Trang bị kỹ năng nhận diện tin giả (Fake News)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y truyền thống Tuy&ecirc;n gi&aacute;o của Đảng (01/8/1930 &ndash; 01/8/2020), Chi bộ, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Nhận diện tin giả (Fake news)&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33702/IMG_0482.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chuy&ecirc;n đề <strong>&ldquo;Nhận diện tin giả (Fake news)&rdquo;&nbsp;</strong>do Nh&agrave; b&aacute;o Ho&agrave;ng Anh Tuấn &ndash; Trưởng Cơ quan thường tr&uacute; Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, hướng dẫn đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;ch ph&acirc;n biệt, nhận biết tin giả tr&ecirc;n mạng điện tử v&agrave; c&aacute;ch ứng xử, kỹ năng xử l&yacute; khi gặp những th&ocirc;ng tin sai sự thật, tin giả tr&ecirc;n mạng điện tử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua chuy&ecirc;n đề đ&atilde; g&oacute;p phần trang bị những kỹ năng cần thiết cho đảng vi&ecirc;n Chi bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng 2, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;nhận diện th&ocirc;ng tin sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch, th&ocirc;ng tin độc hại tr&ecirc;n mạng điện tử; từ đ&oacute; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của những người cộng sản trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i những luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, đặc biệt l&agrave; trước thềm đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe frameborder="0" height="100%" src="https://streamable.com/e/9d212y" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;" width="100%"></iframe></div> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN DƯƠNG &ndash; DŨNG AL</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;