150.000 lít nước ngọt nghĩa tình cho người dân Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Hưởng ứng thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n &ndash; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; năm 2020, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV v&agrave; Đo&agrave;n, Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp v&agrave; tổ chức thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;150.000 l&iacute;t nước ngọt nghĩa t&igrave;nh&rdquo; cho người d&acirc;n v&ugrave;ng hạn mặn tại x&atilde; Thạnh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33291/1.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 21.3.2020, 150.000 l&iacute;t nước sạch được lấy từ nguồn nước của Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n (Sawaco) v&agrave; vận chuyển bằng x&agrave; lan với tổng qu&atilde;ng đường di chuyển hơn 300km đường s&ocirc;ng để hỗ trợ nguồn nước ngọt cho người d&acirc;n v&ugrave;ng hạn mặn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến 8g00 c&ugrave;ng ng&agrave;y, x&agrave; lan chở nước cập bến tại ấp 5, x&atilde; Thạnh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, người d&acirc;n đến nhận nước trực tiếp bằng c&aacute;c can nhựa, đồng thời, ch&iacute;nh quyền địa phương t&iacute;ch trực nước bằng c&aacute;c bồn chứa để cung cấp cho c&aacute;c hộ d&acirc;n ở xa điểm tập kết.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33291/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến nay, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; tham mưu v&agrave; thực hiện 14 đợt hỗ trợ &ldquo;3.615.000 l&iacute;t nước ngọt nghĩa t&igrave;nh&rdquo; cho người d&acirc;n v&ugrave;ng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33291/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với &yacute; nghĩa của hoạt động, Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng hỗ trợ nước ngọt cho người d&acirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng hạn mặn tại c&aacute;c tỉnh Đồng bằng S&ocirc;ng Cửu Long để khắc phục hậu quả do hạn h&aacute;n, hạn mặn g&acirc;y ra.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tuy nhi&ecirc;n để hoạt động n&agrave;y được lan tỏa nhiều hơn th&igrave; cần sự v&agrave;o cuộc nhiều hơn từ c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể, c&aacute;c đơn vị bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng, c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n để nước ngọt c&oacute; thể đến tay b&agrave; con nhiều hơn&rdquo; &ndash; Anh Vương Vũ &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Sawaco cung cấp.</strong></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;