Đoàn Công an Thành phố ra quân đẩy lùi tín dụng đen

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 8/5, hơn 500 chiến sĩ c&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ra qu&acirc;n th&aacute;o dỡ, gỡ bỏ c&aacute;c biển quảng c&aacute;o, tờ bướm li&ecirc;n quan đến hoạt động t&iacute;n dụng đen d&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p tại c&aacute;c địa điểm c&ocirc;ng cộng. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an TP Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động với mong muốn chung tay đẩy l&ugrave;i nạn t&iacute;n dụng đen. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thượng &uacute;y Đặng Văn Thắng (Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an TP Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ: &ldquo;Lợi dụng người d&acirc;n chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế, đối tượng t&iacute;n dụng đen hoạt động mạnh mẽ khiến nhiều người d&acirc;n rơi v&agrave;o cặm bẫy n&agrave;y. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng v&agrave;o cuộc để ngăn chặn nạn t&iacute;n dụng đen&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an đ&atilde; đến những địa điểm n&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố để th&aacute;o dỡ, x&oacute;a bỏ những nội dung quảng c&aacute;o li&ecirc;n quan đến t&iacute;n dụng đen. Ngo&agrave;i ra, 5000 tờ bướm tuy&ecirc;n truyền về t&iacute;n dụng đen cũng được ph&acirc;n ph&aacute;t nhằm gi&uacute;p n&acirc;ng cao nhận thức của người d&acirc;n về ph&ograve;ng chống tội phạm li&ecirc;n quan đến hoạt động t&iacute;n dụng đen.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33403/IMG_5792.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ c&ocirc;ng an x&oacute;a bảng quảng c&aacute;o t&iacute;n dụng đen tại ch&acirc;n cầu Nguyễn Tri Phương (Quận 5)</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thượng &uacute;y L&ecirc; Vũ Linh (B&iacute; Thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Quận 5) chia sẻ: &ldquo;Sau khi Đo&agrave;n C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố ph&aacute;t động th&igrave; c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng na quận 5 hưởng ứng rất nhiệt t&igrave;nh, th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i được g&oacute;p sức trẻ của m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tệ nạn t&iacute;n dụng đen, g&oacute;p phần gi&uacute;p người d&acirc;n kh&ocirc;ng rơi v&agrave;o cặm bẫy của loại h&igrave;nh n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33403/IMG_5784.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33403/IMG_5787.JPG" style="height:415px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;