Đại học Y Dược TP "rinh" về 05 giải Nhất tại Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/7, tại Lễ tổng kết v&agrave; trao giải cuộc thi Olympic sinh học sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ I &ndash; năm 2020, c&aacute;c th&iacute; sinh của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc mang về cho đội nh&agrave; 5/6 giải Nhất chung cuộc của cuộc&nbsp;thi.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33595/khaimaiolympic.jpg" style="height:479px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Lễ khai mạc cuộc thi</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ nhất diễn ra từ ng&agrave;y 10 đến 12/7 do Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n phối hợp với Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật Việt Nam, Hội c&aacute;c ng&agrave;nh Sinh học Việt Nam tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự c&oacute; 55 th&iacute; sinh đến từ 11 trường đại học, học viện tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. C&aacute;c th&iacute; sinh trải qua hai phần thi l&agrave; l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh. Đ&acirc;y được xem l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, động vi&ecirc;n tinh thần học tập m&ocirc;n Sinh học của sinh vi&ecirc;n. Qua cuộc thi cũng nhằm tuyển chọn những sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhằm tạo nguồn đ&agrave;o tạo lực lượng c&aacute;n bộ khoa học c&oacute; tr&igrave;nh độ cao.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 02 ng&agrave;y thi nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; hiệu quả, đo&agrave;n th&iacute; sinh mang m&agrave;u &aacute;o của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh do TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Bộ m&ocirc;n Sinh học v&agrave; BS Hồ Ngọc Lợi - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường phụ tr&aacute;ch đ&atilde; mang vinh quang về cho đội nh&agrave; với 5 trong tổng số 6 giải Nhất của Cuộc thi:&nbsp;<br /> 1. Hồ Gia Huy - RHM2017<br /> 2. L&ecirc; Bảo Tr&acirc;n - Y2018<br /> 3. H&agrave; Quốc H&ugrave;ng - Y2016<br /> 4. C&aacute;i Trọng Viễn - Y2018<br /> 5. Triệu Phan Thế Phương - Y2019</span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, sinh vi&ecirc;n Triệu Phan Thế Phương mặc d&ugrave; l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất nhưng đ&atilde; nỗ lực v&agrave; đạt giải xuất sắc &quot;th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất&quot; cuộc thi được nhận bằng Bằng khen của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đơn vị cũng nhận được Bằng khen của Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật Việt Nam về th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong cuộc thi lần n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33595/img1038.jpg" style="height:395px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Đại học Y Dược TP. HCM đạt 5 tr&ecirc;n tổng số 6 giải nhất</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; năm đầu ti&ecirc;n cuộc thi Olympic Sinh học Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc - một s&acirc;n chơi mới, bổ &iacute;ch v&agrave; hấp dẫn được tổ chức, mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục được duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển về quy m&ocirc; lẫn h&igrave;nh thức trong c&aacute;c năm tới để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng như tr&ecirc;n cả nước y&ecirc;u th&iacute;ch lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu sinh học, khoa học sự sống c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm v&agrave; tỏa s&aacute;ng với ch&iacute;nh đam m&ecirc; của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN LỰC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;