Công bố quyết định thành lập Đoàn Phường 12, Quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;27/01/2021, tại trụ sở Khối vận Phường 12, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; tổ chức Lễ c&ocirc;ng bố quyết định Th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 12 v&agrave; chỉ định Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34083/ce662a1f529ba2c5fb8a.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:506px; text-align:justify; width:675px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 12 với 22 Chi đo&agrave;n v&agrave; 267 đo&agrave;n vi&ecirc;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n 5 được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở s&aacute;p nhập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 15 v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 12 do s&aacute;p nhập đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ng&agrave;y 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; v&agrave; th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức thuộc Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34083/e60477790ffdffa3a6ec.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:506px; text-align:justify; width:675px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo Quyết định, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n chỉ định Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời Đo&agrave;n Phường 12 gồm 11 đồng ch&iacute;, chỉ định đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Th&uacute;y V&acirc;n giữ nhiệm vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thanh Thảo giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Mai Phương giữ nhiệm vụ Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THẢO HUYỀN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;