Khánh thành tuyến hẻm nông thôn mới tại huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua,&nbsp;Ban chỉ huy chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Hiệp Phước tổ chức lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của đội h&igrave;nh Thường trực Nh&agrave; B&egrave; của Trường ĐH Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương thực hiện trong 20 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 11/7 đến ng&agrave;y 31/7/2020. Tuyến hẻm c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của lực lượng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Trường Cao Đẳng Giao Th&ocirc;ng Vận Tải Trung ương 3. Tuyến hẻm với chiều d&agrave;i 450m, ngang 1,2 m tại tổ 6, ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước. C&ocirc;ng tr&igrave;nh với 660 ng&agrave;y c&ocirc;ng của chiến sĩ của trường c&ugrave;ng b&agrave; con v&agrave; thanh ni&ecirc;n địa phương c&ugrave;ng hỗ trợ ho&agrave;n th&agrave;nh. Tổng kinh ph&iacute; trường hỗ trợ thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm l&agrave; 20.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/4.jpg" style="height:573px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực Nh&agrave; B&egrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm Tổ 6, ấp 4, x&atilde; Hiệp Phước.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/9.jpg" style="height:302px; width:538px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh tuyến hẻm khang trang, sạch đẹp sau 20 ng&agrave;y thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng sự hỗ trợ của b&agrave; con xung quanh tuyến hẻm v&agrave; thanh ni&ecirc;n địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/2.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực Nh&agrave; B&egrave; thực hiện dọn vệ sinh tuyến hẻm, chuẩn bị lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/3.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&iacute; &ndash; UV BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Chỉ huy trưởng chiến dịch nhận hoa v&agrave; Thư cảm ơn của l&atilde;nh đạo địa phương.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/6.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave;&nbsp;đại diện Đo&agrave;n trường&nbsp;tiến h&agrave;nh nghi thức cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/8.jpg" style="height:420px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh với hơn 600 ng&agrave;y c&ocirc;ng của lực lượng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&agrave;u h&egrave; xanh của trường ĐH Mở TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n địa phương, c&aacute;c đơn vị thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33725/5.jpg" style="height:373px; width:560px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh thường trực huyện Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm tại X&atilde; Hiệp Phước, đội h&igrave;nh Thường trực tại tỉnh Kon Tum của trường c&ograve;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh như: hỗ trợ x&acirc;y dựng 01 s&acirc;n trường tiểu học rộng 40m2, tại x&atilde; Đăk Na, huy&ecirc;̣n Tu Mơ Rong với kinh ph&iacute; 20 triệu đồng; thực hiện x&acirc;y dựng v&agrave; mở rộng tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n 2km tại x&atilde; Đăk Na, huyện Tu Mơ R&ocirc;ng. Tại tỉnh Tiền Giang, chiến dịch thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 2 tuyến đường tại x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a Đ&ocirc;ng v&agrave; X&atilde; Hưng Thạnh, Huyện T&acirc;n Phước, Tiền Giang tổng kinh ph&iacute; thực hiện l&agrave; 20 triệu đồng. Thực hiện x&acirc;y mới 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương tại Tiền Giang với kinh ph&iacute; 40.000.000 đồng v&agrave; 01 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn ở quận G&ograve; Vấp, TP.HCM với kinh ph&iacute; hỗ trợ thực hiện l&agrave; 10.000.000 đồng. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang trong giai đoạn ho&agrave;n th&agrave;nh để b&agrave;n giao cho c&aacute;c đơn vị. Trong cao điểm chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, c&aacute;c chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH Mở TP.HCM đ&atilde; thực hiện nhiều phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa, mang lại lợi &iacute;ch kinh tế, g&oacute;p phần t&ocirc; đẹp th&ecirc;m diện mạo n&ocirc;ng th&ocirc;n mới cho c&aacute;c địa phương v&agrave; lan tỏa &yacute; nghĩa tốt đẹp trong x&atilde; hội.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;