328.jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c Nguyễn Trần Thiện Đức &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9319.jpg" style="height:975px; width:650px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&aacute;c sĩ đ&atilde; truyền đạt những kiến thức về y học trong chăm s&oacute;c sức khỏe hậu COVID-19</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35027/_MG_9342.jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">o&agrave;n vi&ecirc;n c&ograve;n được c&aacute;c b&aacute;c sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">x&eacute;t nghiệm m&aacute;u để biết được nh&oacute;m m&aacute;u của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ.T.</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;