Tuyên dương 130 gương Đảng viên trẻ tiêu biểu và Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Ng&agrave;y 07/6, Lễ Tuy&ecirc;n dương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; Thanh ni&ecirc;n Kinh tế - Luật l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020 diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật với sự tham gia hơn 130 thanh ni&ecirc;n xuất sắc, ti&ecirc;u biểu trong nhiều lĩnh vực v&agrave; hơn 200 sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0526.JPG" style="height:433px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Đến tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng; Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt &ndash; UV.BCH, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, c&aacute;c Ban phụ tr&aacute;ch Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; Qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện Chi ủy - Chủ nhiệm Khoa c&ugrave;ng tham dự tuy&ecirc;n dương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0507.JPG" style="height:395px; width:630px" /></span><br /> <em>Qu&yacute; kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm tại kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y tư liệu về B&aacute;c</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 109 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2020); ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ IV (2020 &ndash; 20205) c&aacute;c cấp v&agrave; hướng đến ch&agrave;o mừng 20 năm ng&agrave;y truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (06/11/2000 &ndash; 06/11/2020).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0562.JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường</span></em><br /> <em><span style="font-size:14px"><em><span style="font-size:14px">th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o về c&aacute;c hoạt động học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></em></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; Thanh ni&ecirc;n Kinh tế - Luật l&agrave;m theo lời B&aacute;c l&agrave; ng&agrave;y hội t&ocirc;n vinh những người trẻ xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; v&agrave; đang ng&agrave;y đ&ecirc;m học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến cho qu&ecirc; hương đất nước bằng sức trẻ v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết với to&agrave;n bộ tr&iacute; tuệ v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0604.JPG" style="height:419px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center">Vinh danh c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh<br /> <span style="font-size:14px">l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;cấp ĐHQG-HCM v&agrave; cấp th&agrave;nh phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của 130 gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020. Đồng thời, theo đồng ch&iacute;, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, học tập s&acirc;u sắc chuy&ecirc;n đề năm 2020 về &ldquo;Tăng cường khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải tiếp tục ra sức học tập, nghi&ecirc;n cứu để kịp thời đ&oacute;n đầu những sự chuyển biến v&agrave;o thời kỳ b&igrave;nh thường mới sau đại dịch covid-19 v&agrave; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0581.JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường ph&aacute;t biểu tại Lễ tuy&ecirc;n dương</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, cần t&iacute;ch cực ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người cộng sản trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuy&ecirc;n gi&aacute;o dục, bồi dưỡng ch&iacute;nh trị, định hướng kịp thời cho thanh ni&ecirc;n,sinh vi&ecirc;n. Thường xuy&ecirc;n x&acirc;y dựng, ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, gương người tốt việc tốt, lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp, h&agrave;nh động đẹp, yếu tố t&iacute;ch cực lan tỏa trong đời sống x&atilde; hội, đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m. Với c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n thực hiện theo d&otilde;i, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố nổi bật trong c&aacute;c danh hiệu sinh vi&ecirc;n để c&aacute;c đồng ch&iacute; phấn đấu đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0660.JPG" style="height:465px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Tại buổi lễ tuy&ecirc;n dương, Đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn Vĩ &ndash; B&iacute; thư chi bộ sinh vi&ecirc;n 4 Đại diện c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n tiếp nhận danh s&aacute;ch từ Đo&agrave;n Trường để bồi dưỡng v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t triển Đảng cho c&aacute;c gương điển h&igrave;nh l&agrave;&nbsp;sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0674.JPG" style="height:446px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Mạnh Phương đại diện c&aacute;c gương điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương ph&aacute;t biểu.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_1042..JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><em>PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng Trường&nbsp;<em>(tr&aacute;i)&nbsp;</em>v&agrave; đồng ch&iacute; Đỗ Phan Như Nguyệt - UV.BCH, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n (phải) tuy&ecirc;n dương&nbsp;</em></span></em><em><span style="font-size:14px"><em>c&aacute;c gương&nbsp;</em><em>điển h&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c 2020</em></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0887.JPG" style="height:419px; width:630px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM (tr&aacute;i) v&agrave; Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu (phải) - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_1124.JPG" style="height:347px; width:630px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">130 gương l&agrave;m theo lời B&aacute;c chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng qu&yacute; vị đại biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">130 gương điển h&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020 đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội t&agrave;i năng, đầy nhiệt huyết; l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năng động, s&aacute;ng tạo trong học tập, nghi&ecirc;n cứu; những thanh ni&ecirc;n dấn th&acirc;n trong c&aacute;c phong tr&agrave;o văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục, thể thao&hellip; v&agrave; họ sẽ tiếp tục sẽ cống hiến, r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng để m&atilde;i l&agrave; những tấm gương học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT</strong></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; text-align: center; line-height: 19.5px;"> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;