Tuổi trẻ quận Thủ Đức: Mỗi ngọn nến thắp sáng - Vạn tấm lòng tri ân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="form-group row static-info" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; border-radius: 0px !important;"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tối ng&agrave;y 26/7/2020, hơn 1000 ngọn nến tuổi trẻ tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ được thắp s&aacute;ng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).</span>&nbsp;</div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/1.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp nối đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; của d&acirc;n tộc, Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ được Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tổ chức nhằm thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Quận nh&agrave; đối với thế hệ cha anh, c&aacute;c bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, thương binh, bệnh binh, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/3.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Lễ thắp nến tri &acirc;n c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy; đồng ch&iacute; Phạm Văn Linh &ndash; UV.BTV, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Thọ Truyền &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng ch&iacute; Phan Thị Kinh Sinh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy; đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền &ndash; Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Tr&iacute; Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Phạm Ho&agrave;i Minh T&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Luận &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận; đồng ch&iacute; Chu Hồng Ki&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại cổ phần Qu&acirc;n Đội chi nh&aacute;nh Thủ Đức; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thường vụ, Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n, Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị phối hợp trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/5.jpg" style="height:1128px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, th&agrave;nh k&iacute;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; k&iacute;nh cẩn đặt v&ograve;ng hoa, d&acirc;ng n&eacute;n hương thơm tưởng nhớ c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ &ndash; những người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Thủ Đức anh h&ugrave;ng đ&atilde; anh dũng hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng, bảo vệ tổ quốc. V&agrave; cũng trong khoảnh khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng ấy, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy đ&atilde; thắp s&aacute;ng ngọn lửa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng để tưởng nhớ đến c&aacute;c đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o đ&atilde; chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng v&igrave; nền độc lập tự do của Tổ quốc v&agrave; truyền ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/6.jpg" style="height:500px; width:751px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại diện cho thế hệ trẻ Quận nh&agrave; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;u biểu l&agrave; h&igrave;nh ảnh đại diện cho c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n quận Thủ Đức đ&atilde; c&ugrave;ng tiếp nhận ngọn lửa truyền thống ấy v&agrave; nguyện một l&ograve;ng vững tin đi theo con đường m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, lu&ocirc;n rực ch&aacute;y ngọn lửa tinh thần kh&aacute;t khao, cống hiến, sẵn s&aacute;ng đi đến bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần, mang nhiệt huyết, sức khỏe t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/7.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; cũng tại buổi lễ, bạn B&ugrave;i Thị Minh Ch&acirc;u l&agrave; đảng vi&ecirc;n vừa được kết nạp ở tuổi 18 thay mặt tuổi trẻ Thủ Đức ph&aacute;t biểu tưởng niệm v&agrave; tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ như một lời hứa quyết t&acirc;m tiếp bước truyền thống cha anh, tuổi trẻ Thủ Đức đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong quận kh&ocirc;ng ngừng tổ chức c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33665/8.jpg" style="height:500px; width:751px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ngọn nến tri &acirc;n thể hiện l&ograve;ng biết ơn, t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ với những chiến sỹ đ&atilde; ng&atilde; xuống, tất cả l&agrave; nguồn động lực, sức mạnh trao truyền cho thế hệ mai sau vươn l&ecirc;n, cống hiến, x&acirc;y dựng, bảo vệ qu&ecirc; hương, đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;