Tuyên dương 130 gương Đảng viên trẻ tiêu biểu và Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Ng&agrave;y 07/6, Lễ Tuy&ecirc;n dương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; Thanh ni&ecirc;n Kinh tế - Luật l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020 diễn ra tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật với sự tham gia hơn 130 thanh ni&ecirc;n xuất sắc, ti&ecirc;u biểu trong nhiều lĩnh vực v&agrave; hơn 200 sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0526.JPG" style="height:433px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Đến tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng; Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt &ndash; UV.BCH, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, c&aacute;c Ban phụ tr&aacute;ch Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; Qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện Chi ủy - Chủ nhiệm Khoa c&ugrave;ng tham dự tuy&ecirc;n dương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0507.JPG" style="height:395px; width:630px" /></span><br /> <em>Qu&yacute; kh&aacute;ch mời c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm tại kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y tư liệu về B&aacute;c</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), kỷ niệm 109 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2020); ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ IV (2020 &ndash; 20205) c&aacute;c cấp v&agrave; hướng đến ch&agrave;o mừng 20 năm ng&agrave;y truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (06/11/2000 &ndash; 06/11/2020).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0562.JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường</span></em><br /> <em><span style="font-size:14px"><em><span style="font-size:14px">th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o về c&aacute;c hoạt động học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></em></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; Thanh ni&ecirc;n Kinh tế - Luật l&agrave;m theo lời B&aacute;c l&agrave; ng&agrave;y hội t&ocirc;n vinh những người trẻ xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; v&agrave; đang ng&agrave;y đ&ecirc;m học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến cho qu&ecirc; hương đất nước bằng sức trẻ v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết với to&agrave;n bộ tr&iacute; tuệ v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0604.JPG" style="height:419px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center">Vinh danh c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu v&agrave; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh<br /> <span style="font-size:14px">l&agrave;m theo lời B&aacute;c&nbsp;cấp ĐHQG-HCM v&agrave; cấp th&agrave;nh phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của 130 gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020. Đồng thời, theo đồng ch&iacute;, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, học tập s&acirc;u sắc chuy&ecirc;n đề năm 2020 về &ldquo;Tăng cường khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải tiếp tục ra sức học tập, nghi&ecirc;n cứu để kịp thời đ&oacute;n đầu những sự chuyển biến v&agrave;o thời kỳ b&igrave;nh thường mới sau đại dịch covid-19 v&agrave; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0581.JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường ph&aacute;t biểu tại Lễ tuy&ecirc;n dương</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, cần t&iacute;ch cực ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người cộng sản trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuy&ecirc;n gi&aacute;o dục, bồi dưỡng ch&iacute;nh trị, định hướng kịp thời cho thanh ni&ecirc;n,sinh vi&ecirc;n. Thường xuy&ecirc;n x&acirc;y dựng, ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, gương người tốt việc tốt, lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp, h&agrave;nh động đẹp, yếu tố t&iacute;ch cực lan tỏa trong đời sống x&atilde; hội, đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m. Với c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n thực hiện theo d&otilde;i, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố nổi bật trong c&aacute;c danh hiệu sinh vi&ecirc;n để c&aacute;c đồng ch&iacute; phấn đấu đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0660.JPG" style="height:465px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">Tại buổi lễ tuy&ecirc;n dương, Đồng ch&iacute; L&ecirc; Văn Vĩ &ndash; B&iacute; thư chi bộ sinh vi&ecirc;n 4 Đại diện c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n tiếp nhận danh s&aacute;ch từ Đo&agrave;n Trường để bồi dưỡng v&agrave; tiếp tục ph&aacute;t triển Đảng cho c&aacute;c gương điển h&igrave;nh l&agrave;&nbsp;sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0674.JPG" style="height:446px; width:630px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Mạnh Phương đại diện c&aacute;c gương điển h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương ph&aacute;t biểu.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_1042..JPG" style="height:420px; width:630px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><em>PGS.TS Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Gia Kh&aacute;nh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu Trưởng Trường&nbsp;<em>(tr&aacute;i)&nbsp;</em>v&agrave; đồng ch&iacute; Đỗ Phan Như Nguyệt - UV.BCH, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n (phải) tuy&ecirc;n dương&nbsp;</em></span></em><em><span style="font-size:14px"><em>c&aacute;c gương&nbsp;</em><em>điển h&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c 2020</em></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_0887.JPG" style="height:419px; width:630px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐHQG-HCM (tr&aacute;i) v&agrave; Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu (phải) - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33497/_MG_1124.JPG" style="height:347px; width:630px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">130 gương l&agrave;m theo lời B&aacute;c chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng qu&yacute; vị đại biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14px">130 gương điển h&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020 đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội t&agrave;i năng, đầy nhiệt huyết; l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năng động, s&aacute;ng tạo trong học tập, nghi&ecirc;n cứu; những thanh ni&ecirc;n dấn th&acirc;n trong c&aacute;c phong tr&agrave;o văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục, thể thao&hellip; v&agrave; họ sẽ tiếp tục sẽ cống hiến, r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng để m&atilde;i l&agrave; những tấm gương học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT</strong></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; text-align: center; line-height: 19.5px;"> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;