Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Nơi mài sắc tư duy lý luận của giới trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ngay trong trang b&igrave;a của cuốn s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n d&ugrave;ng l&agrave;m t&agrave;i liệu đ&agrave;o tạo những chiến sĩ c&aacute;ch mạng đầu ti&ecirc;n của Đảng - t&aacute;c phẩm&nbsp;&ldquo;Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo;&nbsp;v&agrave; sau n&agrave;y, nhiều lần Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhắc lại di huấn của L&ecirc;nin: &ldquo;<em>Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng, th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng</em>&rdquo;</strong><a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a><strong>. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/8a6c36171b15e64bbf04.jpg" style="height:351px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020 (do Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đăng cai tổ chức) -&nbsp;Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><strong>Điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&yacute; luận tiền phong ấy, theo B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin. Người căn dặn c&aacute;n bộ phải &ldquo;học tập tinh thần của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học tập lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin để &aacute;p dụng lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p ấy m&agrave; giải quyết tốt những vấn đề thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo;<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tư c&aacute;ch l&agrave; đội hậu bị của Đảng, l&agrave; nguồn cung cấp nhiều nhất v&agrave; trực tiếp nhất đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của m&igrave;nh cho Đảng, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh tựu trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ngo&agrave;i việc thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo, đ&atilde; từ l&acirc;u, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, đưa ra nhiều giải ph&aacute;p để khuyến kh&iacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ học tập, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận&rdquo; &ndash; PGS.TS Vũ T&igrave;nh - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng&nbsp;trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; theo thầy, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ l&agrave; một trong những s&aacute;ng kiến hiệu quả n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Ch&iacute; Minh trước đ&acirc;y, năm 2001, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&iacute; điểm th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cấp th&agrave;nh (giao cho Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n chủ tr&igrave; v&agrave; tổ chức hoạt động) v&agrave; một số c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tại c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; tương đương, đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận v&agrave; trang bị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về thế giới quan v&agrave; phương ph&aacute;p h&agrave;nh động thực tiễn theo chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến nay, gần 20 năm triển khai, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tại c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n tiếp tục được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển; trong đ&oacute; c&oacute; 55 c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ hoạt động hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/Sinh%20hoat%20CLB%20LLT.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tại N&uacute;i Dinh&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><strong>Hun đ&uacute;c truyền thống, x&acirc;y niềm tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong 14 c&acirc;u lạc bộ được th&agrave;nh lập từ sau khi c&oacute; chủ trương của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hoạt động xuy&ecirc;n suốt từ năm 2000 đến nay. &ldquo;<em>C&acirc;u lạc bộ thường xuy&ecirc;n tổ chức cuộc thi Kết nối trẻ, cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức kinh tế - ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội &ldquo;COEUS&rdquo;, những buổi &ocirc;n tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. C&acirc;u lạc bộ c&ograve;n thường xuy&ecirc;n tổ chức thi tuyển th&agrave;nh vi&ecirc;n mới 02 lần/ 01 năm, hiện nay c&acirc;u lạc bộ đang c&oacute; 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt; trang cộng đồng của c&acirc;u lạc bộ c&oacute; hơn 6.400 lượt th&iacute;ch v&agrave; theo d&otilde;i&rdquo; </em>- bạn Nguyễn Tiến Th&agrave;nh, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi l&yacute; luận, học thuật như: hội thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Nh&agrave; l&yacute; luận trẻ&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n), hội thi &ldquo;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n trường Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM), hội thi &ldquo;Ch&acirc;n dung nh&agrave; l&atilde;nh đạo 4.0&rdquo; - Leadership 4.0 (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận Trẻ trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II), hội thi Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị chủ đề &ldquo;X&acirc;y l&yacute; tưởng - Vững niềm tin&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu t&aacute;c phẩm Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 3), hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n tương lai&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV), s&acirc;n chơi &ldquo;Thử t&agrave;i l&yacute; luận&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh),&hellip; Qua c&aacute;c s&acirc;n chơi l&yacute; luận, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; chọn ra những t&agrave;i năng diễn thuyết, l&agrave; người truyền cảm hứng lan tỏa niềm tin ch&iacute;nh trị cho giới trẻ tại địa phương, đơn vị. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/sinh%20hoat.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>H&igrave;nh thức thảo luận nh&oacute;m của một c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c buổi sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ, từ kinh nghiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, theo ThS T&ocirc; Thị Hạnh Nh&acirc;n &ndash; Giảng vi&ecirc;n Khoa Gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ, giải Nhất bảng B Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ III của Trung ương Đo&agrave;n: <em>&ldquo;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu truyền thống c&aacute;ch mạng tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a, địa chỉ đỏ để tạo cảm x&uacute;c, khơi gợi những k&yacute; ức về một thời chiến đấu anh dũng của c&aacute;c thế hệ đi trước cho c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n. C&aacute;c bạn sẽ c&oacute; chất liệu để tuy&ecirc;n truyền tại chi đo&agrave;n, lớp học của m&igrave;nh một c&aacute;ch sống động hơn</em>&rdquo;. Do đ&oacute;, Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường đ&atilde; x&aacute;c lập c&aacute;c địa điểm, nh&acirc;n vật, c&acirc;u chuyện để tạo n&ecirc;n những chuy&ecirc;n đề cho th&agrave;nh vi&ecirc;n theo từng th&aacute;ng, từng qu&yacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương tự thế, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; chọn c&aacute;ch tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo;. Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; cho biết về địa điểm tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; những nơi gắn với truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh như: Khu di t&iacute;ch Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (Huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre), Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định (Huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Di t&iacute;ch Khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (Tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, c&acirc;u lạc bộ chọn chuy&ecirc;n đề cụ thể để th&agrave;nh vi&ecirc;n thảo luận<a name="_GoBack"></a> v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ cứu nước. Trong hệ thống c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, ri&ecirc;ng C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; l&agrave; c&acirc;u lạc bộ được Ban Thường vụ Quận ủy quan t&acirc;m th&agrave;nh lập từ năm 2006 v&agrave; giao đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy l&agrave;m chủ nhiệm. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ đều c&oacute; những c&aacute;ch tổ chức hoạt động s&aacute;ng tạo, mang dấu ấn ri&ecirc;ng, nhưng tựu trung, nhiệm vụ của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ đều thể hiện r&otilde; n&eacute;t vai tr&ograve; truyền cảm hứng gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n say m&ecirc;, hiểu thấu đ&aacute;o chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, để những người cộng sản trẻ m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tiễn x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ đất nước.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><strong>HỘI NGỘ NHỮNG NH&Agrave; L&Yacute; LUẬN TRẺ</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/d291803e192be475bd3a.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#cc0033"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh lưu niệm với Đo&agrave;n đại biểu Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>Từ ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 13/6/2020, đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh do đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde;&nbsp;tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020 tại th&agrave;nh phố Vũng T&agrave;u v&agrave; huyện C&ocirc;n Đảo (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Li&ecirc;n hoan được tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; do Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đăng cai tổ chức.&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>C&ugrave;ng với sự tham gia của Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;B&igrave;nh Dương, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em><em>B&igrave;nh Phước, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em><em>B&igrave;nh Thuận, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em>&nbsp;<em>Đồng Nai, Tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh,&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>Tại đ&acirc;y, đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương, tham quan Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n đảo, tham gia tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng&rdquo;; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc&rdquo;; c&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động tham gia c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c h&ograve;n, c&aacute;c trạm, tổ kiểm l&acirc;m, Vườn Quốc gia C&ocirc;n Đảo&hellip;&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="color:#cc0033">Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; đại diện C&acirc;u lạc bộ Tiếp lửa trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT TNHH MTV, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&quot; trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n,&nbsp; C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 4, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức.</span></em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> <div> <hr /> <div id="edn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px"><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> -&nbsp; Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;L&agrave;m g&igrave;?&rdquo;, L&ecirc;nin viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;, L&ecirc;nin: To&agrave;n tập, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1975, t.6, tr.30.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px">- Trang b&igrave;a của t&aacute;c phẩm Đường K&aacute;ch mệnh, Hồ Ch&iacute; Minh viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh, th&igrave; kh&ocirc;ng k&oacute; k&aacute;ch mệnh vận động &hellip; Chỉ k&oacute; theo l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh tiền fong, đảng k&aacute;ch mệnh mới l&agrave;m nổi tr&aacute;ch nhiệm k&aacute;ch mệnh tiền fong&rdquo; , Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.279.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px">- Trong diễn văn khai mạc Lớp học l&yacute; luận Kh&oacute;a I Trường Nguyễn &Aacute;i Quốc, ng&agrave;y 07/9/1957, B&aacute;c viết: &ldquo;L&yacute; luận quan trọng với Đảng như thế n&agrave;o? L&ecirc;nin, người thầy vĩ đại của ch&uacute;ng ta đ&atilde; t&oacute;m tắt sự quan trọng của l&yacute; luận trong mấy c&acirc;u như sau: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;,Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.11, tr.93.</span></p> </div> <div id="edn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px"><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a>Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.95.</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;