Quận 3: Tuyên dương 91 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, s&aacute;ng 20-9, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 3 đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020 cho 91 gương ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; đặc biệt khen thưởng 22 gương điển h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(1).jpg" style="font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Th&agrave;nh Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 3;&nbsp;Vũ Thị Mỹ Ngọc &ndash; Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 91 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những đ&oacute;a hoa thơm tươi thắm thể hiện sự tri &acirc;n, xứng đ&aacute;ng với những t&igrave;nh cảm v&agrave; kỳ vọng to lớn m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; d&agrave;nh tặng cho thanh ni&ecirc;n. Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng 91 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, đồng thời gửi gắm mong muốn c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến sẽ tiếp tục phấn đấu r&egrave;n luyện hơn nữa, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng v&agrave; lu&ocirc;n giữ m&atilde;i ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(4).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 3 ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao giấy chứng nhận v&agrave; kỷ niệm chương cho 91 gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020, trong đ&oacute; đặc biệt khen thưởng 22 gương với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu trong hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những &ldquo;đ&oacute;a hoa thơm&rdquo; m&agrave; tuổi trẻ Quận 3 d&acirc;ng tặng B&aacute;c, để lu&ocirc;n thấy như B&aacute;c đang d&otilde;i theo soi s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(5).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:301px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;