Đoàn trường Đại học Sài Gòn gặp gỡ tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT và Cuộc thi “Nhân tố trẻ tiềm năng” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 15/11/2020, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh gặp gỡ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n THPT, T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tố trẻ tiềm năng&rdquo; năm 2020. Chương tr&igrave;nh l&agrave; dịp để Đo&agrave;n trường gặp gỡ, giao lưu, ch&uacute;c mừng c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong hoạt động v&agrave; học tập để trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n của trường, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&ocirc;ng qua cuộc thi c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020 c&oacute; điều kiện được tham gia hoạt động, cọ s&aacute;t thực tiễn với m&ocirc;i trường hoạt động của trường Đại học v&agrave; qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, c&oacute; khả năng để tiếp tục kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra cả ng&agrave;y v&agrave; bắt đầu bằng buổi gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n THPT, T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường, trong đ&oacute; c&aacute;c bạn đ&atilde; được giới thiệu về trường, hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại trường v&agrave; đặt vấn đề cũng như đề xuất, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại trường. Kết th&uacute;c buổi gặp gỡ l&agrave; cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tố trẻ tiềm năng&rdquo;, tại đ&acirc;y c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020 được chia th&agrave;nh 08 đội với t&ecirc;n gọi l&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của việc đẩy mạnh x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự dẫn dắt của những người truyền lửa l&agrave; c&aacute;c anh chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n c&aacute;c thời kỳ để trải qua 05 trạm thi đầy cam go, thử th&aacute;ch về kiến thức, kỹ năng, thể lực, bản lĩnh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh l&agrave; Lễ tổng kết v&agrave; chương tr&igrave;nh lửa trại &ldquo;Tiềm năng tỏa s&aacute;ng&rdquo;, nơi c&aacute;c bạn được giao lưu văn nghệ, lửa trại cũng như đ&uacute;c kết lại chương tr&igrave;nh v&agrave; trao giải cho c&aacute;c đội thi xuất sắc nhất.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm nhấn đầy ấn tượng cho c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020, tạo dấu ấn của Đo&agrave;n &ndash; Hội trường đến c&aacute;c bạn nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn tiếp cận dễ d&agrave;ng hơn với m&ocirc;i trường Đại học cũng như cổ vũ tinh thần học tập, cống hiến của c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của chương tr&igrave;nh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chủ tọa đ&agrave;m điều h&agrave;nh chương tr&igrave;nh gặp gỡ</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Giới thiệu c&aacute;c Người truyền lửa của cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tổ trẻ tiềm năng&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đội thi tham gia c&aacute;c thử th&aacute;ch trong cuộc thi</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ tổng kết v&agrave; chương tr&igrave;nh lửa trại &ldquo;Tiềm năng tỏa s&aacute;ng&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Chụp h&igrave;nh lưu niệm</em></p> <p style="text-align:right"><strong>Tin v&agrave; ảnh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n trường</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;