Tuần lễ Văn hóa 2021 “Sóng đôi”: Trách nhiệm của người trẻ với các giá trị văn hóa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuần lễ Văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&quot; l&agrave; hoạt động trọng điểm của Đo&agrave;n trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM ch&agrave;o mừng 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2021) v&agrave; 25 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM (1996 - 2021). Tuần lễ do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM phối hợp c&ugrave;ng một số đơn vị c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tổ chức, diễn ra từ ng&agrave;y 10 - 16/1/2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuần lễ c&oacute; c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh: Ng&agrave;y hội Việt phục &ldquo;T&oacute;c xanh - Vạt &aacute;o&rdquo; tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường; tuần lễ điện ảnh &ldquo;Phim Việt Nh&acirc;n văn&rdquo; từ ng&agrave;y 11 - 15/1 với h&igrave;nh thức chiếu phim miễn ph&iacute; phục vụ sinh vi&ecirc;n tại rạp Cinestar Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TPHCM; triển l&atilde;m mỹ thuật &ldquo;D&ograve;ng chảy đ&ocirc;i mươi&rdquo; từ 12 - 14/1 với c&aacute;c t&aacute;c phẩm đặc sắc của sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM; thử th&aacute;ch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội &ldquo;N&eacute;t Việt&rdquo;, lễ bế mạc tuần lễ v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Thường thức trăm năm&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 16/1...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34146/YZQG4TTnG6545FI69bEMKfVy.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:393px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một phần nghi lễ s&aacute;ch phong Ho&agrave;ng hậu triều Nguyễn - Ảnh: Tường Vi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động nhằm t&ocirc;n vinh văn h&oacute;a Việt, mong muốn mang đến cho học sinh, sinh vi&ecirc;n đa dạng h&igrave;nh thức v&agrave; thể loại văn h&oacute;a, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; những trải nghiệm phong ph&uacute; v&agrave; cơ hội tiếp x&uacute;c nhiều hơn với c&aacute;c loại h&igrave;nh văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau. Chia sẻ về chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Huỳnh Minh Ph&uacute;c, Trưởng Ban tổ chức cho biết: &quot;Tuần lễ văn h&oacute;a 2021 &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; v&agrave; Ng&agrave;y hội Việt phục &ldquo;T&oacute;c xanh - Vạt &aacute;o&rdquo; n&oacute;i ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; những hoạt động quảng b&aacute; về văn h&oacute;a, m&agrave; đằng sau đ&oacute; c&ograve;n mang &yacute; nghĩa to lớn về tr&aacute;ch nhiệm bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a của người trẻ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a thường thức cho sinh vi&ecirc;n, hướng đến c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n văn t&iacute;ch cực&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34146/0nZ6hL38Rips7A_wxYYdtr6X.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Thường thức trăm năm&rdquo; l&agrave; sự kiện kh&eacute;p lại cho tuần lễ văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; với kh&aacute;ch mời l&agrave; nghệ sĩ, </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute; Đức Dậu </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>c&ugrave;ng nh&oacute;m </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>nhạc g&otilde; </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&ugrave; Đổng. - Ảnh: Tường Vi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức tuần lễ văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; cũng đ&atilde; trao tặng giải thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc của cuộc thi N&eacute;t Việt &ndash; cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho c&aacute;c nh&acirc;n tham gia chia sẻ những bức ảnh về c&aacute;c loại trang phục truyền thống của d&acirc;n tộc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; trao tặng 5 suất học bổng cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH T&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;