Đoàn trường ĐH Sài Gòn: Hội nghị tổng kết và triển khai chương trình công tác năm học mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 04/10, tại hội trường E cơ sở ch&iacute;nh trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức Hội nghị tổng kết C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2019 &ndash; 2020 v&agrave; triển khai Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2020 &ndash; 2021.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Văn nghệ mở đầu Hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội nghị cũng đ&atilde; triển khai những điểm cần lưu &yacute; trong chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021 bằng những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p cụ thể dựa tr&ecirc;n những nhận định kh&aacute;ch quan về ưu, khuyết điểm trong năm học 2019 &ndash; 2020.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Trần Huỳnh Nam Phương &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;triển khai chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường triển khai chương tr&igrave;nh&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; gửi quyết định v&agrave; danh s&aacute;ch 110 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; năm học 2019 &ndash; 2020 đến Đảng ủy trường. Từ đ&oacute;, Đảng ủy trường c&ugrave;ng c&aacute;c chi bộ trực thuộc sẽ tiến h&agrave;nh xem x&eacute;t, bồi dưỡng v&agrave; kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới từ nguồn Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; g&oacute;p phần thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị một c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt gửi quyết định Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đến Đảng ủy trường</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với mong muốn tạo động lực v&agrave; khơi gợi sự quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh 100% c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở năm học 2020 &ndash; 2021, đại diện của 19 Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc đ&atilde; thực hiện đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n của đơn vị m&igrave;nh tại Hội nghị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>19 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n được đăng k&yacute; thực hiện trong năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; hỗ trợ lẫn nhau trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021, đồng thời ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội ở một số địa phương. Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi cơ sở Đo&agrave;n - Một đơn vị đồng h&agrave;nh&rdquo; với mong muốn được k&yacute; kết v&agrave; x&aacute;c lập nội dung hoạt động giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n trường với c&aacute;c đơn vị l&agrave; trường Phổ th&ocirc;ng đặc biệt Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu v&agrave; c&aacute;c Đo&agrave;n phường trực thuộc Quận Đo&agrave;n 1, 3, 5, 6 v&agrave; 8 dưới sự chứng kiến của Đo&agrave;n trường v&agrave; Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thực hiện k&yacute; kết chương tr&igrave;nh&nbsp;&ldquo;Mỗi cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Một đơn vị đồng h&agrave;nh&rdquo; với c&aacute;c đơn vị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm học vừa qua l&agrave; một năm đặc biệt v&agrave; kh&oacute; qu&ecirc;n đối với tập thể c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động. Tuy nhi&ecirc;n dưới sự định hướng, hỗ trợ của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu trường, c&ugrave;ng với tinh thần quyết t&acirc;m v&agrave; sự nỗ lực, Đo&agrave;n TN &ndash; Hội SV trường đ&atilde; thay đổi phương thức tổ chức c&aacute;c hoạt động, vẫn phần n&agrave;o đảm bảo được sự đa dạng ở c&aacute;c tuyến nội dung, tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường tham gia r&egrave;n luyện, phấu đấu trở th&agrave;nh c&aacute;c gương điển h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường&nbsp;ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; chỉ đạo năm học mới</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Để ghi nhận những cố gắng, nỗ lực&nbsp;cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n cấp trường cũng như cấp cơ sở trong suốt thời gian qua,&nbsp;tại hội nghị&nbsp;đ&atilde; vinh danh v&agrave; khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong năm học qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>CLB TRUYỀN TH&Ocirc;NG ĐẠI HỌC S&Agrave;I G&Ograve;N</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;