10 năm Tiếp sức người lao động: Điểm tựa của người lao động nghèo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YES Center nhận một nhiệm vụ &ldquo;kh&oacute; nhằn&rdquo; suốt 10 năm qua: chủ động tiếp cận người lao động ngh&egrave;o từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh l&ecirc;n TP.HCM t&igrave;m việc l&agrave;m để họ kh&ocirc;ng bị rơi v&agrave;o bẫy lừa đảo của c&ograve; việc l&agrave;m.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33597/1.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Ch&iacute; C&ocirc;ng - phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m bến xe Miền Đ&ocirc;ng - hướng dẫn b&aacute;c xe &ocirc;m đưa người lao động đến c&ocirc;ng ty phỏng vấn - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TP.HCM kh&ocirc;ng thiếu những mạng tuyển dụng, c&aacute;c ng&agrave;y hội việc l&agrave;m nhưng YES Center nhận một nhiệm vụ &ldquo;kh&oacute; nhằn&rdquo; suốt 10 năm qua: chủ động tiếp cận người lao động ngh&egrave;o từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh l&ecirc;n TP.HCM t&igrave;m việc l&agrave;m để họ kh&ocirc;ng bị rơi v&agrave;o bẫy lừa đảo của c&ograve; việc l&agrave;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m của Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n (YES Center - trực thuộc Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) được lập ra ở c&aacute;c bến xe cửa ng&otilde; của TP.HCM như Miền Đ&ocirc;ng, Miền T&acirc;y, Ng&atilde; tư Ga, An Sương... như những chốt &quot;đ&oacute;n đầu&quot; người lao động từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>M&agrave;u &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện ở bến xe</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10h s&aacute;ng, xe cập v&agrave;o khu vực trả kh&aacute;ch của bến xe Miền T&acirc;y, anh V&otilde; Văn T&agrave;i (29 tuổi, qu&ecirc; C&agrave; Mau) v&aacute;c c&aacute;i bal&ocirc; với v&agrave;i bộ quần &aacute;o cũ bước xuống xe.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;ch chỗ anh xuống xe v&agrave;i bước ch&acirc;n l&agrave; một tấm bảng lớn chỉ dẫn giới thiệu việc l&agrave;m. Tho&aacute;ng thấy anh ngập ngừng đứng trước bảng th&ocirc;ng tin, một bạn mặc &aacute;o xanh liền đến hỏi han v&agrave; mời v&agrave;o văn ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn &aacute;o xanh ấy l&agrave; Nguyễn Ch&iacute; C&ocirc;ng (32 tuổi) - người phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m của YES Center ở bến xe Miền T&acirc;y. Khi biết anh T&agrave;i vừa từ qu&ecirc; l&ecirc;n t&igrave;m việc, C&ocirc;ng hỏi t&ecirc;n tuổi, c&ocirc;ng việc rồi đưa cho anh một mẫu đơn điền th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n. &quot;T&ocirc;i l&agrave;m c&ocirc;ng ty gi&agrave;y nhưng do dịch bệnh n&ecirc;n thất nghiệp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về qu&ecirc; v&agrave;i ng&agrave;y giờ l&ecirc;n lại kiếm việc l&agrave;m. Tiền bạc giờ cạn hết rồi, kh&ocirc;ng c&oacute; đủ tiền để thu&ecirc; ph&ograve;ng ở nữa. Điện thoại cũng đi cầm để c&oacute; tiền đi xe&quot;, anh T&agrave;i kể. Như đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm, C&ocirc;ng hỏi: &quot;Anh c&oacute; cần chỗ l&agrave;m bao ăn, bao ở kh&ocirc;ng?&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được c&aacute;i gật đầu của anh T&agrave;i, C&ocirc;ng bật m&aacute;y t&iacute;nh l&ecirc;n d&ograve; một l&uacute;c rồi th&ecirc;m một c&acirc;u nữa: &quot;Anh c&oacute; hồ sơ chưa? Anh đủ sức để chạy xe giao h&agrave;ng kh&ocirc;ng?&quot;. Khi anh T&agrave;i đ&atilde; đồng &yacute; c&ocirc;ng việc chạy xe giao h&agrave;ng ở một c&ocirc;ng ty, C&ocirc;ng gọi điện thoại cho bộ phận tuyển dụng rồi chạy đi t&igrave;m xe &ocirc;m, đưa địa chỉ để chở anh đến c&ocirc;ng ty nhận việc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; C&ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m suốt nhiều năm qua tại văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m của YES Center ở bến xe Miền T&acirc;y. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những văn ph&ograve;ng đầu ti&ecirc;n được th&agrave;nh lập kể từ khi chương tr&igrave;nh Tiếp sức người lao động ra đời.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Văn ph&ograve;ng 10 năm th&igrave; C&ocirc;ng cũng đ&atilde; b&aacute;m trụ ở nơi n&agrave;y suốt 7 năm qua. &quot;Văn ph&ograve;ng được bố tr&iacute; nằm ngay điểm đ&oacute;n trả kh&aacute;ch để người lao động c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nh&igrave;n thấy ngay khi xuống xe, hạn chế bị dẫn dắt bởi c&ograve; việc l&agrave;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&acirc;y khi chưa c&oacute; văn ph&ograve;ng th&igrave; lừa đảo việc l&agrave;m nhiều lắm. Người lao động bước ch&acirc;n xuống xe l&agrave; bọn họ tiếp cận, mời mọc. Ở qu&ecirc; mới l&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; th&ocirc;ng tin n&ecirc;n người lao động rất dễ bị lừa.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve; việc l&agrave;m sẽ thu ph&iacute;, giữ CMND v&agrave; giới thiệu những c&ocirc;ng việc thường l&agrave; rất nặng nhọc hoặc kh&ocirc;ng đ&uacute;ng như nguyện vọng của người lao động. Nếu người lao động chịu kh&ocirc;ng nổi bỏ việc v&agrave; muốn lấy lại CMND th&igrave; phải c&oacute; tiền chuộc&quot;, C&ocirc;ng cho biết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10 năm bền bỉ</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m ở bến xe Miền T&acirc;y l&agrave; 1 trong 9 văn ph&ograve;ng được bố tr&iacute; ở 4 bến xe cửa ng&otilde; TP.HCM, Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức), Nh&agrave; văn h&oacute;a Thiếu nhi Q.Thủ Đức, Nh&agrave; văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n (Q.3), Trường cao đẳng Kinh tế TP. HCM v&agrave; Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (Q.7).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;V&agrave;o thời điểm 10 năm trước, khi nạn c&ograve; mồi lao động, lừa đảo kiểu &quot;việc nhẹ, lương cao&quot; ng&agrave;y c&agrave;ng nặng nề th&igrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; c&oacute; s&aacute;ng kiến thực hiện chương tr&igrave;nh Tiếp sức người lao động với c&aacute;c văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m tư vấn việc l&agrave;m miễn ph&iacute;, hỗ trợ đưa người lao động đến c&aacute;c c&ocirc;ng ty để trực tiếp xin việc, giới thiệu nh&agrave; trọ...&quot;, anh Nguyễn Quang Cường - gi&aacute;m đốc YES Center - giới thiệu về sự ra đời của chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ th&agrave;nh lập c&aacute;c văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m hoạt động thường xuy&ecirc;n, chương tr&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đợt cao điểm tiếp sức người lao động ở c&aacute;c bến xe, cử t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n &quot;&aacute;o xanh&quot; cầm biển đ&oacute;n ở c&aacute;c khu vực cửa xe để tiếp cận người lao động &quot;nhanh nhất&quot; trước khi c&ograve; việc l&agrave;m kịp ra tay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 năm qua, những th&agrave;nh vi&ecirc;n &aacute;o xanh b&aacute;m trụ hằng ng&agrave;y ở c&aacute;c văn ph&ograve;ng để tiếp đ&oacute;n người lao động vẫn bền bỉ mang đến những chia sẻ, hỗ trợ đầy nghĩa t&igrave;nh. Người lao động đến t&igrave;m việc kh&ocirc;ng bị thu bất kỳ khoản ph&iacute; n&agrave;o.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c văn ph&ograve;ng ng&agrave;y một được nhiều người biết tới. Ở văn ph&ograve;ng bến xe Miền Đ&ocirc;ng, nhiều b&aacute;c t&agrave;i xế xe kh&aacute;ch, xe bu&yacute;t, xe &ocirc;m trở th&agrave;nh những người tư vấn, giới thiệu người lao động. &quot;Văn ph&ograve;ng c&oacute; cả những ch&uacute; xe &ocirc;m đồng h&agrave;nh hỗ trợ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng &iacute;t người ở c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận l&ecirc;n TP.HCM xin việc c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute; tiền để đi xe &ocirc;m đến c&ocirc;ng ty nộp hồ sơ phỏng vấn, ch&uacute;ng t&ocirc;i kết nối để c&ocirc;ng ty trực tiếp hỗ trợ tiền xe, hoặc tự bỏ tiền t&uacute;i ra hay nhờ c&aacute;c anh xe &ocirc;m hỗ trợ chở miễn ph&iacute; đến c&ocirc;ng ty&quot;, anh Đỗ Đức Ch&iacute;nh - phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng giới thiệu việc l&agrave;m bến xe Miền Đ&ocirc;ng - chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kết nối tận nơi&nbsp;để hỗ trợ người lao động</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Quang Cường - gi&aacute;m đốc YES Center - cho biết ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh Tiếp sức người lao động được tổ chức hằng năm kết nối với 30 tỉnh th&agrave;nh, c&aacute;c trung t&acirc;m dịch vụ việc l&agrave;m của c&aacute;c tỉnh, c&aacute;c doanh nghiệp tuyển dụng để hỗ trợ việc l&agrave;m, YES Center c&ograve;n tổ chức nhiều hoạt động kết nối tuyển dụng đa dạng kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể như: app Si&ecirc;u thị việc l&agrave;m, chương tr&igrave;nh vi&ecirc;̣c làm thời vụ t&ecirc;́t, vi&ecirc;̣c làm hè cho sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c ng&agrave;y hội tuyển dụng tại c&aacute;c trường đại học, cao đẳng cho sinh vi&ecirc;n chuẩn bị tốt nghiệp ra trường v&agrave; chương tr&igrave;nh việc l&agrave;m cho bộ đội xuất ngũ v&agrave; chiến sĩ c&ocirc;ng an ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay lễ ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tiếp sức người lao động được tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng nay 11-7, tại Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc gia TP.HCM c&ugrave;ng với s&agrave;n giao dịch việc l&agrave;m, tổ chức phỏng vấn trực tiếp giữa người lao động v&agrave; nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>THEO VŨ THỦY (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;