Y bác sĩ tình nguyện miền Trung kể 'được bà con TP. Hồ Chí Minh thương lắm'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - C&aacute;c sinh vi&ecirc;n v&agrave; y b&aacute;c sĩ miền Trung đang c&oacute; những ng&agrave;y căng m&igrave;nh c&ugrave;ng người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đẩy l&ugrave;i dịch bệnh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a1.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n y v&agrave; y b&aacute;c sĩ tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho b&agrave; con quận B&igrave;nh T&acirc;n, nơi đang l&agrave; điểm n&oacute;ng dịch COVID-19 ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;y, họ đ&atilde; đ&oacute;n nhận nhiều y&ecirc;u thương của người d&acirc;n v&agrave; cũng để lại những t&igrave;nh cảm đẹp trong l&ograve;ng b&agrave; con miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mấy b&aacute;c v&ocirc; gi&uacute;p miền Nam, b&agrave; con qu&yacute; lắm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 10 ng&agrave;y v&agrave;o TP.HCM chống dịch, BS Nguyễn Gia B&igrave;nh, 29 tuổi, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế, đều đặn d&agrave;nh &iacute;t ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y chia sẻ những d&ograve;ng nhật k&yacute; chống dịch dễ thương tr&ecirc;n Facebook c&aacute; nh&acirc;n. Những mẩu chuyện anh ghi lại vừa lưu giữ kỷ niệm vừa để động vi&ecirc;n tinh thần của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện b&aacute;c sĩ B&igrave;nh c&ugrave;ng &quot;đồng đội&quot; đang tham gia lấy mẫu x&eacute;t nghiệm ở khắp c&aacute;c kiệt hẻm của quận B&igrave;nh T&acirc;n - điểm n&oacute;ng dịch COVID-19 của TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a2.png" style="height:453px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&aacute;c sĩ Nguyễn Gia B&igrave;nh c&oacute; h&ocirc;m một m&igrave;nh g&otilde; cửa từng nh&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho gần 200 người ở c&aacute;c điểm n&oacute;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhật k&yacute; của m&igrave;nh, anh lu&ocirc;n nhắc đến t&igrave;nh cảm người d&acirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c y b&aacute;c sĩ. Anh B&igrave;nh cho biết người d&acirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh rất dễ thương. C&oacute; những ng&agrave;y thấy nh&oacute;m lấy mẫu giữa trời nắng, b&agrave; con b&ecirc; nguy&ecirc;n c&aacute;i rạp ra che. C&oacute; người khệ nệ bưng b&igrave;nh nước đ&aacute; ra mời rồi ch&eacute;p miệng thương khi họ kh&ocirc;ng thể cởi bỏ lớp bảo hộ để uống nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người đ&agrave;n &ocirc;ng mắt đỏ hoe, rơm rớm khi biết c&aacute;c b&aacute;c sĩ từ miền Trung v&agrave;o hỗ trợ. &quot;Mấy b&aacute;c v&ocirc; đ&acirc;y gi&uacute;p miền Nam, b&agrave; con mừng v&agrave; qu&yacute; lắm&quot;, chỉ nghe c&acirc;u đ&oacute; th&ocirc;i m&agrave; anh qu&ecirc;n hết mệt nhọc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a3.jpg" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một c&aacute;n bộ tổ d&acirc;n phố 9, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A đ&atilde; viết t&igrave;nh cảm của người TP.Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho Huế, cảm ơn sự chi viện của y b&aacute;c sĩ miền Trung</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh B&igrave;nh chia sẻ giọng Huế n&oacute;i nặng v&agrave; đặc trưng n&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c b&agrave; con kh&ocirc;ng hiểu, nhưng kh&ocirc;ng một ai tỏ ra kh&oacute; chịu, ngược lại họ c&ograve;n rất vui vẻ v&agrave; khen giọng Huế dễ thương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;nh người gi&uacute;p vơi nỗi nhớ nh&agrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Hằng Nga, th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ Bệnh viện 199 - Bộ C&ocirc;ng an tại Đ&agrave; Nẵng, cho biết nhiều bệnh nh&acirc;n c&ograve;n tự l&agrave;m những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ để cảm ơn v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&oacute; người khi nghe m&igrave;nh v&agrave;o đ&acirc;y chi viện đ&atilde; lật đật mang một bao to&agrave;n b&aacute;nh m&igrave; đến tặng, nhiều b&agrave; con mang rau củ đến cho v&agrave; nhắn nhủ y b&aacute;c sĩ miền Trung phải thật vững v&agrave;ng, mạnh khỏe&quot;, chị Nga x&uacute;c động kể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a4.png" style="height:444px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&ocirc;ng điệp mong TP.Hồ Ch&iacute; Minh chiến thắng dịch bệnh được c&aacute;c sinh vi&ecirc;n Y - dược Huế viết l&ecirc;n đồ bảo hộ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nga l&agrave; một trong nhiều nữ y b&aacute;c sĩ viết thư xung phong l&ecirc;n đường chi viện TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Khi đi, chị phải gửi hai đứa con c&ograve;n rất nhỏ cho &ocirc;ng b&agrave; chăm nom. Những ng&agrave;y hỗ trợ TP.HCM dập dịch, t&igrave;nh cảm của b&agrave; con miền Nam khiến chị được tiếp th&ecirc;m sức mạnh, vơi phần n&agrave;o nỗi nhớ con.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a5.jpg" style="height:269px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ, kỹ thuật vi&ecirc;n tỉnh Quảng Nam ở TP.Hồ Ch&iacute; Minh hạnh ph&uacute;c khi được cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐO&Agrave;N NHẠN</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: tuoitre.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;