Nhà Bè: Sôi nổi Vòng chung kết Hội thi hùng biện tiếng Anh “Dare to speak” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng tổ chức v&ograve;ng trực tuyến với 77 th&iacute; sinh dự thi ở 2 bảng thi, Hội thi h&ugrave;ng biện Tiếng Anh &ldquo;Dare to speak&rdquo; năm 2020 do Huyện Đo&agrave;n, Hội LHTN, Hội Đồng Đội Huyện phối hợp Trung t&acirc;m ngoại ngữ Compass tổ chức đ&atilde; thu h&uacute;t 14.873 lượt quan t&acirc;m, chia sẻ của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n trang Fanpage Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;, kết quả Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn ra được 08 th&iacute; sinh c&oacute; b&agrave;i dự thi hay nhất v&agrave; ấn tượng nhất để tham gia v&ograve;ng thi vòng chung k&ecirc;́t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC09975.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, ấn tượng c&ugrave;ng c&aacute;c phần thi gay cấn gồm: <em>Khởi động (Warm-up); Thuyết tr&igrave;nh h&ugrave;ng biện (Group Presentation)</em>; <em>Tranh luận (Debate)</em>. 8 th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc thể hiện kiến thức, sự tự tin v&agrave; kỹ năng sử dụng tiếng Anh của bản th&acirc;n để chinh phục Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; kh&aacute;n giả tại V&ograve;ng Chung kết Hội thi v&agrave;o chiều ng&agrave;y 7/11/2020 tại Hội trường Huyện Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kết quả chung cuộc, Đ/c Ng&ocirc; Huỳnh Đức đến từ Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi ở Bảng c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, 01 giải nh&igrave; v&agrave; 02 giải ba lần lượt thuộc về Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thu &ndash; Đo&agrave;n x&atilde; Phước Kiển, Đ/c Trần Nguyễn Ho&agrave;ng Tuấn v&agrave; Đ/c Nguyễn Huỳnh Minh Tr&iacute; đến từ Đo&agrave;n thị trấn Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn Nguyễn Anh Thư đến từ THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi ở Bảng Trường học, 01 giải nh&igrave; v&agrave; 02 giải ba lần lượt thuộc về bạn Phạm Tuyết Nhi &ndash; Trường THCS L&ecirc; Văn Hưu, bạn Đinh Từ Bảo Vy &ndash; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m v&agrave; bạn V&otilde; Ngọc Phương H&agrave; &ndash; Trường THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00044.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33945/DSC00048.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức Hội thi cũng đ&atilde; trao tặng 02 Giải tập thể t&iacute;ch cực tham gia Hội thi d&agrave;nh cho Đo&agrave;n x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n v&agrave; Trường THCS L&ecirc; Th&agrave;nh C&ocirc;ng c&oacute; số lượng tham gia đ&ocirc;ng đảo nhất ở V&ograve;ng thi trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi được tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi mới cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n, thanh thiếu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tăng cường kỹ năng tiếng Anh, tự tin khi giao tiếp, thuyết tr&igrave;nh; tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh để ứng dụng v&agrave;o cuộc sống hàng ng&agrave;y; tạo nền tảng ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trong tương lai./.</span></p> <p style="text-align:right">MT</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;