SGU: Hành trình “Chuyến xe đoàn viên” tiếp tục mang yêu thương về với yêu thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 31/01/2021, tại s&acirc;n KLF trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; diễn ra Lễ tiễn Sinh vi&ecirc;n Tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe Đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n - Xu&acirc;n T&acirc;n Sửu năm 2021. C&aacute;c chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; lăn b&aacute;nh, c&ugrave;ng 07 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đưa 123 sinh vi&ecirc;n về đ&oacute;n tết với gia đ&igrave;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p của những ng&agrave;y cuối năm. </strong></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n được tổ chức định k&igrave; v&agrave;o mỗi dịp Tết đến, xu&acirc;n về. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa nhằm hỗ trợ sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, sinh vi&ecirc;n l&agrave; con em gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n thuộc v&ugrave;ng bị ảnh hưởng của thi&ecirc;n tai, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa đang học tập tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n được về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh c&ograve;n thể hiện sự quan t&acirc;m, chia sẻ của Đảng ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n, đội ngũ C&aacute;n bộ - Vi&ecirc;n chức, sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh trường đối với sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhằm kh&iacute;ch lệ, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</p> <p style="text-align:justify">Với tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i, sự quan t&acirc;m, chia sẻ của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đối với sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, chuyến xe &yacute; nghĩa n&agrave;y đ&atilde; được duy tr&igrave; tổ chức 11 năm v&agrave; đưa hơn 3000 sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết. Tổng kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh năm nay l&agrave; <strong>250 triệu đồng. </strong>Năm nay với sự kh&oacute; khăn chung do ảnh hưởng của hạn mặn, b&atilde;o lũ v&agrave; đặc biệt l&agrave; dịch Covid-19, những chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n như thế n&agrave;y c&agrave;ng thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align:justify">Ngay từ khi triển khai chương, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 170 hồ sơ đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n từ 17 khoa. Ban Tổ chức đ&atilde; tổ chức gặp mặt, phỏng vấn v&agrave; x&eacute;t chọn 128 bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh năm 2021 với số lượng cụ thể như sau:</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh miền Trung: 123 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n: 04 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam bộ: 01 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Nh&agrave; trường tổ chức 04 chuyến xe từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đi đến c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; xa nhất l&agrave; tỉnh Nghệ An. Đi c&ugrave;ng với c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến xe l&agrave; những c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n để chăm lo, hỗ trợ ho&agrave;n to&agrave;n về ăn uống, nghỉ qua đ&ecirc;m tại c&aacute;c nh&agrave; nghỉ nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chuyến xe. Đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khu vực c&ograve;n lại, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh sẽ tặng v&eacute; xe cho c&aacute;c bạn theo gi&aacute; v&eacute; thực tế. Ngo&agrave;i việc chăm lo cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n khi tham dự chương tr&igrave;nh bao gồm tiền v&eacute; xe, tiền ăn uống trong suốt chuyến đi; mỗi bạn tham gia chương tr&igrave;nh sẽ nhận 01 phần qu&agrave; Tết v&agrave; 01 phần l&igrave; x&igrave; trị gi&aacute; <strong>hơn 300.000 đồng</strong>.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh của chương tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của buổi lễ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Văn nghệ đầu giờ </em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường,</em></p> <p style="text-align:center"><em>Trưởng Ban Tổ chức b&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/IMG_7728.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash;B&iacute; thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trao thư cảm ơn v&agrave; hoa cho đơn vị t&agrave;i trợ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/5.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thầy Phạm Ho&agrave;ng Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường&nbsp;ph&aacute;t biểu tại lễ tiễn</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/6.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Sinh vi&ecirc;n L&ecirc; Thị Hạnh &ndash; Khoa Luật đại diện sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh ph&aacute;t biểu cảm nghĩ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra mắt c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đồng h&agrave;nh c&aacute;c chuyến xe</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Qu&yacute; vị Đại biểu, Qu&yacute; Thầy, C&ocirc; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; tết v&agrave; phong bao l&igrave; x&igrave; cho sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n di chuyển l&ecirc;n xe để về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>&ldquo;Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; thứ 11 đ&atilde; lăn b&aacute;nh</em></p> <p>Với những chuyến xe ấm &aacute;p, y&ecirc;u thương, chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; cầu nối đưa c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về mọi miền qu&ecirc;, sum vầy đ&oacute;n Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Chương tr&igrave;nh hứa hẹn đem đến một c&aacute;i Tết thật sự trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>Tin v&agrave; &agrave;nh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n trường</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;