SGU: Lời cảm ơn gửi những người tận hiến, lặng thầm chống chọi "cơn bão" Covid-19.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Đ&ocirc;i lời gửi đến những người tận hiến v&agrave; lặng thầm chống chọi &quot;cơn b&atilde;o&quot; Covid-19.&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">Trong thời gian vừa qua, Việt Nam cũng như c&aacute;c nước kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; v&agrave; đang phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự xuất hiện v&agrave; diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 m&agrave; nhiều người thường v&iacute; von n&oacute; như l&agrave; một &ldquo;cơn b&atilde;o&rdquo;, l&agrave; một cuộc đại chiến cam go, quyết liệt.</p> <p style="text-align:justify">Với lời hiệu triệu &ldquo;Mỗi người d&acirc;n l&agrave; một chiến sỹ tr&ecirc;n mặt trận ph&ograve;ng, chống dịch bệnh&rdquo;, suốt gần 4 th&aacute;ng qua cả d&acirc;n tộc ta đ&atilde; đồng t&acirc;m, đồng sức, đồng l&ograve;ng, đo&agrave;n kết, tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng nhau vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức để chống lại &ldquo;cơn b&atilde;o&rdquo; n&agrave;y. Kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; để bắt gặp những h&igrave;nh ảnh của đội ngũ y, b&aacute;c sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute;, kh&ocirc;ng ngại khổ, kh&ocirc;ng toan t&iacute;nh đến việc ri&ecirc;ng tư hay sự an to&agrave;n của bản th&acirc;n m&agrave; hết l&ograve;ng cứu chữa cho người bệnh.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n ngo&agrave;i việc tự &yacute; thức bảo vệ bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, chấp h&agrave;nh theo chủ trương, khuyến c&aacute;o của Nh&agrave; nước v&agrave; Bộ Y tế, bằng suy nghĩ, g&oacute;c nh&igrave;n của m&igrave;nh, c&aacute;c bạn đ&atilde; b&agrave;y tỏ t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm cũng như l&ograve;ng biết ơn, sự cảm k&iacute;ch d&agrave;nh cho những người anh h&ugrave;ng tận hiến v&agrave; lặng thầm chống chọi &ldquo;cơn b&atilde;o&rdquo; Covid-19 qua những d&ograve;ng t&acirc;m sự c&ugrave;ng &ldquo;Mấy điều nhỏ x&iacute;u&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33395/Truc 1.jpg" style="height:849px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33395/Truc 2.jpg" style="height:849px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">Một phần chia sẻ của bạn Nguyễn Trần Thanh Tr&uacute;c &ndash; Đo&agrave;n Khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Kế to&aacute;n (đọc tiếp ở link b&ecirc;n dưới)</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Đ&ocirc;i lời gửi đến những người tận hiến v&agrave; lặng thầm chống chọi &quot;cơn b&atilde;o&quot; Covid-19&rdquo;&nbsp;</strong>l&agrave; 01 trong 09 chủ đề của cuộc thi viết &ldquo;Mấy điều nhỏ x&iacute;u&rdquo; do Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n ph&aacute;t động v&agrave;o đầu th&aacute;ng 3 năm 2020. Cuộc thi l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường b&agrave;y tỏ t&acirc;m tư, nguyện vọng, thể hiện quan điểm c&aacute; nh&acirc;n với một c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c hay một tổ chức về những c&acirc;u chuyện của bản th&acirc;n hay của to&agrave;n x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33395/2.png" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">09 chủ đề của cuộc thi viết &ldquo;Mấy điều nhỏ x&iacute;u&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc thi đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hưởng ứng của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường với 144 b&agrave;i dự thi, trong đ&oacute; chủ đề&nbsp;<strong>&ldquo;Đ&ocirc;i lời gửi đến những người tận hiến v&agrave; lặng thầm chống chọi &quot;cơn b&atilde;o&quot; Covid-19&rdquo;&nbsp;</strong>l&agrave; chủ đề c&oacute; nhiều b&agrave;i viết nhất.&nbsp;Từ cuộc thi viết &ldquo;Mấy điều nhỏ x&iacute;u&rdquo;, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường mong muốn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ dạng dĩ hơn trong việc b&agrave;y tỏ suy nghĩ, quan điểm của m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ bằng chữ viết m&agrave; bằng lời n&oacute;i, h&agrave;nh động một c&aacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng v&agrave; ph&ugrave; hợp với vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của m&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước từ những c&acirc;u chuyện đẹp, những tin tốt, những điều b&igrave;nh dị nhưng lớn lao mỗi ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng đọc 06 b&agrave;i viết xuất sắc nhất cuộc thi tại đ&acirc;y&nbsp;<a href="https://bom.to/Mm9L9W?fbclid=IwAR3_zX67eBTMXUBKPJjNrcGGYkYlPnMcXUozoOSfL4zvcBXsi8cuMYzPd98" target="_blank">https://bom.to/Mm9L9W</a></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng ĐH S&agrave;i G&ograve;n</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;