Tuổi trẻ Quận 5 thực hiện nhiều công trình, phần việc kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 17/5, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 5 ph&aacute;t động c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường; đồng h&agrave;nh, chăm lo cho thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 5. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng<strong style="font-weight:bold">&nbsp;kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 - 19/05/2020); 109 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/06/1911 - 05/06/2020) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.</strong></span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;S&acirc;n chơi trẻ thơ&quot; được Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Nh&agrave; Thiếu nhi, Đo&agrave;n Phường 4 Quận 5 đầu tư thực hiện với c&aacute;c loại h&igrave;nh vui chơi ph&ugrave; hợp với nhiều lứa tuổi trẻ em như: cầu trượt, vận động li&ecirc;n ho&agrave;n, x&iacute;ch đu, bập b&ecirc;nh, th&uacute; nh&uacute;n, x&agrave; đơn,... với tổng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng. S&acirc;n chơi được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng gi&uacute;p c&aacute;c em thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&oacute; th&ecirc;m được một địa điểm để vui chơi, vận động an to&agrave;n để từ đ&oacute; ph&aacute;t triển to&agrave;n diện về thể chất v&agrave; tinh thần.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/1.jpg" /></span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/2.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/3.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/4.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động &quot;Trồng c&acirc;y nhớ ơn B&aacute;c Hồ&quot; được Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động thực hiện tại Chung cư số 03 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5. Hoạt động nhằm hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave; Tết trồng c&acirc;y, l&agrave;m cho đất nước c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng xu&acirc;n&rdquo;, h&igrave;nh th&agrave;nh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục &yacute; thức lao động, t&igrave;nh y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/5.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/6.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng đ&atilde; đồng loạt thực hiện c&aacute;c tuyến nội dung: trồng c&acirc;y nhớ ơn B&aacute;c, x&acirc;y dựng mảng xanh; phối hợp với c&aacute;c đo&agrave;n thể ra qu&acirc;n tổng dọn vệ sinh, cạo x&oacute;a c&aacute;c bảng quảng c&aacute;o sai quy định; tổ chức sinh hoạt ch&iacute;nh trị, chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hoa tại Nh&agrave; lưu niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, h&agrave;nh tr&igrave;nh nhớ ơn B&aacute;c,...</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/8.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33427/9.jpg" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chuỗi hoạt động, tuổi trẻ Quận 5 b&agrave;y tỏ l&ograve;ng k&iacute;nh trọng, tri &acirc;n s&acirc;u sắc đến Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u; lu&ocirc;n học tập v&agrave; noi theo tấm gương s&aacute;ng ngời trong tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Người.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHƯ &Aacute;NH</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;