Đại học Y Dược TP "rinh" về 05 giải Nhất tại Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12/7, tại Lễ tổng kết v&agrave; trao giải cuộc thi Olympic sinh học sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ I &ndash; năm 2020, c&aacute;c th&iacute; sinh của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc mang về cho đội nh&agrave; 5/6 giải Nhất chung cuộc của cuộc&nbsp;thi.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33595/khaimaiolympic.jpg" style="height:479px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Lễ khai mạc cuộc thi</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ nhất diễn ra từ ng&agrave;y 10 đến 12/7 do Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n phối hợp với Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật Việt Nam, Hội c&aacute;c ng&agrave;nh Sinh học Việt Nam tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự c&oacute; 55 th&iacute; sinh đến từ 11 trường đại học, học viện tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. C&aacute;c th&iacute; sinh trải qua hai phần thi l&agrave; l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh. Đ&acirc;y được xem l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, động vi&ecirc;n tinh thần học tập m&ocirc;n Sinh học của sinh vi&ecirc;n. Qua cuộc thi cũng nhằm tuyển chọn những sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhằm tạo nguồn đ&agrave;o tạo lực lượng c&aacute;n bộ khoa học c&oacute; tr&igrave;nh độ cao.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 02 ng&agrave;y thi nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; hiệu quả, đo&agrave;n th&iacute; sinh mang m&agrave;u &aacute;o của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh do TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Bộ m&ocirc;n Sinh học v&agrave; BS Hồ Ngọc Lợi - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường phụ tr&aacute;ch đ&atilde; mang vinh quang về cho đội nh&agrave; với 5 trong tổng số 6 giải Nhất của Cuộc thi:&nbsp;<br /> 1. Hồ Gia Huy - RHM2017<br /> 2. L&ecirc; Bảo Tr&acirc;n - Y2018<br /> 3. H&agrave; Quốc H&ugrave;ng - Y2016<br /> 4. C&aacute;i Trọng Viễn - Y2018<br /> 5. Triệu Phan Thế Phương - Y2019</span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, sinh vi&ecirc;n Triệu Phan Thế Phương mặc d&ugrave; l&agrave; sinh vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất nhưng đ&atilde; nỗ lực v&agrave; đạt giải xuất sắc &quot;th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất&quot; cuộc thi được nhận bằng Bằng khen của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đơn vị cũng nhận được Bằng khen của Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật Việt Nam về th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong cuộc thi lần n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33595/img1038.jpg" style="height:395px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Đại học Y Dược TP. HCM đạt 5 tr&ecirc;n tổng số 6 giải nhất</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; năm đầu ti&ecirc;n cuộc thi Olympic Sinh học Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc - một s&acirc;n chơi mới, bổ &iacute;ch v&agrave; hấp dẫn được tổ chức, mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục được duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển về quy m&ocirc; lẫn h&igrave;nh thức trong c&aacute;c năm tới để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng như tr&ecirc;n cả nước y&ecirc;u th&iacute;ch lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu sinh học, khoa học sự sống c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm v&agrave; tỏa s&aacute;ng với ch&iacute;nh đam m&ecirc; của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN LỰC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;