Đại học Mở: Nhiều sân chơi trực tuyến cho đoàn viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 22/3,&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; chọn c&aacute;ch tổ chức chuỗi hoạt động &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt 2020&rdquo; với nhiều s&acirc;n chơi trực tuyến,&nbsp;lan tỏa v&agrave; thu h&uacute;t đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n theo d&otilde;i, tham gia.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19, Đo&agrave;n trường đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động trực tuyến. <em>Dự &aacute;n &ldquo;Sống xanh c&ugrave;ng phim ảnh&rdquo; </em>l&agrave; dự &aacute;n được Đo&agrave;n trường phối hợp với Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển của trường thực hiện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sống xanh c&ugrave;ng phim ảnh&rdquo;&nbsp;được thực hiện mong muốn truyền tải th&ocirc;ng điệp &ldquo;Sống xanh&rdquo; đến với c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;về &yacute; thức bảo vệ t&agrave;i nguy&ecirc;n, bảo vệ m&ocirc;i trường sống th&ocirc;ng qua những bộ phim về chủ đề m&ocirc;i trường. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuần phim thứ tư&nbsp;được triển khai với bộ phim &ldquo;Dệt may: Thời trang độc hại&rdquo; sau ng&agrave;y đầu triển khai đ&atilde; thu h&uacute;t được 545 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia. T&iacute;nh đến tuần phim thứ 4 c&oacute; gần 2.500 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia dự &aacute;n v&agrave; qua đ&oacute; trao giải thưởng cho ba&nbsp;bạn sinh vi&ecirc;n xuất sắc&nbsp;nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33310/SONG-XANH%20(3).png" style="font-size:14px; height:320px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Dự &aacute;n &ldquo;Sống xanh c&ugrave;ng phim ảnh&rdquo; được sự hưởng ứng đ&ocirc;ng đảo, thu h&uacute;t gần 2.500 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm khuyến kh&iacute;ch, ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo, sức trẻ, sự năng động của sinh vi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường đ&atilde; triển khai Cổng th&ocirc;ng tin &yacute; tưởng &ldquo;S&aacute;ng tạo trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; sau 2 ng&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t được 537 &yacute; tưởng đ&oacute;ng g&oacute;p từ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong ng&agrave;y 22/3, Đo&agrave;n trường triển khai Cuộc thi &quot;<em>Tự h&agrave;o l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</em>&quot; thu h&uacute;t hơn 450 sinh vi&ecirc;n tham gia ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n. Nội dung đề thi xoay quanh c&aacute;c vấn đề Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, truyền thống tuổi trẻ Đại học Mở. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n trả lời 50 c&acirc;u trắc nghiệm trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t duy nhất 1 lần tr&ecirc;n hệ thống trả lời trắc nghiệm của trường Đại học Mở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33310/ndv.jpg" style="font-size:14px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Cuộc thi trực truyến &ldquo;Tự h&agrave;o l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n trường chỉ đạo Đo&agrave;n Khoa Luật triển khai cuộc thi &ldquo;T&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật về ph&ograve;ng, chống bệnh truyền nhiễm&rdquo; trực truyến với h&igrave;nh thức &ldquo;Giải m&atilde; &ocirc; chữ - &ocirc; chữ ma thuật&rdquo; mới lạ thu h&uacute;t, nhằm thực hiện tuy&ecirc;n truyền Luật ph&ograve;ng, chống bệnh truyền nhiễm trong sinh vi&ecirc;n, gi&uacute;p n&acirc;ng cao &yacute; thức của sinh vi&ecirc;n trước c&aacute;c loại bệnh truyền nhiễm v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c khuyến c&aacute;o v&agrave;&nbsp;qui định của Nh&agrave; nước trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;- Hội&nbsp;trường đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị trong nh&agrave; trường triển khai d&aacute;n c&aacute;c poster tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 tại c&aacute;c ph&ograve;ng học, thang m&aacute;y, thư viện, nơi tiếp sinh vi&ecirc;n, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, nh&agrave; vệ sinh,... ở tất cả c&aacute;c cơ sở học tập của trường.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33310/pt1.jpg" style="font-size:14px; width:560px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n d&aacute;n poster tuy&ecirc;n truyền rửa tay đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c bước ph&ograve;ng nhiệm virus tại c&aacute;c cơ sở học tập của trường.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,Đo&agrave;n trường triển khai cuộc thi ảnh &ldquo;K&yacute; ức thanh xu&acirc;n&rdquo; năm 2020 d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; cựu sinh vi&ecirc;n của trường trong khu&ocirc;n khổ &ldquo;Ng&agrave;y Đđ&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; v&agrave; hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 30 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh (15/6/1990 &ndash; 15/6/2020). B&agrave;i dự thi bao gồm một bức ảnh về khoảnh khắc đẹp của Trường Đại học Mở TP.HCM, văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n của trường, tập thể lớp học, hoạt động, chương tr&igrave;nh do trường, Đo&agrave;n - Hội c&aacute;c cấp tổ chức v&agrave; d&ograve;ng cảm nhận ngắn (từ 10 đến 50 từ) về bức ảnh đ&oacute;. Thực hiện &ldquo;Triển l&atilde;m ảnh&rdquo; về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh của Đo&agrave;n&nbsp;&ndash; Hội&nbsp;trường, tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i h&igrave;nh ảnh của tổ chức Đo&agrave;n đến đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trong to&agrave;n trường bằng h&igrave;nh thức infographic, trực quang, sinh động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm củng cố v&agrave; ph&aacute;t huy văn h&oacute;a đọc trong sinh vi&ecirc;n, tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong sinh vi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường cũng đ&atilde; triển khai cuộc thi &ldquo;T&oacute;m tắt s&aacute;ch năm 2020&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt, Đo&agrave;n trường c&ugrave;ng Hội Sinh vi&ecirc;n trường triển khai cuộc thi &quot;Lớp t&ocirc;i l&agrave; Nhất&quot; với mong muốn c&oacute; thể tạo ra một s&acirc;n chơi thật bổ &iacute;ch v&agrave; năng động d&agrave;nh cho to&agrave;n thể c&aacute;c bạn Sinh vi&ecirc;n đến từ trường ĐH Mở TP.HCM. Cuộc thi ch&iacute;nh thức gồm 3 phần thi: C&ugrave;ng nhau &ldquo;xuất hiện trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng&rdquo; với phần thi &ldquo;Lớp t&ocirc;i xin ch&agrave;o&rdquo;. Vận dụng hiểu biết với phần thi trực tuyến &ldquo;Lớp t&ocirc;i th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo; v&agrave; thể hiện sức trẻ đầy s&aacute;ng tạo th&ocirc;ng qua phần thi &ldquo;Lớp t&ocirc;i năng động&rdquo;. </span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TRỌNG NGHĨA</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;