Dân túy là kẻ thù của sự ổn định

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Một số người n&oacute;i rằng Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y giống tựa như &ldquo;Sương m&ugrave;&rdquo;, tựa như &ldquo;Mưa&rdquo; v&agrave; &ldquo;Gi&oacute;&rdquo;. C&oacute; &yacute; kiến cho rằng, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng tiến bộ&rdquo;, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng bảo thủ&rdquo;, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng c&aacute;nh tả&rdquo; v&agrave; đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng c&aacute;nh hữu&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Hệ tư tưởng mỏng</strong></p> <p style="text-align:justify">Nhưng d&ugrave; với danh xưng mỹ miều n&agrave;o đi nữa bản chất của Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y (Populism) vẫn l&agrave; &ldquo;KẺ TH&Ugrave; CỦA SỰ ỔN ĐỊNH&rdquo;. D&ugrave; kho&aacute;c dưới lớp &aacute;o n&agrave;o đi nữa, đ&acirc;y chỉ l&agrave; một &ldquo;hệ tư tưởng mỏng&rdquo;, nhằm giải th&iacute;ch thế giới v&agrave; biện minh cho những mục ti&ecirc;u cụ thể; được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở đa số người d&acirc;n chống lại tầng lớp tinh hoa quyền lực; kh&ocirc;ng c&oacute; hệ thống gi&aacute; trị cụ thể, m&agrave; chỉ nhấn mạnh sự tương phản giữa đa số nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tầng lớp tinh hoa.</p> <p style="text-align:justify">Nh&igrave;n bề ngo&agrave;i, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y tập trung v&agrave;o người d&acirc;n, nhưng thực tế đ&oacute; l&agrave; hướng v&agrave;o việc tranh gi&agrave;nh l&ograve;ng tin của quần ch&uacute;ng, lợi dụng người d&acirc;n cho mục đ&iacute;ch ri&ecirc;ng với lời hứa su&ocirc;ng v&agrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm. Những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y phản đối ch&iacute;nh quyền đương nhiệm, nhưng họ cũng kh&ocirc;ng dung thứ cho sự chống đối hay thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;người ngo&agrave;i cuộc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y Nga đ&atilde; c&oacute; một c&acirc;u kh&aacute; nổi tiếng: <em>&ldquo;Bất cứ ai kh&ocirc;ng phải với ch&uacute;ng ta đều chống lại ch&uacute;ng ta, ai chống lại ch&uacute;ng ta l&agrave; kẻ th&ugrave; của ch&uacute;ng ta v&agrave; kẻ th&ugrave; n&ecirc;n bị ti&ecirc;u diệt bằng mọi c&aacute;ch&rdquo; </em><sup>(1)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan đ&atilde; kết hợp v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;cơn thủy triều&rdquo; ở một số nước ph&aacute;t triển phương T&acirc;y. Chẳng hạn như cuộc trưng cầu d&acirc;n &yacute; của Anh &ldquo;Brexit&rdquo;, hay như Mặt trận Quốc gia Ph&aacute;p đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c tuy&ecirc;n bố chống đối người nhập cư, chống người Hồi gi&aacute;o, v&agrave; cả &yacute; tưởng về chủ nghĩa đa văn ho&aacute;. Mới đ&acirc;y, tại Brazil, 46% người d&acirc;n nước n&agrave;y đ&atilde; bỏ phiếu bầu &ocirc;ng Jair Bolsonaro l&agrave;m Tổng thống; điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; gần 50 triệu người d&acirc;n Brazil đ&atilde; ủng hộ một ch&iacute;nh trị gia theo đuổi chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y cực hữu <sup>(2)</sup>. Khu vực Mỹ Latinh đang đối mặt với một l&agrave;n s&oacute;ng c&aacute;c nh&agrave; d&acirc;n t&uacute;y c&aacute;nh hữu. Tất cả đều c&oacute; một đặc điểm kh&aacute;c biệt: ch&uacute;ng xuất hiện dưới dạng chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan. Theo như Gi&aacute;o sư Joseph S. Nye, Jr (Đại học Harvard) đ&atilde; n&oacute;i, ch&uacute;ng l&agrave; &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;</em>y&rdquo; <sup>(3)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc c&oacute; thể v&iacute; như đồng tiền lu&ocirc;n c&oacute; hai mặt kh&aacute;c nhau về họa tiết. Một mặt l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc của m&igrave;nh. Một mặt l&agrave; tinh thần hẹp h&ograve;i, tinh thần quốc gia vị kỷ; chủ nghĩa b&agrave;nh trướng, b&aacute; quyền; sự ngạo mạn v&agrave; chủ nghĩa biệt lập văn h&oacute;a, vấn đề di cư, nhập cư,&hellip; Nếu lời n&oacute;i v&agrave; h&agrave;nh động của một người, đặc biệt l&agrave; nh&acirc;n vật của c&ocirc;ng ch&uacute;ng, chủ yếu thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u của anh ta đối với đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc của anh ta đ&uacute;ng nơi, đ&uacute;ng chỗ, th&igrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ vượt ra ngo&agrave;i sự tr&aacute;ch m&oacute;c m&agrave; c&ograve;n gi&agrave;nh được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao về đất nước v&agrave; con người anh ta.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, ngược lại nếu nh&acirc;n vật của c&ocirc;ng ch&uacute;ng sử dụng những tuy&ecirc;n bố h&ugrave;ng hồn để &ldquo;đầu cơ ch&iacute;nh trị&rdquo;, tr&aacute;o đổi v&agrave; thay đổi về kh&aacute;i niệm độc lập, tự do, nh&acirc;n quyền, gi&aacute; trị con người của những c&ocirc;ng d&acirc;n để tạo n&ecirc;n được sự t&aacute;c động v&agrave; l&agrave;m lung lay &yacute; nghĩ của mọi người tr&ecirc;n x&atilde; hội, th&igrave; điều đ&oacute; thật đ&aacute;ng quan ngại. N&oacute;i về điều n&agrave;y, nh&agrave; khoa học Albert Einstein đ&atilde; b&igrave;nh luận: &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n tộc l&agrave; một căn bệnh của trẻ con. N&oacute; giống như bệnh l&ecirc;n sởi ở con người&rdquo; </em><sup>(4)</sup>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>T&aacute;c động ti&ecirc;u cực</strong></p> <p style="text-align:justify">Ở một số nước phương T&acirc;y, Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; ph&aacute;t triển v&igrave; nhiều l&yacute; do, m&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n trong đ&oacute; l&agrave; tầng lớp trung lưu bị thu hẹp v&agrave; sự ph&acirc;n biệt gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&agrave; những yếu tố ch&iacute;nh. Thống k&ecirc; của C&ocirc;ng ty tư vấn quản l&yacute; nổi tiếng McKinsey cho thấy từ năm 2005 đến 2014, mức thu nhập thực tế của hơn 65% hộ gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển đ&atilde; bị đ&igrave;nh trệ hoặc suy giảm. Theo dữ liệu ch&iacute;nh thức của Hoa Kỳ, thu nhập của 20% d&acirc;n số ngh&egrave;o nhất chỉ chiếm 3,1% tổng thu nhập quốc d&acirc;n, trong khi thu nhập của 20% người gi&agrave;u nhất chiếm 51,4%.</p> <p style="text-align:justify">Khi khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, một số người Hoa Kỳ bắt đầu gh&eacute;t hệ thống kinh tế hiện tại, tin rằng n&oacute; l&agrave;m cho người gi&agrave;u trở n&ecirc;n gi&agrave;u hơn v&agrave; người ngh&egrave;o c&agrave;ng ngh&egrave;o hơn. Trong những trường hợp n&agrave;y, chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; xuất hiện trong x&atilde; hội Hoa Kỳ. Một số người lo lắng rằng những người nhập cư nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc của họ, một số thậm ch&iacute; ủng hộ c&aacute;c biện ph&aacute;p cứng rắn v&agrave; bạo lực chống lại người nhập cư nước ngo&agrave;i,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Sự trỗi dậy của Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y (populist nationalism) ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển phương T&acirc;y đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực lớn. Trong những năm gần đ&acirc;y, số vụ bạo lực do phe c&aacute;nh hữu Đức g&acirc;y ra đ&atilde; tăng l&ecirc;n. Bộ Tư ph&aacute;p Li&ecirc;n bang Đức tuy&ecirc;n bố rằng c&aacute;c tuy&ecirc;n bố ph&acirc;n biệt chủng tộc v&agrave; b&agrave;i ngoại tr&ecirc;n Internet đ&atilde; lan rộng. Số lượng c&aacute;c tổ chức theo chủ nghĩa cực đoan v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi phạm tội, bạo lực do những nh&oacute;m n&agrave;y g&acirc;y ra đ&atilde; gia tăng đ&aacute;ng kể trong nhiều năm trở lại đ&acirc;y. Năm 2019, giới chức Đức đ&atilde; ph&acirc;n loại 41 đối tượng cực đoan c&aacute;nh hữu v&agrave;o nh&oacute;m những kẻ khủng bố tiềm năng v&agrave; bị đặt dưới sự gi&aacute;m s&aacute;t của Cục Cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự Li&ecirc;n bang Đức. Ngo&agrave;i ra, 112 đối tượng cực đoan kh&aacute;c cũng được đặt trong v&ograve;ng kiểm so&aacute;t do nghi ngờ thực hiện hoạt động hỗ trợ cho c&aacute;c nh&oacute;m cực hữu c&oacute; xu hướng bạo lực <sup>(5)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Một số quốc gia Trung Đ&ocirc;ng, Đ&ocirc;ng &Acirc;u, Mỹ Latinh kh&ocirc;ng thể giải quyết đ&uacute;ng đắn do nhiều vấn đề kinh tế v&agrave; x&atilde; hội. Xu hướng cực hữu đặc trưng của b&agrave;i ngoại đ&atilde; được lặp lại ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều bởi những người b&igrave;nh thường, đặc biệt l&agrave; giới trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc với m&agrave;u sắc d&acirc;n t&uacute;y lấy sự bảo vệ lợi &iacute;ch quốc gia v&agrave; quốc gia l&agrave;m biển hiệu v&agrave; rất dễ nhận được sự chấp thuận của c&ocirc;ng ch&uacute;ng theo biểu ngữ &ldquo;Y&ecirc;u đất nước v&agrave; y&ecirc;u nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. Những người chống đối thường sợ rằng họ s bị đội mũ &ldquo;Phản bội&rdquo; v&agrave; phải &ldquo;Giữ im lặng&rdquo;, ch&iacute;nh quyền nước sở tại cũng thận trọng hơn v&agrave; thậm ch&iacute; ngại h&agrave;nh động khi kiểm so&aacute;t h&agrave;nh vi phi l&yacute; của những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y c&oacute; thể n&oacute;i phải đối mặt với &ldquo;Chủ nghĩa tự do phi d&acirc;n chủ&rdquo; v&agrave; được đ&aacute;p lại bằng &ldquo;Nền d&acirc;n chủ phi tự do&rdquo;. Kurt Weyland, một nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh trị học ở Đại học Texas, viết trong một b&agrave;i b&aacute;o chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave;o năm 2013: &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y lu&ocirc;n lu&ocirc;n m&acirc;u thuẫn với d&acirc;n chủ</em>&rdquo;. Do đ&oacute;, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y tất nhi&ecirc;n l&agrave; mặt tối của nền d&acirc;n chủ, nhưng khi nguy cơ đe dọa n&agrave;y xuất hiện, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ n&ecirc;n lo lắng về việc sức mạnh của c&aacute;c nh&acirc;n vật d&acirc;n t&uacute;y hay c&aacute;c tổ chức đang mở rộng, m&agrave; điều đ&aacute;ng lo l&agrave; viễn cảnh khủng hoảng ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội đằng sau n&oacute;.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y rất dễ l&acirc;y lan v&agrave; lan rộng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Hiện nay, t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế rất phức tạp v&agrave; sự cạnh tranh v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi giữa c&aacute;c nước, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c nước lớn, ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n khốc liệt.</p> <p style="text-align:justify">Điển h&igrave;nh ng&agrave;y 28-11-2019, trước diễn biến tại Hồng K&ocirc;ng (Trung Quốc), Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump &ndash; một nh&acirc;n vật được cộng đồng đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; nh&acirc;n vật theo Chủ nghĩa nghĩa d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; k&yacute; dự luật D&acirc;n chủ v&agrave; nh&acirc;n quyền Hồng K&ocirc;ng. Dư luận quốc tế cho rằng đ&acirc;y c&oacute; thể đ&acirc;y l&agrave; &ldquo;tr&ograve; chơi vương quyền&rdquo; của c&aacute;c nước lớn, m&agrave; &ldquo;nạn nh&acirc;n&rdquo; của tr&ograve; chơi n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; người d&acirc;n, những người đang bị cuốn v&agrave;o &ldquo;cơn b&atilde;o t&aacute;p ch&iacute;nh trị&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Ổn định nền tảng cho đất nước ph&aacute;t triển</strong></p> <p style="text-align:justify">Tại Việt Nam hiện nay, mặc d&ugrave; Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở kinh tế, ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội để tồn tại dưới dạng &ldquo;chủ nghĩa&rdquo;, m&agrave; mới chỉ tồn tại với t&iacute;nh c&aacute;ch l&agrave; quan điểm, tư tưởng, kh&ocirc;ng th&agrave;nh hệ thống l&yacute; luận v&agrave; chỉ biểu hiện ở ph&aacute;t ng&ocirc;n, h&agrave;nh động của một số người. V&agrave; cũng chưa trở th&agrave;nh tr&agrave;o lưu điển</p> <p style="text-align:justify">h&igrave;nh v&agrave; chưa chi phối đời sống ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội nhưng s c&oacute; nguy cơ tạo ra những hậu quả ti&ecirc;u cực nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng nhận diện v&agrave; đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời. Mức độ v&agrave; phạm vi ảnh hưởng ti&ecirc;u cực của c&aacute;c quan điểm, tư tưởng v&agrave; h&agrave;nh động của chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y đang c&oacute; nguy cơ tăng l&ecirc;n trong đời sống x&atilde; hội, c&oacute; khả năng lan rộng v&agrave; thấm s&acirc;u - trở th&agrave;nh mảnh đất m&agrave;u mỡ cho những kẻ cơ hội, mị d&acirc;n lợi dụng - n&ecirc;n rất cần nhận diện v&agrave; đấu tranh ph&ograve;ng ngừa, xử l&yacute; kịp thời, c&oacute; hiệu quả.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; thể thấy, sau hơn ba thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử. Việt Nam đ&atilde; tho&aacute;t khỏi t&igrave;nh trạng k&eacute;m ph&aacute;t triển, trở th&agrave;nh nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; thu nhập trung b&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c th&agrave;nh tựu đạt được, giống như nhiều nền kinh tế kh&aacute;c, bất b&igrave;nh đẳng, hay khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o đang c&oacute; xu hướng ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n trong x&atilde; hội. Sự ph&acirc;n ho&aacute; gi&agrave;u ngh&egrave;o c&oacute; thể nhận thấy r&otilde; n&eacute;t giữa th&agrave;nh thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n, giữa c&aacute;c nh&oacute;m d&acirc;n tộc chiếm đa số v&agrave; thiểu số, hay giữa c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế.</p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, số người si&ecirc;u gi&agrave;u tại Việt Nam đang tăng l&ecirc;n rất nhanh. Những người si&ecirc;u gi&agrave;u tuy l&agrave; nh&oacute;m chiếm thiểu số nhưng lại nắm giữ phần nhiều của cải vật chất trong x&atilde; hội, đồng thời, khoảng c&aacute;ch về thu nhập của nh&oacute;m thiểu số n&agrave;y với c&aacute;c nh&oacute;m kh&aacute;c trong x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; nh&oacute;m ngh&egrave;o nhất cũng tăng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng <sup>(6)</sup>. Ch&ecirc;nh lệch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng s tạo ra nhiều t&aacute;c động ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội, m&agrave; hệ quả trực tiếp l&agrave; gia tăng bất b&igrave;nh đẳng, nhất l&agrave; bất b&igrave;nh đẳng cơ hội, từ đ&oacute; ảnh hưởng tới khả năng dịch chuyển x&atilde; hội của người d&acirc;n l&ecirc;n c&aacute;c thang bậc kinh tế cao hơn, tạo n&ecirc;n v&ograve;ng luẩn quẩn của đ&oacute;i ngh&egrave;o, cũng như g&acirc;y t&aacute;c động kh&ocirc;ng tốt tới sự ph&aacute;t triển chung của to&agrave;n x&atilde; hội <sup>(7)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Trong t&igrave;nh huống như vậy, ch&uacute;ng ta phải hết sức cảnh gi&aacute;c chống lại sự &ldquo;hợp lưu&rdquo; của chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan v&agrave; những ph&aacute;t ng&ocirc;n, tuy&ecirc;n bố cực đoan nhưng dễ hiểu với đa số mọi người, hứa hẹn về quyền lợi cho số đ&ocirc;ng, thổi b&ugrave;ng &yacute; niệm về sự xung đột lợi &iacute;ch giữa c&aacute;c nh&oacute;m đa số v&agrave; thiểu số.</p> <p style="text-align:justify">Người y&ecirc;u nước ch&acirc;n ch&iacute;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; người cổ s&uacute;y cho chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y, cũng c&agrave;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; người ph&aacute;t ng&ocirc;n theo kiểu &ldquo;n&oacute;i cho sướng miệng&rdquo;. &Ocirc;ng cha ta từng c&oacute; c&acirc;u &ldquo;Lụt th&igrave; l&uacute;n cả l&agrave;ng&rdquo;, do đ&oacute; đấu tranh ngăn ngừa v&agrave; chống chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y x&acirc;m nhập l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n, của những người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước để bảo vệ gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; sự ph&aacute;t triển ổn định của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>HỒNG TIẾN</strong></p> <p style="text-align:right"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="margin-left:0.02in">____</p> <p style="margin-left:0.03in"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></p> <p style="margin-left:0.03in">(1) &ldquo;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, dẫn theo http://www.people.com.cn</p> <p>(2) &quot;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y cực hữu s &quot;nhấn ch&igrave;m&quot; Mỹ Latinh?&quot;, B&aacute;o Quốc tế, https://baoquocte.vn/chu-nghia-dan-tuy-cuc-huu-se-nhan-chim-my-latin 80271.html(3) Dẫn theo https://www.project-syndicate.org</p> <p>(4) Dẫn theo http://vietq.vn/nha-vat-ly-hoc-albert-einstein-va-nhung-bai-hoc-cuoc-doi rat-dang-suy-ngam-d130430.html</p> <p>(5) &ldquo;Nguy cơ gia tăng c&aacute;c nh&oacute;m cực đoan, khủng bố tại Đức&rdquo;, B&aacute;o Điện tử VTVC News, https://vtv.vn/the-gioi/nguy-co-gia-tang-cac-nhom-cuc-doan-khung-bo-tai duc-20190817145035406.htm</p> <p>(6) Theo b&aacute;o c&aacute;o của Oxfam, v&agrave;o năm 2014, 210 người si&ecirc;u gi&agrave;u ở Việt Nam (những người c&oacute; gi&aacute; trị t&agrave;i sản tr&ecirc;n 30 triệu USD), c&oacute; tổng t&agrave;i sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương với 12% GDP cả nước. Theo ước t&iacute;nh của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, trong một giờ, người gi&agrave;u nhất Việt Nam c&oacute; mức thu nhập cao hơn gần 5.000 lần so với số tiền m&agrave; nh&oacute;m 10% ngh&egrave;o nhất chi ti&ecirc;u h&agrave;ng ng&agrave;y cho c&aacute;c nhu cầu thiết yếu. Số lượng những người si&ecirc;u gi&agrave;u n&agrave;y được dự b&aacute;o s tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể, khoảng hơn 400 người v&agrave;o năm 2025, v&agrave; tiếp tục c&oacute; những ảnh hưởng nhất định tới kinh tế cả nước.</p> <p>(7) &ldquo;Ch&ecirc;nh lệch gi&agrave;u ngh&egrave;o tại Việt Nam c&oacute; xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng&rdquo;, Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin v&agrave; Dự b&aacute;o Kinh tế - X&atilde; hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Quỳnh Anh, http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21631</p> <p>(*) B&agrave;i viết c&oacute; tham khảo b&agrave;i: &ldquo;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; những cảnh b&aacute;o đối với Việt Nam&rdquo; của đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, ng&agrave;y 14-5-2018.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;