Đảng viên trẻ, Đoàn viên, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Năm 2022, Quận T&acirc;n B&igrave;nh c&oacute; 224 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự, 50 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng mọi mặt v&agrave; kh&iacute; thế hăng h&aacute;i l&ecirc;n đường nhập ngũ. Trong số đ&oacute;, c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t l&agrave; Đảng vi&ecirc;n trẻ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hăng h&aacute;i t&igrave;nh nguyện xin tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự với quyết t&acirc;m v&agrave; mong muốn được đem hết sức trẻ của m&igrave;nh để phục Tổ quốc.</strong></p> <p>Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nghe những chia sẻ của những c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự nh&eacute;:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34885/Doan%20vien%20nhap%20ngu%201.jpg" style="height:850px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34885/Doan%20vien%20nhap%20ngu%202.jpg" style="height:850px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34885/Doan%20vien%20nhap%20ngu%203.jpg" style="height:845px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34885/Doan%20vien%20nhap%20ngu%204.jpg" style="height:847px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34885/Doan%20vien%20nhap%20ngu%205.jpg" style="height:850px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>NGUỒN: QUẬN ĐO&Agrave;N T&Acirc;N B&Igrave;NH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN