Quận Phú Nhuận tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và 50 cán bộ trúng tuyển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2022), Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34834/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Năm học 2021 vừa qua l&agrave; một năm đặc biệt đối với cả nước n&oacute;i chung v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận n&oacute;i ri&ecirc;ng. Tất cả đều chung sức, đồng l&ograve;ng của người d&acirc;n c&ugrave;ng chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid-19. Hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong khu vực trường học cũng gặp những kh&oacute; khăn nhất định. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thay đổi phương thức tổ chức, chuyển sang c&aacute;c hoạt động trực tuyến, tăng cường t&iacute;nh tương t&aacute;c giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, từ đ&oacute; tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện, phấn đấu cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791412_270194415_3079480532370519_2786562372523506999_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791347_269841893_3079480552370517_6462042389534839730_n.jpg" style="height:337.79296875; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c &quot;Học sinh 3 tốt&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify">Phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; dần trở th&agrave;nh mục ti&ecirc;u, động lực quan trọng để học sinh trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục phấn đấu trở th&agrave;nh mẫu h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh t&iacute;ch cực trong học tập, t&iacute;ch cực trong r&egrave;n luyện đạo đức, lối sống, t&iacute;ch cực trong r&egrave;n luyện sức khỏe, chủ động trong tổ chức v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng.</p> <p style="text-align:center"><img class="image-editor" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2021/12/29/1640791401_270282491_3079480582370514_1730923100824506201_n.jpg" style="height:337.20703125; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao tuy&ecirc;n dương 50 gương &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; 50 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n học sinh THPT của quận nh&agrave; đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh g&oacute;p phần nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh trong cộng đồng, l&agrave; động lực mạnh mẽ để c&aacute;c cấp tiếp tục d&agrave;nh sự quan t&acirc;m, chăm lo cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;