Nhà Bè: Sôi nổi Vòng chung kết Hội thi hùng biện tiếng Anh “Dare to speak” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng tổ chức v&ograve;ng trực tuyến với 77 th&iacute; sinh dự thi ở 2 bảng thi, Hội thi h&ugrave;ng biện Tiếng Anh &ldquo;Dare to speak&rdquo; năm 2020 do Huyện Đo&agrave;n, Hội LHTN, Hội Đồng Đội Huyện phối hợp Trung t&acirc;m ngoại ngữ Compass tổ chức đ&atilde; thu h&uacute;t 14.873 lượt quan t&acirc;m, chia sẻ của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n trang Fanpage Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, kết quả Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra được 08 th&iacute; sinh c&oacute; b&agrave;i dự thi hay nhất v&agrave; ấn tượng nhất để tham gia v&ograve;ng thi vòng chung k&ecirc;́t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC09975.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, ấn tượng c&ugrave;ng c&aacute;c phần thi gay cấn gồm: <em>Khởi động (Warm-up); Thuyết tr&igrave;nh h&ugrave;ng biện (Group Presentation)</em>; <em>Tranh luận (Debate)</em>. 8 th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc thể hiện kiến thức, sự tự tin v&agrave; kỹ năng sử dụng tiếng Anh của bản th&acirc;n để chinh phục Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả tại V&ograve;ng Chung kết Hội thi v&agrave;o chiều ng&agrave;y 7/11/2020 tại Hội trường Huyện Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kết quả chung cuộc, Đ/c Ng&ocirc; Huỳnh Đức đến từ Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi ở Bảng c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, 01 giải nh&igrave; v&agrave; 02 giải ba lần lượt thuộc về Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thu &ndash; Đo&agrave;n x&atilde; Phước Kiển, Đ/c Trần Nguyễn Ho&agrave;ng Tuấn v&agrave; Đ/c Nguyễn Huỳnh Minh Tr&iacute; đến từ Đo&agrave;n thị trấn Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn Nguyễn Anh Thư đến từ THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi ở Bảng Trường học, 01 giải nh&igrave; v&agrave; 02 giải ba lần lượt thuộc về bạn Phạm Tuyết Nhi &ndash; Trường THCS L&ecirc; Văn Hưu, bạn Đinh Từ Bảo Vy &ndash; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m v&agrave; bạn V&otilde; Ngọc Phương H&agrave; &ndash; Trường THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00044.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00048.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức Hội thi cũng đ&atilde; trao tặng 02 Giải tập thể t&iacute;ch cực tham gia Hội thi d&agrave;nh cho Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; Trường THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng c&oacute; số lượng tham gia đ&ocirc;ng đảo nhất ở V&ograve;ng thi trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi được tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi mới cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n, thanh thiếu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tăng cường kỹ năng tiếng Anh, tự tin khi giao tiếp, thuyết tr&igrave;nh; tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh để ứng dụng v&agrave;o cuộc sống hàng ng&agrave;y; tạo nền tảng ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trong tương lai./.</span></p> <p style="text-align:right">MT</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;