Ban Thường vụ Thành Đoàn phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19/10, Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức lễ ph&aacute;t động quy&ecirc;n g&oacute;p ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa, lụt, thi&ecirc;n tai với sự tham gia của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33891/qg1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh quy&ecirc;n g&oacute;p ủng hộ đồng&nbsp;b&agrave;o miền Trung đang bị thiệt hại do thi&ecirc;n tai</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t huy tinh thần truyền thống &ldquo;tương th&acirc;n tương &aacute;i&quot;, &quot;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;, hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;ph&aacute;t động đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp,&nbsp;doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức c&ugrave;ng chung tay, g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng người d&acirc;n miền Trung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết, những đ&oacute;ng g&oacute;p sẽ được hỗ trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ lụt một phần kinh ph&iacute; tiền mặt, chăm lo về thuốc men, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm cần thiết như quần &aacute;o, lương thực... Với t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh hiện nay cũng như những kh&oacute; khăn do b&atilde;o, lũ g&acirc;y ra, c&aacute;c g&oacute;i hỗ trợ sẽ gi&uacute;p b&agrave; con miền Trung phần n&agrave;o ổn định hơn cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33891/qg2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ ph&aacute;t động đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p được số tiền hơn 70 triệu đồng để ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi thi&ecirc;n tai. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh văn nghệ đặc biệt &ldquo;Thương về miền Trung&rdquo; sẽ được diễn ra v&agrave;o tối 22/10 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n để tiếp tục vận động, k&ecirc;u gọi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố quy&ecirc;n g&oacute;p, ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi thi&ecirc;n tai.</span></span></p> <p style="margin-left: 324pt; text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;