Chúc mừng 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(0, 26, 51); font-family:segoe ui,segoeuipc,san francisco,helvetica neue,helvetica,lucida grande,roboto,ubuntu,tahoma,microsoft sans serif,arial,sans-serif; font-size:15px">Nh&acirc;n ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) tr&acirc;n trọng gửi lời cảm ơn v&agrave; lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất đến đội ngũ ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, những người đang tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền. Ch&uacute;c mọi người thật khỏe để c&ugrave;ng gi&uacute;p Th&agrave;nh phố khỏe hơn l&uacute;c n&agrave;y!</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:rgb(0, 26, 51); font-family:segoe ui,segoeuipc,san francisco,helvetica neue,helvetica,lucida grande,roboto,ubuntu,tahoma,microsoft sans serif,arial,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34465/1-Ngay%20bao%20chi%20CM.jpg" style="height:1278px; width:900px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:rgb(0, 26, 51); font-family:segoe ui,segoeuipc,san francisco,helvetica neue,helvetica,lucida grande,roboto,ubuntu,tahoma,microsoft sans serif,arial,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34465/2.jpg" style="height:1482px; width:900px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN